අඞ්ගුත්තරනිකායො

දසම නිපාතය

1. පඨම පණ්ණාසකය

3. මහා වර්‍ගය

4. මහාචුන්‍ද - සහජාති සූත්‍රය

එක් කාලයෙක්හි ආයුෂ්මත් මහාචුන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ චෙතිය නුවර සහජාතිය නම් ස්ථානයෙහි වාසය කරණ සේක. එකල්හි වනාහි ආයුෂ්මත් මහාචුන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ, ’ඇවැත්නි, මහණෙනි,’ යි කියා භික්‍ෂූන් ආමන්ත්‍රණය කළ සේක. ඒ භික්‍ෂූහු, ’ඇවැත්නි’ යි කියා ආයුෂ්මත් මහාචුන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේට පිළිවදන් දුන්හ.

ආයුෂ්මත් මහාචුන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ, ’’ඇවැත්නි, ’ධර්‍මය දනිමි. මේ ධර්‍මය දනිමි’ යි ඤාණවාදය කියන්නාවූ භික්‍ෂුව දනිමි’ යි කීයේය. ඇවැත්නි, ඉදින් ඒ භික්‍ෂුව ලෝභය මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, ද්වේෂය මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, ක්‍රොධය මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, බද්‍ධ වෛරය මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, ගුණමකු ගතිය මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, එකට එක කිරීම මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, මසුරුකම මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, ලාමක බලාපොරොත්තු මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, හෙතෙම මෙසේ කිවයුතු වන්නේය. ’යම්සේ දන්නාහට ලෝභය නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනී. එසේම ආයුෂ්මත් මා ලෝභය යටකොට සිටී. මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනී. එසේම ආයුෂ්මත් මා ලෝභය යටකොට නොසිටී.

’’යම් සේ දන්නාහට ද්වේෂය නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා ද්වේෂය යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට ද්වේෂය නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු ද්වේෂය මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට ද්වේෂය නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට ක්‍රොධය නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා ක්‍රොධය යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට ක්‍රොධය නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු ක්‍රොධය මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට ක්‍රොධය නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට බද්‍ධ වෛරය නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා බද්‍ධ වෛරය යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට බද්‍ධ වෛරය නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු බද්‍ධ වෛරය මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට බද්‍ධ වෛරය නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට ගුණමකුගතිය නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා ගුණමකුගතිය යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට ගුණමකුගතිය නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු ගුණමකුගතිය මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට ගුණමකුගතිය නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට එකට එක කිරීම නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා එකට එක කිරීම යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට එකට එක කිරීම නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු එකට එක කිරීම මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට එකට එක කිරීම නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට මසුරුකම නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා මසුරුකම යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට මසුරුකම නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු මසුරුකම මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට මසුරුකම නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට ලාමක බලාපොරොත්තු නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා ලාමක බලාපොරොත්තු යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට ලාමක බලාපොරොත්තු නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු ලාමක බලාපොරොත්තු මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට ලාමක බලාපොරොත්තු නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.’’

’’මහණෙනි, භාවනාවාදය කියන්නාවූ මහණතෙම වඩන ලද කය ඇත්තේද, වඩන ලද සිල් ඇත්තේද, වඩන ලද සිත් ඇත්තේද, වඩන ලද ප්‍රඥා ඇත්තේද, ඇවැත්නි, ඉදින් ඒ භික්‍ෂුව ලෝභය මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, ද්වේෂය මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, ක්‍රොධය මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, බද්‍ධ වෛරය මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, ගුණමකු ගතිය මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, එකට එක කිරීම මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, මසුරුකම මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, ලාමක බලාපොරොත්තු මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, හෙතෙම මෙසේ කිවයුතු වන්නේය. ’යම්සේ දන්නාහට ලෝභය නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනී. එසේම ආයුෂ්මත් මා ලෝභය යටකොට සිටී. මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනී. එසේම ආයුෂ්මත් මා ලෝභය යටකොට නොසිටී.

’’යම් සේ දන්නාහට ද්වේෂය නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා ද්වේෂය යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට ද්වේෂය නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු ද්වේෂය මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට ද්වේෂය නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට ක්‍රොධය නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා ක්‍රොධය යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට ක්‍රොධය නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු ක්‍රොධය මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට ක්‍රොධය නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට බද්‍ධ වෛරය නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා බද්‍ධ වෛරය යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට බද්‍ධ වෛරය නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු බද්‍ධ වෛරය මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට බද්‍ධ වෛරය නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට ගුණමකුගතිය නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා ගුණමකුගතිය යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට ගුණමකුගතිය නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු ගුණමකුගතිය මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට ගුණමකුගතිය නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට එකට එක කිරීම නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා එකට එක කිරීම යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට එකට එක කිරීම නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු එකට එක කිරීම මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට එකට එක කිරීම නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට මසුරුකම නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා මසුරුකම යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට මසුරුකම නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු මසුරුකම මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට මසුරුකම නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට ලාමක බලාපොරොත්තු නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා ලාමක බලාපොරොත්තු යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට ලාමක බලාපොරොත්තු නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු ලාමක බලාපොරොත්තු මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට ලාමක බලාපොරොත්තු නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.’’

’’ඇවැත්නි, මහණතෙම ඤාණවාදයද, භාවනාවාදයද කියන්නේ මේ ධර්මය දනිමි. මේ ධර්මය දකිමි, වඩන ලද ශරීර ඇත්තේ, වඩන ලද සිල් ඇත්තේ, වඩන ලද සිත් ඇත්තේ, වඩන ලද නුවණ ඇත්තේද වේ. ඇවැත්නි, ඉදින් ඒ භික්‍ෂුව ලෝභය මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, ද්වේෂය මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, ක්‍රොධය මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, බද්‍ධ වෛරය මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, ගුණමකු ගතිය මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, එකට එක කිරීම මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, මසුරුකම මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, ලාමක බලාපොරොත්තු මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, හෙතෙම මෙසේ කිවයුතු වන්නේය. ’යම්සේ දන්නාහට ලෝභය නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනී. එසේම ආයුෂ්මත් මා ලෝභය යටකොට සිටී. මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනී. එසේම ආයුෂ්මත් මා ලෝභය යටකොට නොසිටී.

