අඞ්ගුත්තරනිකායො

දසම නිපාතය

4. චතුත්‍ථ පණ්ණාසකය

(21) 1. කරජකාය වර්‍ගය

6. සංසප්පනිය පරියාය සූත්‍රය

’’මහණෙනි, තොපට (සර්පයෙකු මෙන්) බඩගා යාමේ පිළිවෙළ නම්වූ ධර්‍ම ක්‍රමයක් දේශනා කරන්නෙමි. එය අසව්, මනාකොට මෙනෙහි කරව්. කියන්නෙමි’’ යි වදාළ සේක. ’’ස්වාමීනි, එසේය’’ යි ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිළිතුරු දුන්හ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක.

’’මහණෙනි, බඩගා යන ක්‍රමයවූ ඒ ධර්‍ම ක්‍රමය කවරේද? මහණෙනි, සත්ත්‍වයෝ කර්‍මය ස්වකීයකොට ඇත්තාහ. කර්මය දෑවැද්ද කොට ඇත්තාහ. කර්මය උත්පත්ති ස්ථාන කොට ඇත්තාහ. කර්මය නෑයන් කොට ඇත්තාහ. කර්මය පිළිසරණ කොට ඇත්තාහ. යහපතක්වූ හෝ, අයහපතක්වූ හෝ, යම් කර්මයක් කරත්ද, ඊට හිමිවූවෝ වෙත්ය’’ යි වදාළ සේක.

’’මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් කෙනෙක් සතුන් මරන්නේ වේද, රෞද්‍රවූයේ, ලේ වැකුණු අත් ඇත්තේ, නැසීමෙහි බැස ගත්තේ, සියලු ප්‍රාණීන් භූතයන් කෙරෙහි දයා නැත්තේ වේද, හෙතෙම කයින් බඩගායයි. වචනයෙන් බඩගායයි. සිතින් බඩගායයි. ඔහුගේ කාය කර්මය ඇදවේ. වාක් කර්මය ඇද වේ. මනො කර්මය ඇද වේ. පරලොව ගමන ඇද වේ. උත්පත්තිය ඇද වේ. මහණෙනි, ඇද ගති ඇත්තාහට, ඇද උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත දුක්වූ, නිරය හා යම් ඒ බඩගා යන තිරිසන් යෝනිය යන දෙගතීන් අතුරෙන් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, ඒ බඩගා යන තිරිසන් යෝනිය කවර්ද? නාගය, ගෝනුසුය, පත්තෑය, මුගටිය, බළල්ලුය, මීයෝය, බකමූණෝය. කිසියම් අනෙකුත් තිරිසන්ගත සත්ත්‍වයෝ මිනිසුන් දැක බඩගා යත්ද, මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, එයින් උපදී. උපන් මොහු ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශ කෙරෙත්. මහණෙනි, මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තෝයයි කියමි.

’’මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් කෙනෙක් නුදුන් දේ ගන්නේ වේද, හෙතෙම කයින් බඩගායයි. වචනයෙන් බඩගායයි. සිතින් බඩගායයි. ඔහුගේ කාය කර්මය ඇදවේ. වාක් කර්මය ඇද වේ. මනො කර්මය ඇද වේ. පරලොව ගමන ඇද වේ. උත්පත්තිය ඇද වේ. මහණෙනි, ඇද ගති ඇත්තාහට, ඇද උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත දුක්වූ, නිරය හා යම් ඒ බඩගා යන තිරිසන් යෝනිය යන දෙගතීන් අතුරෙන් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, ඒ බඩගා යන තිරිසන් යෝනිය කවර්ද? නාගය, ගෝනුසුය, පත්තෑය, මුගටිය, බළල්ලුය, මීයෝය, බකමූණෝය. කිසියම් අනෙකුත් තිරිසන්ගත සත්ත්‍වයෝ මිනිසුන් දැක බඩගා යත්ද, මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, එයින් උපදී. උපන් මොහු ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශ කෙරෙත්. මහණෙනි, මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තෝයයි කියමි. කාමයන්හි වරදවා හැසිරෙන්නේ වේද, හෙතෙම කයින් බඩගායයි. වචනයෙන් බඩගායයි. සිතින් බඩගායයි. ඔහුගේ කාය කර්මය ඇදවේ. වාක් කර්මය ඇද වේ. මනො කර්මය ඇද වේ. පරලොව ගමන ඇද වේ. උත්පත්තිය ඇද වේ. මහණෙනි, ඇද ගති ඇත්තාහට, ඇද උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත දුක්වූ, නිරය හා යම් ඒ බඩගා යන තිරිසන් යෝනිය යන දෙගතීන් අතුරෙන් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, ඒ බඩගා යන තිරිසන් යෝනිය කවර්ද? නාගය, ගෝනුසුය, පත්තෑය, මුගටිය, බළල්ලුය, මීයෝය, බකමූණෝය. කිසියම් අනෙකුත් තිරිසන්ගත