අඞ්ගුත්තරනිකායො

දසම නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

(9) 4. ථෙර වර්‍ගය

10. දසඛීණාසව බල සූත්‍රය

’’ඉක්බිති ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද, එහි පැමිණි සේක. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ, එකත්පසෙක සිටියහ. එකත්පසෙක සිටි ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේට, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, ’’යම් බලයකින් යුක්තවූ ක්‍ෂීණාශ්‍රව භික්‍ෂුව, ’මාගේ පව් ගෙවුණේය’ යි පව් ගෙවුණු බව දන්වයිද, ශාරීපුත්‍රය, පව් ගෙවුණු (-රහත්) භික්‍ෂුවගේ බල කෙතෙක්දැ’’ යි ඇසූ සේක.

’’ස්වාමීනි, යම් බලයකින් යුක්ත ක්‍ෂීණාශ්‍රවතෙම, ’මාගේ පව් ගෙවුණහ’ යි පව් ගෙවුණු බව දන්වයිද, ස්වාමීනි, ක්‍ෂීණාශ්‍රව භික්‍ෂුවගේ බල දශයක් වෙත්. කවර දශයක්ද යත්?

’’ස්වාමීනි, මේ ශාසනයෙහි පහවූ කෙළස් ඇති භික්‍ෂුව විසින් සියලු සංස්කාරයෝ මනා නුවණින් අනිත්‍ය වශයෙන්, තත්වූ පරිද්දෙන් දක්නා ලද්දාහු වෙත්ද, මහණෙනි, යම් හෙයකින් පහවූ කෙළෙස් ඇති භික්‍ෂුව සියලු සංස්කාරයන් අනිත්‍ය වශයෙන් මනා නුවණින්, දක්නා ලද්දාහු වෙත්ද, කෙළෙස් ගෙවීම කළ භික්‍ෂුව යම් බලයකට පැමිණ, මාගේ කෙළසුන් ගෙවුණහයි, කෙලෙස් නැතිකිරීම ප්‍රතිඥා කරයිද, ස්වාමීනි, මෙයද ක්‍ෂීණාශ්‍රව භික්‍ෂුවගේ බලයක් වෙයි.

’’ස්වාමීනි, නැවතද ක්‍ෂීණාශ්‍රව භික්‍ෂුව විසින් අඟුරු වලකට උපමා ඇති කාම වස්තු තත්වූ පරිද්දෙන්, මනා නුවණින් දක්නා ලද්දාහු වෙත්ද, මහණෙනි, යම් හෙයකින් පහවූ කෙළෙස් ඇති භික්‍ෂුව අඟුරු වලකට උපමා ඇති කාමයන් තත්වූ පරිද්දෙන්, මනා නුවණින් දක්නා ලද්දාහු වෙත්, යම් බලයකට පැමිණි පහවූ කෙළෙස් ඇති භික්‍ෂුව මාගේ ආශ්‍රයන් ගෙවුණහයි පව් ගෙවුණු බව ප්‍රතිඥා කරයිද, මෙය කෙළෙස් ගෙවීම ඇති භික්‍ෂුවගේ බලයක් වේ.

’’ස්වාමීනි, නැවතද කෙළෙස් ගෙවූ භික්‍ෂුවගේ සිත හැම අතින් පව්වලට කරුණුවූ ධර්‍මයන්ගෙන් විශෙෂයෙන් කෙළවරට ගියේද, විවේකය කරා නැමුණේද, විවේකය කරා අතිශයින් නැමුණේද, විවේකය කරා බරවූයේද, විවේකයෙහි සිටියේය. කෙළෙසුන්ගෙන් නික්මීමෙහි ඇලුනේද, ස්වාමීනි, යම් හෙයකින් කෙලස් පහකළ භික්‍ෂුවගේ සිත හැම අතින්ම කෙළෙසුන්ට හේතු කරුණුවලින් විශෙෂයෙන් කෙළවරට ගියේද, විවේකය කරා නැමුණේද, විවේකය කරා අතිශයින් නැමුණේද, විවේකය කරා බරවූයේද, විවේකයෙහි සිටියේද, කෙළෙසුන්ගෙන් නික්මීමෙහි ඇලුනේද, ස්වාමීනි, යම් බලයකට පැමිණ පහකළ කෙළෙස් ඇති භික්‍ෂුව මාගේ කෙළෙස් පහවූහයි කෙළෙස් පහවුණු බව කියාද, මෙයද පහකළ කෙළෙස් ඇති භික්‍ෂුවගේ බලයක් වෙයි.

’’ස්වාමීනි, නැවතද පහකළ කෙළස් ඇති භික්‍ෂුව විසින් සතර සතිපට්ඨානයෝ වඩන ලද්දාහු වෙත්. මොනවට වඩන ලද්දාහු වෙත්. ස්වාමීනි, යම් හෙයකින් පහකළ කෙළස් ඇති භික්‍ෂුව විසින් සතර සතිපට්ඨානයෝ වඩන ලද්දාහු. විශේෂයෙන් වඩන ලද්දාහු වෙත්. ස්වාමීනි, පහකළ කෙළස් ඇති භික්‍ෂුව, ’මාගේ පවු පහවූයේය’ යි කෙළෙසුන්ගේ විනාශය දන්වයිද, ස්වාමීනි, මෙයද ක්‍ෂීණාශ්‍රව භික්‍ෂුවගේ බලයකි.