’’යම් සේ දන්නාහට ද්වේෂය නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා ද්වේෂය යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට ද්වේෂය නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු ද්වේෂය මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට ද්වේෂය නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට ක්‍රොධය නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා ක්‍රොධය යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට ක්‍රොධය නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු ක්‍රොධය මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට ක්‍රොධය නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට බද්‍ධ වෛරය නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා බද්‍ධ වෛරය යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට බද්‍ධ වෛරය නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු බද්‍ධ වෛරය මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට බද්‍ධ වෛරය නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට ගුණමකුගතිය නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා ගුණමකුගතිය යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට ගුණමකුගතිය නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු ගුණමකුගතිය මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට ගුණමකුගතිය නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට එකට එක කිරීම නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා එකට එක කිරීම යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට එකට එක කිරීම නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු එකට එක කිරීම මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට එකට එක කිරීම නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට මසුරුකම නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා මසුරුකම යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට මසුරුකම නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු මසුරුකම මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට මසුරුකම නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට ලාමක බලාපොරොත්තු නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා ලාමක බලාපොරොත්තු යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට ලාමක බලාපොරොත්තු නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු ලාමක බලාපොරොත්තු මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට ලාමක බලාපොරොත්තු නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.’’

’’ඇවැත්නි, පුරුෂයෙක් යම් සේ දිළිඳු වූයේම ධනපති වාදය කියන්නේද, නිර්ධන වූයේම ධන වාදය කියන්නේද, භොග නැත්තේම වස්තු වාදය කියන්නේද, හෙතෙම ධනයෙන් කටයුතු යම්කිසි වැඩක් එළඹි කල්හි ධනය හෝ, ධාන්‍ය හෝ, රිදී හෝ, රත්රන් හෝ බැහැරකොට දීමට නොහැකි වන්නේද, ඔහු මෙසේ දන්නාහුය. මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දිළිඳු වූයේම ආඪ්‍ය වාදය කියයි. ධන නැත්තේම ධන වාදය කියයි. භොග නැත්තේ වස්තු වාදය කියයි. ඊට හේතු කවරේද? එසේම මේ ආයුෂ්මත් තෙම ධනයෙන් කළයුතු යමක් පැමිණි කල්හි ධන, ධාන්‍ය, රිදී, රත්රන් හෝ බැහැරකොට දීමට නොහැකි වෙයි.

’’ඇවැත්නි, එසේම මහණතෙම ඤාණවාදය කියන්නේ, භාවනාවාදය කියන්නේ, ’මේ ධර්‍මය දනිමි. මේ ධර්‍මය දකිමි. වඩන ලද කය ඇත්තේ වෙමි.’ වඩන ලද සිත් ඇත්තේ, වඩන ලද ප්‍රඥා ඇත්තේ, ඇවැත්නි, ඉදින් ඒ භික්‍ෂුව ලෝභය මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, ද්වේෂය මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, ක්‍රොධය මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, බද්‍ධ වෛරය මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, ගුණමකු ගතිය මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, එකට එක කිරීම මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, මසුරුකම මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, ලාමක බලාපොරොත්තු මැඩ පවත්වා වාසය කරයිද, හෙතෙම මෙසේ කිවයුතු වන්නේය. ’යම්සේ දන්නාහට ලෝභය නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනී. එසේම ආයුෂ්මත් මා ලෝභය යටකොට සිටී. මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනී. එසේම ආයුෂ්මත් මා ලෝභය යටකොට නොසිටී.

’’යම් සේ දන්නාහට ද්වේෂය නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා ද්වේෂය යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට ද්වේෂය නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු ද්වේෂය මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට ද්වේෂය නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට ක්‍රොධය නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා ක්‍රොධය යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට ක්‍රොධය නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු ක්‍රොධය මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට ක්‍රොධය නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට බද්‍ධ වෛරය නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා බද්‍ධ වෛරය යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට බද්‍ධ වෛරය නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු බද්‍ධ වෛරය මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට බද්‍ධ වෛරය නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට ගුණමකුගතිය නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා ගුණමකුගතිය යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට ගුණමකුගතිය නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු ගුණමකුගතිය මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට ගුණමකුගතිය නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට එකට එක කිරීම නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා එකට එක කිරීම යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට එකට එක කිරීම නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු එකට එක කිරීම මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට එකට එක කිරීම නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට මසුරුකම නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා මසුරුකම යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට මසුරුකම නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු මසුරුකම මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට මසුරුකම නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට ලාමක ඊර්‍ෂ්‍යාව නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.

’’යම් සේ දන්නාහට ලාමක බලාපොරොත්තු නොවේද, ’මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ එසේ නොදනීය’ යි මෙසේ දතයුතු වන්නේය. ’මා ලාමක බලාපොරොත්තු යටකොට වාසය නොකරයිද, යම් සේ දන්නාහට ලාමක බලාපොරොත්තු නොවේද, මේ ආයුෂ්මත් තෙම එසේ නොදනී. ආයුෂ්මත්හු ලාමක බලාපොරොත්තු මැඩ පවත්වා ඉරියව් පවත්වයි. යම් සේ දන්නාහට ලාමක බලාපොරොත්තු නොවේනම් එසේ මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ දනී.’’