සත්ත්‍වයෝ මිනිසුන් දැක බඩගා යත්ද, මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, එයින් උපදී. උපන් මොහු ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශ කෙරෙත්. මහණෙනි, මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තෝයයි කියමි. බොරු කියන්නේ වේද, හෙතෙම කයින් බඩගායයි. වචනයෙන් බඩගායයි. සිතින් බඩගායයි. ඔහුගේ කාය කර්මය ඇදවේ. වාක් කර්මය ඇද වේ. මනො කර්මය ඇද වේ. පරලොව ගමන ඇද වේ. උත්පත්තිය ඇද වේ. මහණෙනි, ඇද ගති ඇත්තාහට, ඇද උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත දුක්වූ, නිරය හා යම් ඒ බඩගා යන තිරිසන් යෝනිය යන දෙගතීන් අතුරෙන් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, ඒ බඩගා යන තිරිසන් යෝනිය කවර්ද? නාගය, ගෝනුසුය, පත්තෑය, මුගටිය, බළල්ලුය, මීයෝය, බකමූණෝය. කිසියම් අනෙකුත් තිරිසන්ගත සත්ත්‍වයෝ මිනිසුන් දැක බඩගා යත්ද, මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, එයින් උපදී. උපන් මොහු ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශ කෙරෙත්. මහණෙනි, මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තෝයයි කියමි. කේලාම් කියන්නේ වේද, හෙතෙම කයින් බඩගායයි. වචනයෙන් බඩගායයි. සිතින් බඩගායයි. ඔහුගේ කාය කර්මය ඇදවේ. වාක් කර්මය ඇද වේ. මනො කර්මය ඇද වේ. පරලොව ගමන ඇද වේ. උත්පත්තිය ඇද වේ. මහණෙනි, ඇද ගති ඇත්තාහට, ඇද උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත දුක්වූ, නිරය හා යම් ඒ බඩගා යන තිරිසන් යෝනිය යන දෙගතීන් අතුරෙන් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, ඒ බඩගා යන තිරිසන් යෝනිය කවර්ද? නාගය, ගෝනුසුය, පත්තෑය, මුගටිය, බළල්ලුය, මීයෝය, බකමූණෝය. කිසියම් අනෙකුත් තිරිසන්ගත සත්ත්‍වයෝ මිනිසුන් දැක බඩගා යත්ද, මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, එයින් උපදී. උපන් මොහු ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශ කෙරෙත්. මහණෙනි, මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තෝයයි කියමි. ඵරුෂ වචන කියන්නේ වේද, හෙතෙම කයින් බඩගායයි. වචනයෙන් බඩගායයි. සිතින් බඩගායයි. ඔහුගේ කාය කර්මය ඇදවේ. වාක් කර්මය ඇද වේ. මනො කර්මය ඇද වේ. පරලොව ගමන ඇද වේ. උත්පත්තිය ඇද වේ. මහණෙනි, ඇද ගති ඇත්තාහට, ඇද උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත දුක්වූ, නිරය හා යම් ඒ බඩගා යන තිරිසන් යෝනිය යන දෙගතීන් අතුරෙන් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, ඒ බඩගා යන තිරිසන් යෝනිය කවර්ද? නාගය, ගෝනුසුය, පත්තෑය, මුගටිය, බළල්ලුය, මීයෝය, බකමූණෝය. කිසියම් අනෙකුත් තිරිසන්ගත සත්ත්‍වයෝ මිනිසුන් දැක බඩගා යත්ද, මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, එයින් උපදී. උපන් මොහු ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශ කෙරෙත්. මහණෙනි, මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තෝයයි කියමි. ප්‍රලාප දොඩන්නේ වේද, හෙතෙම කයින් බඩගායයි. වචනයෙන් බඩගායයි. සිතින් බඩගායයි. ඔහුගේ කාය කර්මය ඇදවේ. වාක් කර්මය ඇද වේ. මනො කර්මය ඇද වේ. පරලොව ගමන ඇද වේ. උත්පත්තිය ඇද වේ. මහණෙනි, ඇද ගති ඇත්තාහට, ඇද උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත දුක්වූ, නිරය හා යම් ඒ බඩගා යන තිරිසන් යෝනිය යන දෙගතීන් අතුරෙන් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, ඒ බඩගා යන තිරිසන් යෝනිය