අඞ්ගුත්තරනිකායො

දසම නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

(8) 3. ආකඞ්ඛ වර්‍ගය

1. ආකඞ්ඛෙය්‍ය සූත්‍රය

එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර අසල අනේපිඬු මහ සිටානන් විසින් කරවන ලද ජේතවන නම් ආරාමයෙහි වාසය කරණ සේක. එකල්හි වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, ’’මහණෙනි,’’ යි කියා භික්‍ෂූන් ආමන්ත්‍රණය කළ සේක. ’පින්වතුන් වහන්සැ’ යි කියා ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිළිවදන් දුන්හ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක.

’’මහණෙනි, ශීලයෙන් යුක්තව වාසය කරව්. ප්‍රාතිමොක්‍ෂ සංවරයෙන් සංවරව වාසය කරව්. මනා හැසිරීමෙන් හා අරමුණින් යුක්තව, ස්වල්ප මාත්‍ර වරදෙහි පවා බිය දක්නා සුලුව වාසය කරව්. ශික්‍ෂාපදයන් සමාදන්ව හික්මෙව්.

’’මහණෙනි, ඉදින් මහණතෙම සබ්‍රම්සරුන්ට ප්‍රියයෙක්ද, මනාපයෙක්ද, ගරු වූවෙක්ද, සම්භාවනා කටයුත්තෙක්ද වන්නෙමියි කැමතිවන්නේ නම් තමා තුළ සිතෙහි කෙළෙස් යටපත් කිරීමෙහි යෙදුණේ, දුරු නොකළ ධ්‍යාන ඇත්තේ, විදර්‍ශනාවෙන් යුක්තවූයේ, ශූන්‍යාගාරයෙහි භාවනා වඩන්නේ ශීලයම සම්පූර්‍ණ කරන්නේය.

’’මහණෙනි, ඉදින් මහණතෙම සිවුරු, පිඬු, සෙනසුන්, ගිලන්පස, බෙහෙත් පිරිකර ලබන්නෙක් වන්නේ නම්, තමා තුළ සිතෙහි කෙළෙස් යටපත් කිරීමෙහි යෙදුණේ, දුරු නොකළ ධ්‍යාන ඇත්තේ, විදර්‍ශනාවෙන් යුක්තවූයේ, ශූන්‍යාගාරයෙහි භාවනා වඩන්නේ ශීලයම සම්පූර්‍ණ කරන්නේය.

’’මහණෙනි, ඉදින් මහණතෙම යම් කෙනෙකුගේ සිවුරු, පිඬු, සෙනසුන්, ගිලන්පස, බෙහෙත් පිරිකර පරිභෝග කරන්නෙම්ද, ඔවුන්ගේ ඒ උපකාරයෝ මහත්ඵල මහත් ආනිශංස වෙත්වායි කැමැත්තේ නම් තමා තුළ සිතෙහි කෙළෙස් යටපත් කිරීමෙහි යෙදුණේ, දුරු නොකළ ධ්‍යාන ඇත්තේ, විදර්‍ශනාවෙන් යුක්තවූයේ, ශූන්‍යාගාරයෙහි භාවනා වඩන්නේ ශීලයම සම්පූර්‍ණ කරන්නේය.

’’මහණෙනි, ඉදින් මහණතෙම මාගේ යම් නෑයෙක්, සහ ලේ නෑයෙක්, කලුරිය කළාහුද, පරලොව ගියාහුද, ඔවුහු ප්‍රසන්න සිතින් සිහිකරත්ද, ඔවුන්ට එය මහත් ඵල මහත් ආනිශංස වේවායි කැමතිවන්නේ නම්, තමා තුළ සිතෙහි කෙළෙස් යටපත් කිරීමෙහි යෙදුණේ, දුරු නොකළ ධ්‍යාන ඇත්තේ, විදර්‍ශනාවෙන් යුක්තවූයේ, ශූන්‍යාගාරයෙහි භාවනා වඩන්නේ ශීලයම සම්පූර්‍ණ කරන්නේය.

’’මහණෙනි, ඉදින් මහණතෙම උසස් පහත් සිවුරු, පිඬු, සෙනසුන්, ගිලන්පස, බෙහෙත්, පිරිකරින් සතුටුවූවෙක් වන්නෙමියි කැමැත්තේ නම්, තමා තුළ සිතෙහි කෙළෙස් යටපත් කිරීමෙහි යෙදුණේ, දුරු නොකළ ධ්‍යාන ඇත්තේ, විදර්‍ශනාවෙන් යුක්තවූයේ, ශූන්‍යාගාරයෙහි භාවනා වඩන්නේ ශීලයම සම්පූර්‍ණ කරන්නේය.

