අඞ්ගුත්තරනිකායො

දසම නිපාතය

1. පඨම පණ්ණාසකය

3. මහා වර්‍ගය

10. පසේනදිපච්චකාර සූත්‍රය

එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර අසල අනේපිඬු සිටානන් විසින් කරවන ලද ජේතවනාරාමයෙහි වාසය කරණ සේක. එකල්හි පසේනදි කොසොල් රජ තෙම දිනන ලද යුද්‍ධ ඇත්තේ, ලබන ලද බලාපොරොත්තු ඇත්තේ, ඒ ව්‍යාජ යුද්‍ධයෙන් නැවතුනේ වේ. ඉක්බිති පසේනදි කොසොල් රජතෙම, ආරාමය යම් තැනෙක්හිද, එහි පැමිණියේය. වාහනයෙන් යා යුතු බිම යම්තාක්ද, ඒතාක් වාහනයෙන් ගොස්, වාහනයෙන් බැස, පාබල සෙනඟ ඇත්තේ ආරාමයට ඇතුළ්වූයේය.

එකල්හි වනාහි බොහෝ භික්‍ෂූහු එලිමහනෙහි සක්මන් කෙරෙත්. ඉක්බිති පසේනදි කොසොල් රජතෙම ඒ භික්‍ෂූහු යම් තැනෙක්හිද, එහි පැමිණියේය. පැමිණ ඒ භික්‍ෂූන්ට, ’’ස්වාමීනි, භාග්‍යවත්, අර්හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධයන් වහන්සේ දැන් කොහි වාසය කෙරෙත්ද?’’

’’මහරජ, මේ වසන ලද දොර ඇති විහාරයයි. එහි නිශ්ශබ්දව පැමිණ, ඉක්මන් නොවී, පිට බරාඳයට ඇතුළ්වී, කාරා, අගුල තට්ටු කරව. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තොපට දොර හරින සේක.’’

ඉක්බිති පසේනදි කොසොල් රජ තෙම වසන ලද දොර ඇති ඒ විහාරය යම් තැනෙක්හිද, එහි නිශ්ශබ්දව පැමිණ, ඉක්මන් නොවී, පිට බරාඳයට ඇතුළ්ව, කාරා, අගුලට තට්ටු කළේය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දොර හළ සේක. ඉක්බිති පසේනදි කොසොල් රජ තෙම විහාරයට පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පාමුල්හි හිසින් වැටී, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සිරිපා මුවින්ද සිඹියි. දෙඅතින්ද පිරිමදියි. ’’ස්වාමීනි, මම පසේනදි කොසොල්ය. ස්වාමීනි, මම පසේනදි කොසොල්ය’ යි නමද අස්වයි.

’’මහරජ, ඔබ කවර කාරණයක් දකිමින් මේ ශරීරයෙහි අතිශය ගෞරවය කරයිද, මෛත්‍රී එලවීමක් කරයිද?’’

’’ස්වාමීනි, මම කෙළෙහි ගුණ දැනම, කළගුණ සැළකීම මනාකොට දක්නේ, මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මෙබඳු ශ්‍රෙෂ්ඨ ගෞරවයක් කරමි. මෛත්‍රී පූජාවක් පවත්වමි.

’’ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වනාහි බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස පිළිපන්නේය. බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස පිළිපන්නේය. බොහෝ දෙනා යම් යම් යහපත් ස්වභාවයක කුශල ධර්‍ම සංඛ්‍යාත ආර්‍ය්‍ය අෂ්ඨාඞ්ගික මාර්‍ගයෙහි පිහිටවූහ. ස්වාමීනි, මම මේ කාරණයද දක්නේ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මෙබඳු ශ්‍රෙෂ්ඨ ගෞරවයක්, මෛත්‍රී එළවීමක් කරමි.

’’ස්වාමීනි, නැවතද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සිල්වත් වූයේ, වැඩුණු සිල් ඇත්තේ, ශ්‍රෙෂ්ඨ සිල් ඇත්තේ, නිපුණවූ සිල් ඇත්තේ, නිපුණවූ ශීලයෙන් යුක්තවූයේ වේ. ස්වාමීනි, මම මේ කාරණයද දක්නේ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මෙබඳු ශ්‍රෙෂ්ඨ ගෞරවයක්, මෛත්‍රී එළවීමක් කරමි.

’’ස්වාමීනි, නැවතද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බොහෝ කලක් අරණ්‍යයෙහි වාසය කළේ, අරණ්‍යයෙහි වන පෙදෙසෙහි පිහිටියාවූද, ප්‍රාන්තයෙහි පිහිටියාවූද, සෙනසුන් ආශ්‍රය කරයිද, ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් හෙයකින් බොහෝ කාලයක් අරණ්‍යයෙහි විසූ සේක් වනයෙහි බොහෝ ඈත පිහිටියාවුද, ප්‍රාන්තයන්හි පිහිටියාවූද සෙනසුන් ආශ්‍රය කරයි. ස්වාමීනි, මම මේ කාරණයද දක්නේ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මෙබඳු ශ්‍රෙෂ්ඨ ගෞරවයක්, මෛත්‍රී එළවීමක් කරමි.