කවර්ද? නාගය, ගෝනුසුය, පත්තෑය, මුගටිය, බළල්ලුය, මීයෝය, බකමූණෝය. කිසියම් අනෙකුත් තිරිසන්ගත සත්ත්‍වයෝ මිනිසුන් දැක බඩගා යත්ද, මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, එයින් උපදී. උපන් මොහු ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශ කෙරෙත්. මහණෙනි, මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තෝයයි කියමි. තද ලෝබකම ඇත්තේ වේද, හෙතෙම කයින් බඩගායයි. වචනයෙන් බඩගායයි. සිතින් බඩගායයි. ඔහුගේ කාය කර්මය ඇදවේ. වාක් කර්මය ඇද වේ. මනො කර්මය ඇද වේ. පරලොව ගමන ඇද වේ. උත්පත්තිය ඇද වේ. මහණෙනි, ඇද ගති ඇත්තාහට, ඇද උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත දුක්වූ, නිරය හා යම් ඒ බඩගා යන තිරිසන් යෝනිය යන දෙගතීන් අතුරෙන් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, ඒ බඩගා යන තිරිසන් යෝනිය කවර්ද? නාගය, ගෝනුසුය, පත්තෑය, මුගටිය, බළල්ලුය, මීයෝය, බකමූණෝය. කිසියම් අනෙකුත් තිරිසන්ගත සත්ත්‍වයෝ මිනිසුන් දැක බඩගා යත්ද, මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, එයින් උපදී. උපන් මොහු ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශ කෙරෙත්. මහණෙනි, මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තෝයයි කියමි. ක්‍රොධ සිත් ඇත්තේ වේද, හෙතෙම කයින් බඩගායයි. වචනයෙන් බඩගායයි. සිතින් බඩගායයි. ඔහුගේ කාය කර්මය ඇදවේ. වාක් කර්මය ඇද වේ. මනො කර්මය ඇද වේ. පරලොව ගමන ඇද වේ. උත්පත්තිය ඇද වේ. මහණෙනි, ඇද ගති ඇත්තාහට, ඇද උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත දුක්වූ, නිරය හා යම් ඒ බඩගා යන තිරිසන් යෝනිය යන දෙගතීන් අතුරෙන් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, ඒ බඩගා යන තිරිසන් යෝනිය කවර්ද? නාගය, ගෝනුසුය, පත්තෑය, මුගටිය, බළල්ලුය, මීයෝය, බකමූණෝය. කිසියම් අනෙකුත් තිරිසන්ගත සත්ත්‍වයෝ මිනිසුන් දැක බඩගා යත්ද, මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, එයින් උපදී. උපන් මොහු ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශ කෙරෙත්. මහණෙනි, මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තෝයයි කියමි. වැරැදි දැකීම් ඇත්තේ වේද, දුන් දේ විපාක නැත. පුදන ලද්දේ විපාක නැත. ත්‍යාග කරණ ලද්දේ විපාක නැත. යහපත්කොට කරණ ලද, නපුරුකොට කරණ ලද, කර්මයන්ගේ ඵලයක්, විපාකයක් නැත. මෙලොව නැත, පරලොව නැත. මවු නැත, පියා නැත. ඉබේ පහළවන සතුන් නැත. යමෙක් මෙලොවද, පරලොවද, තුමූ හොඳට දැන, අත් දැක, දන්වත්ද, ලෝකයෙහි (එබඳු) මහණ බමුණෝ නැත, යනුවෙන් විපරීත දැකුම් ඇත්තේ වේද, හෙතෙම කයින් බඩගායයි. වචනයෙන් බඩගායයි. සිතින් බඩගායයි. ඔහුගේ කාය කර්මය ඇදවේ. වාක් කර්මය ඇද වේ. මනො කර්මය ඇද වේ. පරලොව ගමන ඇද වේ. උත්පත්තිය ඇද වේ. මහණෙනි, ඇද ගති ඇත්තාහට, ඇද උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත දුක්වූ, නිරය හා යම් ඒ බඩගා යන තිරිසන් යෝනිය යන දෙගතීන් අතුරෙන් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, ඒ බඩගා යන තිරිසන් යෝනිය කවර්ද? නාගය, ගෝනුසුය, පත්තෑය, මුගටිය, බළල්ලුය, මීයෝය, බකමූණෝය. කිසියම් අනෙකුත් තිරිසන්ගත සත්ත්‍වයෝ මිනිසුන් දැක බඩගා යත්ද, මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, එයින් උපදී. උපන් මොහු ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශ කෙරෙත්. මහණෙනි, මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තෝයයි කියමි.