’’මහණෙනි, ඉදින් මහණ තෙම ශීත, ඌෂ්ණ, බඩසා, පිපාසය, ඩැහැ ලේ බොන සත්තුය, මදුරුවෝය, වාතය, අව්වය, සර්‍ප ජාතීන්ගේ ස්පර්‍ෂය, නපුරු කොට කියන ලද, නපුරු කොට පැමිණිවාක් මාර්‍ගයන් ඉවසන්නෙක් වන්නේද, දුක්වූ, තියුණුවූ, ක්‍රූරවූ, කටුකවූ, අයහපත්වූ, අප්‍රියවූ, දිවි පැහැර ගන්නාවූ, ශාරීරික වේදනාවන් ඉවසන සුලු වූවෙක් වන්නට කැමැත්තේ නම්, තමා තුළ සිතෙහි කෙළෙස් යටපත් කිරීමෙහි යෙදුණේ, දුරු නොකළ ධ්‍යාන ඇත්තේ, විදර්‍ශනාවෙන් යුක්තවූයේ, ශූන්‍යාගාරයෙහි භාවනා වඩන්නේ ශීලයම සම්පූර්‍ණ කරන්නේය.

’’මහණෙනි, ඉදින් මහණතෙම නොඇලීම හා ඇලීම ඉවසන්නෙක් වෙමි. නොඇලීම හා ඇලීම මා නොඉවසන්නේය. උපන් නොඇලීම, ඇලීම මැඩ මැඩ වාසය කරන්නෙමියි කැමැත්තේ නම්, තමා තුළ සිතෙහි කෙළෙස් යටපත් කිරීමෙහි යෙදුණේ, දුරු නොකළ ධ්‍යාන ඇත්තේ, විදර්‍ශනාවෙන් යුක්තවූයේ, ශූන්‍යාගාරයෙහි භාවනා වඩන්නේ ශීලයම සම්පූර්‍ණ කරන්නේය.

’’මහණෙනි, ඉදින් මහණතෙම බිය හා භයානක අරමුණු ඉවසන්නෙක් වන්නෙමි. බිය හා භයානක අරමුණු මා නොඉවසන්නේය. උපන් බිය හා භයානක අරමුණු මැඩ මැඩ වාසය කරන්නෙමියි කැමැත්තේ නම්, තමා තුළ සිතෙහි කෙළෙස් යටපත් කිරීමෙහි යෙදුණේ, දුරු නොකළ ධ්‍යාන ඇත්තේ, විදර්‍ශනාවෙන් යුක්තවූයේ, ශූන්‍යාගාරයෙහි භාවනා වඩන්නේ ශීලයම සම්පූර්‍ණ කරන්නේය.

’’මහණෙනි, ඉදින් මහණ තෙම ශ්‍රෙෂ්ඨ සිත්වූ, මේ ආත්මයෙහි සැප විහරණ ඇති, ධ්‍යාන සතර අයත්නයෙන්, ලෙහෙසියෙන්, ලබන්නෙම් නම්, පහසුවෙන් ලබන්නෙම් නම්, නිදුකින් ලබන්නෙම් නම්, යෙහෙකැයි ඉදින් කැමති වන්නේ නම්, තමා තුළ සිතෙහි කෙළෙස් යටපත් කිරීමෙහි යෙදුණේ, දුරු නොකළ ධ්‍යාන ඇත්තේ, විදර්‍ශනාවෙන් යුක්තවූයේ, ශූන්‍යාගාරයෙහි භාවනා වඩන්නේ ශීලයම සම්පූර්‍ණ කරන්නේය.

’’මහණෙනි, ඉදින් මහණ තෙම ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂය වීමෙන් ආශ්‍රව රහිත සිතින් කෙළෙසුන්ගෙන් මිදීමද, නුවණින් කෙළෙසුන්ගෙන් මිදීමද, මේ ආත්මයෙහිම තෙමේ විශිෂ්ඨ ඥානයෙන් දැන, ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට, පැමිණ වාසය කරන්නෙමියි කැමැත්තේ නම්, තමා තුළ සිතෙහි කෙළෙස් යටපත් කරණ දුරු නොකළ ධ්‍යාන ඇති, විදර්‍ශනාවෙන් යුක්ත ශූන්‍යාගාරයෙහි භාවනා වඩන ශීලයම සම්පූර්‍ණ කරන්නෙක් වන්නේය.

’’මහණෙනි, ශීලයෙන් යුක්තව වාසය කරව්. ප්‍රාතිමොක්‍ෂයෙන් යුක්තව වාසය කරව්. ප්‍රාතිමොක්‍ෂ ශීලයෙන් සංවරව වාසය කරව්. මනා හැසිරීමෙන් හා අරමුණින් යුක්තව, ස්වල්ප මාත්‍ර වරදෙහි පවා බිය දක්නා සුළුව වාසය කරව්. ශික්‍ෂා පදයන් සමාදන්ව හික්මෙව්යයි මෙසේ ඒ යමක් වදාරණ ලද්දේද, මෙය මේ සඳහා වදාරණ ලදී.’’