’’ස්වාමීනි, නැවතද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ ඒ සිවුරු, පිඬු, සෙනසුන්, ගිලන්පස, බෙහෙත් පිරිකර කෙරෙහි සතුටු වෙයිද, යම් හෙයකින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ ඒ සිවුරු, පිඬු, සෙනසුන්, ගිලන්පස, බෙහෙත් පිරිකරින් සතුටු වේද, ස්වාමීනි, මම මේ කාරණයද දක්නේ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මෙබඳු ශ්‍රෙෂ්ඨ ගෞරවයක්, මෛත්‍රී එළවීමක් කරමි.

’’ස්වාමීනි, නැවතද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පූජාවට සුදුසුය. ආගන්තුක සත්කාරයට සුදුසුය. දන්දීමට සුදුසුය, දෙඅත් හිස තබා වැඳීමට සුදුසුය. ලොකයාගේ ඉතා උසස් පින් කෙතය. ස්වාමීනි, මම මේ කාරණයද දක්නේ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මෙබඳු ශ්‍රෙෂ්ඨ ගෞරවයක්, මෛත්‍රී එළවීමක් කරමි.

’’ස්වාමීනි, නැවතද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙළෙස් මනාකොට දුරු කරණ, සිත පිබිදීමට සුදුසු යම් කථාවක් වේද, එනම් මඳ ආශා ඇති කරණ කථාවය, සන්තෝෂ කථාවය, විවේකයෙහි වටිනාකම ඇති කථාවය, කුල සංසර්‍ග නොවීමේ කථාවය, වීර්‍ය්‍යාරම්භයේ කථාය, සීල කථාවය, සිත එකඟ කිරීමේ කථාවය, ප්‍රඥාව සම්බන්‍ධ කථාය, මාර්‍ග ඵල සම්බන්‍ධ කථාය, සිහි කිරීමේ නුවණ පිළිබඳ කථාය, මෙබඳු කථා නිරුත්සාහයෙන් ලබන්නේ වේද, නිදුකින් ලබන්නේ වේද, පහසුවෙන් ලබන්නේ වේද, ස්වාමීනි, මම මේ කාරණයද දක්නේ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මෙබඳු ශ්‍රෙෂ්ඨ ගෞරවයක්, මෛත්‍රී එළවීමක් කරමි.

’’ස්වාමීනි, නැවතද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශ්‍රෙෂ්ඨ සිතෙහිවූ මේ ආත්මයෙහි සැප විහරණ ඇති, ධ්‍යාන සතර නිරුත්සාහයෙන් ලබන්නේ වේද, නිදුකින් ලබන්නේ වේද, පහසුවෙන් ලබන්නේ වේද, ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම්සේ ශ්‍රෙෂ්ඨ සිතෙහිවූ මේ ආත්මයෙහි සැප විහරණ ඇති ධ්‍යාන සතර අයත්නයෙන් ලබන්නේ වේ. නිදුකින් ලබන්නේ වේ. පහසුවෙන් ලබන්නේ වේ. ස්වාමීනි, මම මේ කාරණයද දක්නේ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මෙබඳු ශ්‍රෙෂ්ඨ ගෞරවයක්, මෛත්‍රී එළවීමක් කරමි.

’’ස්වාමීනි, නැවතද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ( මෙහි අඞ්ගුත්තර නිකායේ, දුතිය පණ්ණාසකයේ, බ්‍රාහ්මණ වර්‍ගයේ, 8 සූත්‍රයේ, 4, 5, 6 ඡේද යෙදිය යුතුයි. )

’’ස්වාමීනි, නැවතද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ( මෙහි අඞ්ගුත්තර නිකායේ, දුතිය පණ්ණාසකයේ, බ්‍රාහ්මණ වර්‍ගයේ, 8 සූත්‍රයේ, 8 ඡේදය යෙදිය යුතුයි. ) ස්වාමීනි, මම මේ කාරණයද දක්නේ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මෙබඳු ශ්‍රෙෂ්ඨ ගෞරවයක්, මෛත්‍රී එළවීමක් කරමි.

’’ස්වාමීනි, නැවතද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂයවීමෙන් ආශ්‍රව රහිත සිත නිදහස් වීමද, ප්‍රඥාව නිදහස් වීමද, මෙලොවම තෙමේ විශිෂ්ඨ ඥානයෙන් දැන, ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට පැමිණ වාසය කරයිද, ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම්සේ ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂයවීමෙන් ආශ්‍රව රහිත සිත නිදහස් වීමද, ප්‍රඥාව නිදහස් වීමද, මෙලොවම තෙමේ විශිෂ්ඨ ඥානයෙන් දැන, ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට පැමිණ වාසය කරයි. ස්වාමීනි, මම මේ කාරණයද දක්නේ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මෙබඳු ශ්‍රෙෂ්ඨ ගෞරවයක්, මෛත්‍රී එළවීමක් කරමි.

’’ස්වාමීනි, එසේනම් දැන් යමි. අපට බොහෝ කටයුතුය. බොහෝ වැඩ පලය.’’

’’මහජෙ, දැන් යම්බඳුවූ තොප කල් දනිව්.’’ ඉක්බිති පසේනදි කොසොල් රජ තෙමේ හුනස්නෙන් නැගිට, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ පැදකුණු කොට ගියේය.’’

මහා වර්‍ගය නිමි.