’’තුමූ කයින්ද දඟලයි. වචනයෙන්ද දඟලයි. සිතින්ද දඟලයි. ඔහුගේ කායකර්මය ඇද වේ. වාක්කර්මය ඇද වේ. මනඃකර්මය ඇද වේ. ගතිය ඇද වේ. ඉපදීම ඇද වේ. මහණෙනි, මම ඇද ගති ඇත්හුට, ඇද උත්පත්තියක් ඇත්තහුට, ඒකාන්ත දුක්වූ නරකය හෝ, බඩගා යන සතුන් අයිති තිරිසන් යෝනිය හෝ, යන දෙගතීන් අතුරින් එක් ගතියක් කියමි.

’’මහණෙනි, ඒ බඩගා යන ස්වභාව ඇති තිරිසන් යෝනිය කවරේද, නාගය, ගෝනුසුය, පත්තෑය, මුගටිය, බළල්ලුය, මීයෝය, බකමූණෝය, කිසියම් අනෙකුත් තිරිසන් ගත සත්ත්‍වයෝ වෙත්ද, මිනිසුන් දැක බිය වෙත්. මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු, වනාහි සත්ත්‍වයාගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, එයින් උපදී. උපන් මොහුට ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශය කරත්. මහණෙනි, මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තාහ. මහණෙනි, සත්ත්‍වයෝ කර්මය ස්වකීයකොට ඇත්තාහ. කර්මය දායාදකොට ඇත්තාහ. කර්මය උත්පත්ති ස්ථාන කොට ඇත්තාහ. කර්මය බන්ධූන්කොට ඇත්තාහ. කර්මය පිළිකරණකොට ඇත්තාහ. යහපතක් හෝ, අයහපතක් හෝ, යම් කර්මයක් කරත්ද, ඊට හිමිවෙත්.

’’මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් කෙනෙක් සතුන් මැරීම අත්හැර, සතුන් මැරීමෙන් වෙන්වූයේ වේ. බහා තබන ලද දඬු ඇත්තේ, බහා තබන ලද ආයුධ ඇත්තේ, පාපයෙහි ලජ්ජා වූයේ, දයාවට බැසගත්තේ, සියලු ප්‍රාණීන් කෙරෙහි දයාවෙන් අනුකම්පාවෙන් යුක්තව වාසය කරයි. හෙතෙම කයින් බඩගා නොයයි. වචනයෙන් බඩගා නොයයි. සිතින් බඩගා නොයයි. ඔහුගේ කායකර්‍මය ඎජුවෙයි. වාක්කර්‍මය ඎජුවෙයි. මනඃකර්මය ඎජුවෙයි. ගතිය ඎජුවෙයි. උත්පත්තිය ඎජුවෙයි. මහණෙනි, මම ඎජු ගති ඇත්තාහට, ඎජු උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත සුඛවූ ස්වර්‍ගය හෝ, යම් ඒ ක්‍ෂත්‍රිය මහාසාර කුලයෝ හෝ, බ්‍රාහ්මණ මහාසාර කුල හෝ, ගෘහපති මහාසාර කුල හෝ, ආඪ්‍යවූ, මහත් ධන ඇත්තාවූ, මහත් වස්තු ඇත්තාවූ, බොහෝ රන් රුවන්, බොහෝ වස්තු, උපකරණ. බොහෝ ධන ධාන්‍ය ඇති, උසස් කුල හෝ, යන දෙවැදෑරුම් ගති අතුරින් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවාහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, ඉන් උපදී. උපන් මොහුට ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශවෙත්. මහණෙනි, මම මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තාහයි කියමි.

