අඞ්ගුත්තරනිකායො

දසම නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

(10) 5. උපාසක වර්‍ගය

1. දසකාම භොගී සූත්‍රය

’’එක් කාලයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර අසල අනේපිඬු මහ සිටාණන් විසින් කරවන ලද, ජේතවනාරාමයෙහි වාසය කරණ සේක. ඉක්බිති අනේපිඬු සිටුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද, එහි පැමිණියේය. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ, එකත්පසෙක සිටියේය. එකත්පසෙක සිටි අනේපිඬු සිටුහට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, ’’ගෘහපතිය, මේ කාමභොගීන් දස දෙනෙක් ලෝකයෙහි ඇත්තාහ. විද්‍යමානවෙත්ය’’ යි වදාළ සේක.

’’ගෘහපතිය, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් කාමභෝගියෙක් අධර්‍මයෙන්, දරුණුකමින් වස්තුව සොයයි. අධර්‍මයෙන්, සැහැසිකමින් වස්තුව සොයා තමන් සුවපත් නොකෙරෙයි. නොපිනවයි. කොටස් නොකරයි. පින් නොකරයි. ගෘහපතිය, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් කාමභෝගියෙක් අධර්‍මයෙන්, දරුණුකමින් වස්තුව සොයයි. අධර්‍මයෙන්, සැහැසිකමින් වස්තුව සොයා තමන් සඅවපත් කෙරෙහි. පිනවයි. කොටස් නොකරයි. පින් නොකරයි. ගෘහපතිය, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් කාමභෝගියෙක් අධර්‍මයෙන්, දරුණුකමින් වස්තුව සොයයි. අධර්‍මයෙන්, සැහැසිකමින් වස්තුව සොයා තමන් සුවපත් කෙරෙයි. පිනවයි. කොටස් කරයි. පින් කරයි.

’’ගෘහපතිය, මේ ලෝකයෙහි ඒ මේ කාමභොගීතෙම ධර්‍මයෙන් හා අධර්‍මයෙන්ද, සැහැසිකමින්ද, සාමයෙන්ද වස්තුව සොයයි. ධර්‍මයෙන් හා අධර්‍මයෙන්ද, සැහැසිකමින්ද, සාමයෙන්ද වස්තුව සොයයි. සොයා තමන් සුවපත් නොකරයි. නොපිනවයි. කොටස් නොකරයි. පින් කරයි. ගෘහපතිය, මේ ලෝකයෙහි ඒ මේ කාමභොගීතෙම ධර්‍මයෙන් හා අධර්‍මයෙන්ද, සැහැසිකමින්ද, සාමයෙන්ද වස්තුව සොයයි. තමන් සුවපත් කරයි. පිනවයි. කොටස් නොකරයි. පින් නොකරයි. ගෘහපතිය, මේ ලෝකයෙහි ඒ මේ කාමභොගීතෙම ධර්‍මයෙන් හා අධර්‍මයෙන්ද, සැහැසිකමින්ද, සාමයෙන්ද වස්තුව සොයයි. ඇතැම් කෙනෙක් තමන් සුවපත් කරයි. පිනවයි. කොටස් කරයි. පින් කරයි.

’’ගෘහපතිය, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් කාමභෝගියෙක් ධර්‍මයෙන් නොසැහැසිකමින් වස්තුව සොයයි. සොයා තමන් සුවපත් නොකරයි. නොපිනවයි. කොටස් නොකරයි. පින් නොකරයි. ගෘහපතිය, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් කාමභෝගියෙක් ධර්‍මයෙන් නොසැහැසිකමින් වස්තුව සොයයි. සොයා තමන් සුවපත් කරයි. පිනවයි. කොටස් නොකරයි. පින් නොකරයි.

’’ගෘහපතිය, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් කාමභෝගියෙක් ධර්‍මයෙන් නොසැහැසිකමින් වස්තුව සොයයි. සොයා තමන් සුවපත් කරයි. පිනවයි. කොටස් කරයි. පින් කරයි. ඉතා ඇලුනේ, මුසපත්වූයේ, බැසගත්තේ, දොස් නොදක්නේ, හික්මීමෙහි නුවණක් නැතිව ඒ වස්තූන් පරිභොග කරයි. ගෘහපතිය, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් කාමභෝගියෙක් ධර්‍මයෙන් නොසැහැසිකමින් වස්තුව සොයයි. සොයා තමන් සුවපත් නොකරයි. නොපිනවයි. කොටස් නොකරයි. පින් නොකරයි. නොඇලුනේ, මුසපත් නොවූයේ, බැස නොගත්තේ, දොස් දක්නේ, නික්මීමෙහි නුවණ ඇතිව ඒ වස්තූන් පරිභෝග කරයි.

