අඞ්ගුත්තරනිකායො

දසම නිපාතය

4. චතුත්‍ථ පණ්ණාසකය

(17) 2. යමක වර්‍ගය

7. අත්‍ථානත්‍ථ සූත්‍රය

’’මහණෙනි, අධර්මයද දතයුතුය. ධර්මයද, අනර්ත්‍ථයද දතයුතුය. අර්ත්‍ථයද, අධර්මයද දැන, ධර්මයද, අනර්ත්‍ථයද දැන, අර්ත්‍ථයද දැන, අර්ත්‍ථය යම්සේද, ධර්මය යම්සේද, එසේ පිළිපැදිය යුතුය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක. සුගතයන් වහන්සේ මෙය වදාරා, හුනස්නෙන් නැගිට වෙහෙරට වැඩි සේක. ඇවැත්නි, සතුන් මැරීම අධර්මයයි. සතුන් මැරීමෙන් වෙන්වීම ධර්මයයි. සතුන් මැරීම නිසා යම් ඒ නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්‍ම කෙනෙක් හටගනිත්ද, මේ අනර්ථයයි. සතුන් මැරීමෙන් වෙන්වීම නිසා නොයෙක් කුශල ධර්මයෝ වැඩීමෙන් සම්පූර්ණත්‍වයට යත්ද, මේ අර්ථයයි.

ඇවැත්නි, නුදුන් දේ ගැනීම අධර්මයයි. නුදුන් දේ ගැනීමෙන් වෙන්වීම ධර්මයයි. නුදුන් දේ ගැනීම නිසා යම් ඒ නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්‍ම කෙනෙක් හටගනිත්ද, මේ අනර්ථයයි. නුදුන් දේ ගැනීමෙන් වෙන්වීම නිසා නොයෙක් කුශල ධර්මයෝ වැඩීමෙන් සම්පූර්ණත්‍වයට යත්ද, මේ අර්ථයයි.

ඇවැත්නි, කාමයන්හි වරදවා හැසිරීම අධර්මයයි. කාමයන්හි වරදවා හැසිරීමෙන් වෙන්වීම ධර්මයයි. කාමයන්හි වරදවා හැසිරීම නිසා යම් ඒ නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්‍ම කෙනෙක් හටගනිත්ද, මේ අනර්ථයයි. කාමයන්හි වරදවා හැසිරීමෙන් වෙන්වීම නිසා නොයෙක් කුශල ධර්මයෝ වැඩීමෙන් සම්පූර්ණත්‍වයට යත්ද, මේ අර්ථයයි.

ඇවැත්නි, බොරු කීම අධර්මයයි. බොරු කීමෙන් වෙන්වීම ධර්මයයි. බොරු කීම නිසා යම් ඒ නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්‍ම කෙනෙක් හටගනිත්ද, මේ අනර්ථයයි. බොරු කීමෙන් වෙන්වීම නිසා නොයෙක් කුශල ධර්මයෝ වැඩීමෙන් සම්පූර්ණත්‍වයට යත්ද, මේ අර්ථයයි.

ඇවැත්නි, කේළාම් කීම අධර්මයයි. කේළාම් කීමෙන් වෙන්වීම ධර්මයයි. කේළාම් කීම නිසා යම් ඒ නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්‍ම කෙනෙක් හටගනිත්ද, මේ අනර්ථයයි. කේළාම් කීමෙන් වෙන්වීම නිසා නොයෙක් කුශල ධර්මයෝ වැඩීමෙන් සම්පූර්ණත්‍වයට යත්ද, මේ අර්ථයයි.

ඇවැත්නි, ඵරුෂ වචන කීම අධර්මයයි. ඵරුෂ වචන කීමෙන් වෙන්වීම ධර්මයයි. ඵරුෂ වචන කීම නිසා යම් ඒ නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්‍ම කෙනෙක් හටගනිත්ද, මේ අනර්ථයයි. ඵරුෂ වචන කීමෙන් වෙන්වීම නිසා නොයෙක් කුශල ධර්මයෝ වැඩීමෙන් සම්පූර්ණත්‍වයට යත්ද, මේ අර්ථයයි.

ඇවැත්නි, ප්‍රලාප දෙඩීම අධර්මයයි. ප්‍රලාප දෙඩීමෙන් වෙන්වීම ධර්මයයි. ප්‍රලාප දෙඩීම නිසා යම් ඒ නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්‍ම කෙනෙක් හටගනිත්ද, මේ අනර්ථයයි. ප්‍රලාප දෙඩීමෙන් වෙන්වීම නිසා නොයෙක් කුශල ධර්මයෝ වැඩීමෙන් සම්පූර්ණත්‍වයට යත්ද, මේ අර්ථයයි.

ඇවැත්නි, තෘෂ්ණාව අධර්මයයි. තෘෂ්ණාවෙන් වෙන්වීම ධර්මයයි. තෘෂ්ණාව නිසා යම් ඒ නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්‍ම කෙනෙක් හටගනිත්ද, මේ අනර්ථයයි. තෘෂ්ණාවෙන් වෙන්වීම නිසා නොයෙක් කුශල ධර්මයෝ වැඩීමෙන් සම්පූර්ණත්‍වයට යත්ද, මේ අර්ථයයි.

ඇවැත්නි, ක්‍රොධය අධර්මයයි. ක්‍රොධයෙන් වෙන්වීම ධර්මයයි. ක්‍රොධය නිසා යම් ඒ නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්‍ම කෙනෙක් හටගනිත්ද, මේ අනර්ථයයි. ක්‍රොධයෙන් වෙන්වීම නිසා නොයෙක් කුශල ධර්මයෝ වැඩීමෙන් සම්පූර්ණත්‍වයට යත්ද, මේ අර්ථයයි.

ඇවැත්නි, වැරදි දැකීම අධර්මයයි. වැරදි දැකීමෙන් වෙන්වීම ධර්මයයි. වැරදි දැකීම නිසා යම් ඒ නොයෙක් ලාමක අකුශල ධර්‍ම කෙනෙක් හටගනිත්ද, මේ අනර්ථයයි. වැරදි දැකීමෙන් වෙන්වීම නිසා නොයෙක් කුශල ධර්මයෝ වැඩීමෙන් සම්පූර්ණත්‍වයට යත්ද, මේ අර්ථයයි.

’’මහණෙනි, අධර්‍මයද දතයුතුය. ධර්‍මයද දත යුතුය. අනර්ත්‍ථයද දතයුතුය. අර්ත්‍ථයද දතයුතුය. අධර්‍මයද, ධර්‍මයද දැන, අනර්ත්‍ථයද, අර්ත්‍ථයද දැන, ධර්මයවූ පරිදි, අර්ත්‍ථය වූ පරිදි, පිළිපැදිය යුතුයයි මෙසේ යමක් වදාරණ ලද නම් එය මේ සඳහාම වදාරණ ලදී.