’’මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් කෙනෙක් නුදුන් දෙය ගැනීම අත්හැර, නුදුන් දේ ගැනීමෙන් වෙන්වූයේ වේද, හෙතෙම කයින් බඩගා නොයයි. වචනයෙන් බඩගා නොයයි. සිතින් බඩගා නොයයි. ඔහුගේ කායකර්‍මය ඎජුවෙයි. වාක්කර්‍මය ඎජුවෙයි. මනඃකර්මය ඎජුවෙයි. ගතිය ඎජුවෙයි. උත්පත්තිය ඎජුවෙයි. මහණෙනි, මම ඎජු ගති ඇත්තාහට, ඎජු උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත සුඛවූ ස්වර්‍ගය හෝ, යම් ඒ ක්‍ෂත්‍රිය මහාසාර කුලයෝ හෝ, බ්‍රාහ්මණ මහාසාර කුල හෝ, ගෘහපති මහාසාර කුල හෝ, ආඪ්‍යවූ, මහත් ධන ඇත්තාවූ, මහත් වස්තු ඇත්තාවූ, බොහෝ රන් රුවන්, බොහෝ වස්තු, උපකරණ. බොහෝ ධන ධාන්‍ය ඇති, උසස් කුල හෝ, යන දෙවැදෑරුම් ගති අතුරින් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවාහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, ඉන් උපදී. උපන් මොහුට ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශවෙත්. මහණෙනි, මම මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තාහයි කියමි. කාම මිත්‍යාචාරය අත්හැර, කාමමිත්‍යාචාරයෙන් වෙන්වූයේ වේද, හෙතෙම කයින් බඩගා නොයයි. වචනයෙන් බඩගා නොයයි. සිතින් බඩගා නොයයි. ඔහුගේ කායකර්‍මය ඎජුවෙයි. වාක්කර්‍මය ඎජුවෙයි. මනඃකර්මය ඎජුවෙයි. ගතිය ඎජුවෙයි. උත්පත්තිය ඎජුවෙයි. මහණෙනි, මම ඎජු ගති ඇත්තාහට, ඎජු උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත සුඛවූ ස්වර්‍ගය හෝ, යම් ඒ ක්‍ෂත්‍රිය මහාසාර කුලයෝ හෝ, බ්‍රාහ්මණ මහාසාර කුල හෝ, ගෘහපති මහාසාර කුල හෝ, ආඪ්‍යවූ, මහත් ධන ඇත්තාවූ, මහත් වස්තු ඇත්තාවූ, බොහෝ රන් රුවන්, බොහෝ වස්තු, උපකරණ. බොහෝ ධන ධාන්‍ය ඇති, උසස් කුල හෝ, යන දෙවැදෑරුම් ගති අතුරින් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවාහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, ඉන් උපදී. උපන් මොහුට ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශවෙත්. මහණෙනි, මම මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තාහයි කියමි. හෙතෙම කයින් බඩගා නොයයි. වචනයෙන් බඩගා නොයයි. සිතින් බඩගා නොයයි. ඔහුගේ කායකර්‍මය ඎජුවෙයි. වාක්කර්‍මය ඎජුවෙයි. මනඃකර්මය ඎජුවෙයි. ගතිය ඎජුවෙයි. උත්පත්තිය ඎජුවෙයි. මහණෙනි, මම ඎජු ගති ඇත්තාහට, ඎජු උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත සුඛවූ ස්වර්‍ගය හෝ, යම් ඒ ක්‍ෂත්‍රිය මහාසාර කුලයෝ හෝ, බ්‍රාහ්මණ මහාසාර කුල හෝ, ගෘහපති මහාසාර කුල හෝ, ආඪ්‍යවූ, මහත් ධන ඇත්තාවූ, මහත් වස්තු ඇත්තාවූ, බොහෝ රන් රුවන්, බොහෝ වස්තු, උපකරණ. බොහෝ ධන ධාන්‍ය ඇති, උසස් කුල හෝ, යන දෙවැදෑරුම් ගති අතුරින් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවාහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, ඉන් උපදී. උපන් මොහුට ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශවෙත්. මහණෙනි, මම මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තාහයි කියමි. බොරුකීම අත්හැර, බොරුකීමෙන් වෙන්වූයේ වේද, හෙතෙම