’’ගෘහපතිය, එහි ඒ මේ කාමභෝගීතෙම අධර්‍මයෙන්ද, සැහැසිකමින්ද වස්තුව සොයයි. අධර්‍මයෙන්ද, සැහැසිකමින්ද වස්තුව සොයා තමා සුවපත් කරයි. නොපිනවයි. බෙදා නොදෙයි. පින් නොකරයි. ගෘහපතිය, මේ කාමභෝගීතෙමේ කරුණු තුනකින් ගැරහිය යුතුය. අධර්මයෙන් සැහැසිකමින් වස්තුව සොයායයි. මේ පළමුවෙනි කරුණින් ගැරහිය යුතුවෙයි. තමා සුවපත් නොකරයි, නොපිනවයි, යන මේ දෙවෙනි කරුණින්ද ගැරහිය යුතුවෙයි. බෙදා නොදෙයි, පින් නොකරයි, යන මේ තුන්වෙනි කරුණින්ද ගැරහිය යුතුවේ. මේ කාමභොගී තෙමේ වනාහි මේ කරුණු තුනින් ගැරහිය යුතුය. තමන් සුවපත් කරයි. පිනවයි. කොටස් කරයි. පින් කරයි. තමා සුවපත් කරයි. පිනවයි. බෙදා නොදෙයි. පින් නොකරයි. මේ කාමභෝගීතෙම කරුණු දෙකකින් ගැරහිය යුතුයි. එක් කරුණකින් පැසසිය යුතුයි. අධර්මයෙන්, සැහැසිකමින් වස්තුව සොයායයි යන මේ පළමුවෙනි කරුණින් ගැරහිය යුතුය. තමා සුවපත් කරයි, පිනවයි, යන මේ එක් කරුණින් පැසසිය යුතුයි. බෙදා නොදෙයි, පින් නොකරයි යන මේ දෙවෙනි කරුණින් ගැරහිය යුතුය. මේ එක කරුණින් පැසසිය යුතුය.

’’ගෘහපතිය, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් කාමභෝගියෙක් ධර්‍මයෙන් නොසැහැසිකමින් වස්තුව සොයයි. සොයා තමන් සුවපත් කරයි. පිනවයි. බෙදාදෙයි. පින්කරයි. ගෘහපතිය, මේ කාමභෝගී තෙම එක් කරුණකි්ි ගැරහිය යුතුය. කරුණු දෙකකින් පැසසිය යුතුය. අධර්මයෙන්ද, සැහැසිකමින්ද, වස්තුව සොයයි යන එක් කරුණින් ගැරහිය යුතුයි. තමා සුවපත් කරයි, පිනවයි, බෙදාදෙයි, පින්කරයි. ගෘහපතිය, මේ කාමභොගීතෙම එක් කරුණකින් ගැරහිය යුතුය. දෙකරුණින් පැසසිය යුතුය. අධර්මයෙන්ද, සැහැසිකමින්ද වස්තුව සොයයි යන මේ එක කරුණින් ගැරහිය යුතුය. තමා සුවපත් කරයි, පිනවයි යන මේ පළමු කරුණින් පැසසිය යුතුය. බෙදා දෙයි, පින්කරයි යන මේ දෙකරුණින් පැසසිය යුතුය. ගෘහපතිය, මේ කාමභෝගීතෙම මේ එක් කරුණින් ගැරහිය යුතුය. මේ දෙකරුණින් පැසසිය යුතුය.

’’ගෘහපතිය, එහි මේ කාමභෝගීතෙම ධර්මයෙන් හා අධර්මයෙන්ද, සැහැසිකමින් හා නොසැහැසිකමින්ද වස්තුව සොයයි. තමා සුවපත් නොකරයි, නොපිනවයි, බෙදා නොදෙයි, පින් නොකෙරෙයි. ගෘහපතිය, මේ කාමභෝගීතෙම එක් කරුණකින් පැසසියයුතුය. තුන් කරුණකින් ගැරහිය යුතුය..