’’ස්වාමීනි, නැවතද පහකළ කෙළස් ඇති භික්‍ෂුව විසින් සතර සම්‍යක් ප්‍රධානයෝ (නිවැරැදි වෑයම් කිරීම) පුරුදු කරණ ලද්දාහු අතිශයින් පුරුදු කරණ ලද්දාහු වෙත්. ස්වාමීනි, යම් හෙයකින් පහකළ කෙළස් ඇති භික්‍ෂුව විසින් සතර සතිපට්ඨානයෝ වඩන ලද්දාහු. විශේෂයෙන් වඩන ලද්දාහු වෙත්. ස්වාමීනි, පහකළ කෙළස් ඇති භික්‍ෂුව, ’මාගේ පවු පහවූයේය’ යි කෙළෙසුන්ගේ විනාශය දන්වයිද, ස්වාමීනි, මෙයද ක්‍ෂීණාශ්‍රව භික්‍ෂුවගේ බලයකි. ’’ස්වාමීනි, නැවතද පහකළ කෙළස් ඇති භික්‍ෂුව විසින් සතර ඎද්‍ධිපාද පුරුදු කරණ ලද්දාහු අතිශයින් පුරුදු කරණ ලද්දාහු වෙත්. ස්වාමීනි, යම් හෙයකින් පහකළ කෙළස් ඇති භික්‍ෂුව විසින් සතර ඎද්‍ධිපාද වඩන ලද්දාහු. විශේෂයෙන් වඩන ලද්දාහු වෙත්. ස්වාමීනි, පහකළ කෙළස් ඇති භික්‍ෂුව, ’මාගේ පවු පහවූයේය’ යි කෙළෙසුන්ගේ විනාශය දන්වයිද, ස්වාමීනි, මෙයද ක්‍ෂීණාශ්‍රව භික්‍ෂුවගේ බලයකි. ’’ස්වාමීනි, නැවතද පහකළ කෙළස් ඇති භික්‍ෂුව විසින් සතර පඤ්ච ඉන්‍ද්‍රිය පුරුදු කරණ ලද්දාහු අතිශයින් පුරුදු කරණ ලද්දාහු වෙත්. ස්වාමීනි, යම් හෙයකින් පහකළ කෙළස් ඇති භික්‍ෂුව විසින් පඤ්ච ඉන්‍ද්‍රිය වඩන ලද්දාහු. විශේෂයෙන් වඩන ලද්දාහු වෙත්. ස්වාමීනි, පහකළ කෙළස් ඇති භික්‍ෂුව, ’මාගේ පවු පහවූයේය’ යි කෙළෙසුන්ගේ විනාශය දන්වයිද, ස්වාමීනි, මෙයද ක්‍ෂීණාශ්‍රව භික්‍ෂුවගේ බලයකි. ’’ස්වාමීනි, නැවතද පහකළ කෙළස් ඇති භික්‍ෂුව විසින් පඤ්ච බල පුරුදු කරණ ලද්දාහු අතිශයින් පුරුදු කරණ ලද්දාහු වෙත්. ස්වාමීනි, යම් හෙයකින් පහකළ කෙළස් ඇති භික්‍ෂුව විසින් පඤ්ච බල වඩන ලද්දාහු. විශේෂයෙන් වඩන ලද්දාහු වෙත්. ස්වාමීනි, පහකළ කෙළස් ඇති භික්‍ෂුව, ’මාගේ පවු පහවූයේය’ යි කෙළෙසුන්ගේ විනාශය දන්වයිද, ස්වාමීනි, මෙයද ක්‍ෂීණාශ්‍රව භික්‍ෂුවගේ බලයකි. ’’ස්වාමීනි, නැවතද පහකළ කෙළස් ඇති භික්‍ෂුව විසින් සප්ත බොජ්ඣඞ්ග පුරුදු කරණ ලද්දාහු අතිශයින් පුරුදු කරණ ලද්දාහු වෙත්. ස්වාමීනි, යම් හෙයකින් පහකළ කෙළස් ඇති භික්‍ෂුව විසින් සප්ත බොජ්ඣඞ්ග වඩන ලද්දාහු. විශේෂයෙන් වඩන ලද්දාහු වෙත්. ස්වාමීනි, පහකළ කෙළස් ඇති භික්‍ෂුව, ’මාගේ පවු පහවූයේය’ යි කෙළෙසුන්ගේ විනාශය දන්වයිද, ස්වාමීනි, මෙයද ක්‍ෂීණාශ්‍රව භික්‍ෂුවගේ බලයකි. ’’ස්වාමීනි, නැවතද පහකළ කෙළස් ඇති භික්‍ෂුව විසින් ආර්‍ය්‍ය අෂ්ඨාඞ්ගික මාර්‍ගය පුරුදු කරණ ලද්දාහු විශෙෂයෙන් වඩණ ලද්දාහු වෙත්. ස්වාමීනි, යම් හෙයකින් පහකළ කෙළස් ඇති භික්‍ෂුව විසින් ආර්‍ය්‍ය අෂ්ඨාඞ්ගික මාර්‍ගය පුරුදු කරණ ලද්දේ, විශේෂයෙන් වඩන ලද්දේ වේද, ස්වාමීනි, යම් බලයකට පැමිණ කෙළෙස් පහකළ භික්‍ෂුව, ’මාගේ පවු ගෙවුණහ’ යි පම් ගෙවුණු බව කියයිද, මහණෙනි, මෙයද ක්‍ෂීණාශ්‍රව භික්‍ෂුවගේ බලයකි. ස්වාමීනි, යම් බලයකින් යුක්ත රහත් භික්‍ෂුව මාගේ පව් ගෙවුණහයි පව් ගෙවීම කියයිද, ස්වාමීනි, මේ දහය ක්‍ෂීණාශ්‍රව භික්‍ෂූහුගේ බල දහයයි.’’

නව වැනි ථෙර වර්‍ගය නිමි.