කයින් බඩගා නොයයි. වචනයෙන් බඩගා නොයයි. සිතින් බඩගා නොයයි. ඔහුගේ කායකර්‍මය ඎජුවෙයි. වාක්කර්‍මය ඎජුවෙයි. මනඃකර්මය ඎජුවෙයි. ගතිය ඎජුවෙයි. උත්පත්තිය ඎජුවෙයි. මහණෙනි, මම ඎජු ගති ඇත්තාහට, ඎජු උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත සුඛවූ ස්වර්‍ගය හෝ, යම් ඒ ක්‍ෂත්‍රිය මහාසාර කුලයෝ හෝ, බ්‍රාහ්මණ මහාසාර කුල හෝ, ගෘහපති මහාසාර කුල හෝ, ආඪ්‍යවූ, මහත් ධන ඇත්තාවූ, මහත් වස්තු ඇත්තාවූ, බොහෝ රන් රුවන්, බොහෝ වස්තු, උපකරණ. බොහෝ ධන ධාන්‍ය ඇති, උසස් කුල හෝ, යන දෙවැදෑරුම් ගති අතුරින් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවාහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, ඉන් උපදී. උපන් මොහුට ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශවෙත්. මහණෙනි, මම මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තාහයි කියමි. කේළාම් කීම අත්හැර, කේළාම් කීමෙන් වෙන්වූයේ වේද, හෙතෙම කයින් බඩගා නොයයි. වචනයෙන් බඩගා නොයයි. සිතින් බඩගා නොයයි. ඔහුගේ කායකර්‍මය ඎජුවෙයි. වාක්කර්‍මය ඎජුවෙයි. මනඃකර්මය ඎජුවෙයි. ගතිය ඎජුවෙයි. උත්පත්තිය ඎජුවෙයි. මහණෙනි, මම ඎජු ගති ඇත්තාහට, ඎජු උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත සුඛවූ ස්වර්‍ගය හෝ, යම් ඒ ක්‍ෂත්‍රිය මහාසාර කුලයෝ හෝ, බ්‍රාහ්මණ මහාසාර කුල හෝ, ගෘහපති මහාසාර කුල හෝ, ආඪ්‍යවූ, මහත් ධන ඇත්තාවූ, මහත් වස්තු ඇත්තාවූ, බොහෝ රන් රුවන්, බොහෝ වස්තු, උපකරණ. බොහෝ ධන ධාන්‍ය ඇති, උසස් කුල හෝ, යන දෙවැදෑරුම් ගති අතුරින් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවාහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, ඉන් උපදී. උපන් මොහුට ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශවෙත්. මහණෙනි, මම මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තාහයි කියමි. ඵරුෂ වචනය අත්හැර, ඵරුෂ වචනයෙන් වෙන්වූයේ වේද, හෙතෙම කයින් බඩගා නොයයි. වචනයෙන් බඩගා නොයයි. සිතින් බඩගා නොයයි. ඔහුගේ කායකර්‍මය ඎජුවෙයි. වාක්කර්‍මය ඎජුවෙයි. මනඃකර්මය ඎජුවෙයි. ගතිය ඎජුවෙයි. උත්පත්තිය ඎජුවෙයි. මහණෙනි, මම ඎජු ගති ඇත්තාහට, ඎජු උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත සුඛවූ ස්වර්‍ගය හෝ, යම් ඒ ක්‍ෂත්‍රිය මහාසාර කුලයෝ හෝ, බ්‍රාහ්මණ මහාසාර කුල හෝ, ගෘහපති මහාසාර කුල හෝ, ආඪ්‍යවූ, මහත් ධන ඇත්තාවූ, මහත් වස්තු ඇත්තාවූ, බොහෝ රන් රුවන්, බොහෝ වස්තු, උපකරණ. බොහෝ ධන ධාන්‍ය ඇති, උසස් කුල හෝ, යන දෙවැදෑරුම් ගති අතුරින් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවාහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, ඉන් උපදී. උපන් මොහුට ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශවෙත්. මහණෙනි, මම මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තාහයි කියමි. ප්‍රලාප දෙඩීම් අත්හැර, ප්‍රලාප දෙඩීමෙන් වෙන්වූයේ වේද, හෙතෙම කයින් බඩගා නොයයි. වචනයෙන් බඩගා නොයයි. සිතින් බඩගා නොයයි. ඔහුගේ කායකර්‍මය ඎජුවෙයි. වාක්කර්‍මය