’’ගෘහපතිය, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් කාමභෝගියෙක් ධර්‍මයෙන් නොසැහැසිකමින් වස්තුව සොයයි. සොයා තමන් සුවපත් කරයි. පිනවයි. බෙදාදෙයි. පින්කරයි. සොයා තමා සුවපත් කෙරෙයි පිනවයි. බෙදා නොදෙයි. පින් නොකරයි. ගෘහපතිය, මේ කාමභෝගීතෙම දෙකරුණින් පැසසිය යුතුය. දෙකරුණින් ගැරහිය යුතුය. ධර්මයෙන් හා නොසැහැසිකමින් වස්තුව සොයයි යන මේ පළමු කරුණින් පැසසිය යුතුය. අධර්මයෙන් හා සැහැසිකමින් වස්තුව සොයයි යන මේ පළමු කරුණින් ගැරහිය යුතුය. තමා සැපවත් කරයි, පිනවයි යන මේ දෙවන කරුණින් පැසසිය යුතුය. බෙදා නොදෙයි, පින් නොකරයි යන මේ දෙවන කරුණින් ගැරහිය යුතුය. ගෘහපතිය, මේ කාමභෝගීතෙම මේ දෙකරුණින් පැසසිය යුතුය. මේ දෙකරුණින් ගැරහිය යුතුය.

’’ගෘහපතිය, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් කාමභෝගියෙක් ධර්‍මයෙන් නොසැහැසිකමින් වස්තුව සොයයි. සොයා තමන් සුවපත් කරයි. පිනවයි. බෙදාදෙයි. පින්කරයි. සොයා තමා සුවපත්කරයි. පිනවයි. බෙදාදෙයි. පින්කරයි. ගෘහපතිය, මේ කාමභෝගීතෙම තුන් කරුණින් පැසසිය යුතුය. එක් කරුණින් ගැරහිය යුතුය. ධර්මයෙන්ද, නොසැහැසිකමින්ද, වස්තුව සොයයි යන මේ පළමු කරුණින් පැසසිය යුතුයි. අධර්මයෙන්ද, සැහැසිකමින්ද වස්තුව රැස්කෙරෙයි යන මේ එක් කරුණින් ගැරහිය යුතුය. තමා සැපවත් කරයි, පිනවයි යන මේ දෙවන කරුණින් පැසසිය යුතුයි. බෙදා දෙයි, පින් කරයි යන මේ තුන්වන කරුණින් පැසසිය යුතුය. ගෘහපතිය, මේ කාමභෝගීතෙම මේ තුන් කරුණින් පැසසිය යුතුය. මේ එක් කරුණින් ගැරහිය යුතුය.

’’ගෘහපතිය, එහි මේ මේ කාමභෝගීතෙම ධර්මයෙන්ද, නොසැහැසිකමින්ද, වස්තුව සොයයි. සොයා තමා සුවපත් නොකරයි. නොපිනවයි. බෙදා නොදෙයි. පින් නොකරයි. ගෘහපතිය, මේ කාමභෝගීතෙම එක් කරුණින් පැසසිය යතුය. දෙකරුණින් ගැරහිය යුතුය. ධර්මයෙන් නොසැහැසිකමින් වස්තුව සොයයි යන මේ එක් කරුණින් ගැරහිය යුතුය. ධර්මයෙන්ද, නොසැහැසිකමින්ද වස්තුව සොයයි යන මේ එක් කරුණින්ද පැසසිය යුතුය. තමා සුවපත් නොකෙරෙයි. පිනවයි. යන මේ පළමු කරුණින් ගැරහිය යුතුය. බෙදා නොදෙයි, පින් නොකරයි යන මේ දෙවන කරුණින් ගැර.හිය යුතුය. ගෘහපතිය, මේ කාමභෝගීතෙම මේ එක් කරුණින් පැසසිය යුතුය. මේ දෙකරුණින් ගැරහිය යුතුය.

’’ගෘහපතිය, එහි මේ කාමභෝගීතෙම ධර්‍මයෙන් නොසැහැසිකමින් වස්තුව සොයයි. සොයා තමන් සුවපත් කරයි, පිනවයි, කොටස් කරයි, පින් කරයි. ගෘහපතිය, මේ කාමභෝගීතෙම තුන් කරුණින් පැසසිය යුතුය. එක් කරුණින් ගැරහිය යුතුය. ධර්මයෙන් හා නොසැහැසිකමින් වස්තුව සොයයි යන මේ පළමු කරුණින් පැසසිය යුතුය. තමා සුවපත්කරයි, පිනවයි, යන මේ දෙවන කරුණින් පැසසිය යුතුය. බෙදාදෙයි, පින් කරයි යන මේ තුන්වන කරුණින් පැසසිය යුතුය. ඉතා ඇලුනේ, මුසපත්වූයේ, බැසගත්තේ, දොස් නොදක්නේ, හික්මීමෙහි නුවණක් නැතිව ඒ වස්තූන් පරිභොග කරයි. ගෘහපතිය, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් කාමභෝගියෙක් ධර්‍මයෙන් නොසැහැසිකමින් වස්තුව සොයයි. සොයා තමන් සුවපත් නොකරයි. නොපිනවයි. කොටස් නොකරයි. පින් නොකරයි. යන මේ එක් කරුණින් ගැරහිය යුතුය. ගෘහපතිය, මේ කාමභොගී තෙම මේ තුන් කරුණින් පැසසිය යුතුය. මේ එක් කරුණින් ගැරහිය යුතුය.