ඎජුවෙයි. මනඃකර්මය ඎජුවෙයි. ගතිය ඎජුවෙයි. උත්පත්තිය ඎජුවෙයි. මහණෙනි, මම ඎජු ගති ඇත්තාහට, ඎජු උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත සුඛවූ ස්වර්‍ගය හෝ, යම් ඒ ක්‍ෂත්‍රිය මහාසාර කුලයෝ හෝ, බ්‍රාහ්මණ මහාසාර කුල හෝ, ගෘහපති මහාසාර කුල හෝ, ආඪ්‍යවූ, මහත් ධන ඇත්තාවූ, මහත් වස්තු ඇත්තාවූ, බොහෝ රන් රුවන්, බොහෝ වස්තු, උපකරණ. බොහෝ ධන ධාන්‍ය ඇති, උසස් කුල හෝ, යන දෙවැදෑරුම් ගති අතුරින් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවාහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, ඉන් උපදී. උපන් මොහුට ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශවෙත්. මහණෙනි, මම මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තාහයි කියමි. තද ලෝබකම නැත්තේ වේද, හෙතෙම කයින් බඩගා නොයයි. වචනයෙන් බඩගා නොයයි. සිතින් බඩගා නොයයි. ඔහුගේ කායකර්‍මය ඎජුවෙයි. වාක්කර්‍මය ඎජුවෙයි. මනඃකර්මය ඎජුවෙයි. ගතිය ඎජුවෙයි. උත්පත්තිය ඎජුවෙයි. මහණෙනි, මම ඎජු ගති ඇත්තාහට, ඎජු උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත සුඛවූ ස්වර්‍ගය හෝ, යම් ඒ ක්‍ෂත්‍රිය මහාසාර කුලයෝ හෝ, බ්‍රාහ්මණ මහාසාර කුල හෝ, ගෘහපති මහාසාර කුල හෝ, ආඪ්‍යවූ, මහත් ධන ඇත්තාවූ, මහත් වස්තු ඇත්තාවූ, බොහෝ රන් රුවන්, බොහෝ වස්තු, උපකරණ. බොහෝ ධන ධාන ්‍ය ඇති, උසස් කුල හෝ, යන දෙවැදෑරුම් ගති අතුරින් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවාහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, ඉන් උපදී. උපන් මොහුට ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශවෙත්. මහණෙනි, මම මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තාහයි කියමි.

හෙතෙම කයින් බඩගා නොයයි. වචනයෙන් බඩගා නොයයි. සිතින් බඩගා නොයයි. ඔහුගේ කායකර්‍මය ඎජුවෙයි. වාක්කර්‍මය ඎජුවෙයි. මනඃකර්මය ඎජුවෙයි. ගතිය ඎජුවෙයි. උත්පත්තිය ඎජුවෙයි. මහණෙනි, මම ඎජු ගති ඇත්තාහට, ඎජු උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත සුඛවූ ස්වර්‍ගය හෝ, යම් ඒ ක්‍ෂත්‍රිය මහාසාර කුලයෝ හෝ, බ්‍රාහ්මණ මහාසාර කුල හෝ, ගෘහපති මහාසාර කුල හෝ, ආඪ්‍යවූ, මහත් ධන ඇත්තාවූ, මහත් වස්තු ඇත්තාවූ, බොහෝ රන් රුවන්, බොහෝ වස්තු, උපකරණ. බොහෝ ධන ධාන්‍ය ඇති, උසස් කුල හෝ, යන දෙවැදෑරුම් ගති අතුරින් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවාහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, ඉන් උපදී. උපන් මොහුට ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශවෙත්. මහණෙනි, මම මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තාහයි කියමි. ක්‍රෝධ සිත් නැත්තේ වේද, හෙතෙම කයින් බඩගා නොයයි. වචනයෙන් බඩගා නොයයි. සිතින් බඩගා නොයයි. ඔහුගේ කායකර්‍මය ඎජුවෙයි. වාක්කර්‍මය ඎජුවෙයි. මනඃකර්මය ඎජුවෙයි. ගතිය ඎජුවෙයි. උත්පත්තිය ඎජුවෙයි. මහණෙනි, මම ඎජු ගති ඇත්තාහට, ඎජු උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත සුඛවූ ස්වර්‍ගය හෝ, යම් ඒ ක්‍ෂත්‍රිය මහාසාර කුලයෝ හෝ, බ්‍රාහ්මණ මහාසාර කුල හෝ, ගෘහපති මහාසාර කුල හෝ, ආඪ්‍යවූ, මහත් ධන ඇත්තාවූ, මහත් වස්තු ඇත්තාවූ, බොහෝ රන් රුවන්, බොහෝ වස්තු, උපකරණ. බොහෝ ධන ධාන්‍ය ඇති, උසස් කුල හෝ, යන දෙවැදෑරුම් ගති අතුරින් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවාහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, ඉන් උපදී. උපන් මොහුට ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශවෙත්. මහණෙනි, මම මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තාහයි කියමි. නිවැරැදි දැකීම් ඇත්තේ වේද, හෙතෙම කයින් බඩගා නොයයි. වචනයෙන් බඩගා නොයයි. සිතින් බඩගා නොයයි. ඔහුගේ කායකර්‍මය ඎජුවෙයි. වාක්කර්‍මය ඎජුවෙයි. මනඃකර්මය ඎජුවෙයි. ගතිය ඎජුවෙයි. උත්පත්තිය ඎජුවෙයි. මහණෙනි, මම ඎජු ගති ඇත්තාහට, ඎජු උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත සුඛවූ ස්වර්‍ගය හෝ, යම් ඒ ක්‍ෂත්‍රිය මහාසාර කුලයෝ හෝ, බ්‍රාහ්මණ මහාසාර කුල හෝ, ගෘහපති මහාසාර කුල හෝ, ආඪ්‍යවූ, මහත් ධන ඇත්තාවූ, මහත් වස්තු ඇත්තාවූ, බොහෝ රන් රුවන්, බොහෝ වස්තු, උපකරණ. බොහෝ ධන ධාන්‍ය ඇති, උසස් කුල හෝ, යන දෙවැදෑරුම් ගති අතුරින් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවාහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, ඉන් උපදී. උපන් මොහුට ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශවෙත්. මහණෙනි, මම මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තාහයි කියමි. දෙන ලද්දේ විපාක ඇත. ත්‍යාග කරණ ලද්දේ විපාක ඇත. යහපත්කොට කරණලද, නපුරුකොට කරණලද, කර්මයන්ගේ ඵලයක්, විපාකයක් ඇත. මෙලොව ඇත. පරලොව ඇත. මවු ඇත. පියා ඇත. ඉබේ පහළවන සත්තු ඇත. යමෙක් මෙලොවද, පරලොවද, තෙමේ හොඳට දැන, අත්දැක දන්වත්ද, යහපත් මාර්‍ගයෙහි ගිය, යහපත් මාර්‍ගයෙහි පිළිපන්, මහණ බමුණෝ ලෝකයෙහි ඇතැයි විපරීත නොවූ (නොපෙරළුණු) දැකීම් ඇත්තේ වේද, හෙතෙම කයින් බඩගා නොයයි. වචනයෙන් බඩගා නොයයි. සිතින් බඩගා නොයයි. ඔහුගේ කායකර්‍මය ඎජුවෙයි. වාක්කර්‍මය ඎජුවෙයි. මනඃකර්මය ඎජුවෙයි. ගතිය ඎජුවෙයි. උත්පත්තිය ඎජුවෙයි. මහණෙනි, මම ඎජු ගති ඇත්තාහට, ඎජු උත්පත්තිය ඇත්තාහට, ඒකාන්ත සුඛවූ ස්වර්‍ගය හෝ, යම් ඒ ක්‍ෂත්‍රිය මහාසාර කුලයෝ හෝ, බ්‍රාහ්මණ මහාසාර කුල හෝ, ගෘහපති මහාසාර කුල හෝ, ආඪ්‍යවූ, මහත් ධන ඇත්තාවූ, මහත් වස්තු ඇත්තාවූ, බොහෝ රන් රුවන්, බොහෝ වස්තු, උපකරණ. බොහෝ ධන ධාන්‍ය ඇති, උසස් කුල හෝ, යන දෙවැදෑරුම් ගති අතුරින් එක්තරා ගතියක් කියමි. මහණෙනි, මෙසේ වූවාහු වනාහි මෙසේ වූවාහුගේ උත්පත්තිය වේ. යමක් කරයිද, ඉන් උපදී. උපන් මොහුට ස්පර්‍ශයෝ ස්පර්‍ශවෙත්. මහණෙනි, මම මෙසේද සත්ත්‍වයෝ කර්මය දායාදකොට ඇත්තාහයි කියමි.

’’මහණෙනි, සත්ත්‍වයෝ කර්මය ස්වකීයකොට ඇත්තාහ. කර්මය දායාදකොට ඇත්තාහ. කර්මය උත්පත්ති ස්ථාන කොට ඇත්තාහ. කර්මය බන්ධූන්කොට ඇත්තාහ. කර්මය පිළිසරණකොට ඇත්තාහ. යහපත් හෝ, නපුරුවූ යම් කර්මයක් කරයිද, එයට හිමිවෙත්. මහණෙනි, ඒ බඩගායාමේ පිළිවෙළ නම්වූ ධර්ම ක්‍රමයකි.’’