’’ගෘහපතිය, එහි මේ කාමභෝගීතෙම ධර්මයෙන්, නොසැහැසිකමින් වස්තුව සොයයි. සොයා තමා සුවපත් කරයි. පිනවයි. බෙදාදෙයි. පින්කරයි. ඉතා ඇලුනේ, මුසපත්වූයේ, බැසගත්තේ, දොස් නොදක්නේ, හික්මීමෙහි නුවණක් නැතිව ඒ වස්තූන් පරිභොග කරයි. ගෘහපතිය, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් කාමභෝගියෙක් ධර්‍මයෙන් නොසැහැසිකමින් වස්තුව සොයයි. සොයා තමන් සුවපත් නොකරයි. නොපිනවයි. කොටස් නොකරයි. පින් නොකරයි. ගෘහපතිය, මේ කාමභෝගීතෙම කරුණු සතරින් පැසසිය යුතුය. ධර්මයෙන්ද, නොසැහැසිකමින්ද, වස්තුව සොයයි. මේ පළමු කරුණින් පැසසිය යුතුය. තමා සුවපත් කරයි. පිනවයි. යන මේ දෙවන කරුණින් පැසසිය යුතුය. බෙදාදෙයි පින්කරයි යන මේ තුනවන කරුණින් පැසසිය යුතුය.

කරුණු සතරින් පැසසිය යුතුය. ධර්මයෙන්ද, නොසැහැසිකමින්ද, වස්තුවසොයයි. මේ පළමු කරුණින් පැසසිය යුතුය. තමා සුවපත් කරයි, පිනවයි යන මේ දෙවන කරුණින් පැසසිය යුතුය. බෙදා දෙයි, පින් කරයි යන මේ තුන්වන කරුණින් පැසසිය යුතුය. ඉතා ඇලුනේ, මුසපත්වූයේ, බැසගත්තේ, දොස් නොදක්නේ, හික්මීමෙහි නුවණක් නැතිව ඒ වස්තූන් පරිභොග කරයි. ගෘහපතිය, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් කාමභෝගියෙක් ධර්‍මයෙන් නොසැහැසිකමින් වස්තුව සොයයි. සොයා තමන් සුවපත් නොකරයි. නොපිනවයි. කොටස් නොකරයි. පින් නොකරයි. යන මේ සතරවන කරුණින් පැසසිය යුතුය.

’’ගෘහපතිය, මේ කාමභෝගීතෙම මේ සතර කරුණින් පැසසිය යුතුය. ගෘහපතිය, ලෝකයෙහි පවත්නාවූ පෙනෙන්නාවූ දසකාම භෝගීහුය.

’’ගෘහපතිය, මේ දස කාමභෝගී පුද්ගලයන් අතුරින් ඒ මේ කාමභොගියෙක් නොසැහැසිකමින්, දැහැමෙන් භෝගයන් සොයයිද, නොදරුණුකමින්, දැහැමෙන්, සෙමෙන් වස්තුව සොයා තමා සුවපත් කරයිද, පිනවයිද, බෙදාදෙයිද, පින්කරයිද, නොඇලුනේ, මුසපත් නුවූයේ, බැස නොගත්තේ, දොස් දක්නේ, නික්මීමේ නුවණක් නැතිව ඒ වස්තූන් පරිභෝග කරයිද, මේ තෙමේ මේ දසවිධ පුද්ගලයන්ටම වඩා අග්‍රද, ශ්‍රෙෂ්ඨද, ප්‍රමුඛද, උතුම්ද, ප්‍රවරද වේ.

’’ගෘහපතිය, යම් සේ දෙනගෙන් කිරිද, කිරෙන් දීද, දී වලින් වෙඬරුද, වෙඬරුවලින් ගිතෙල්ද, ගිතෙල්වලින් පිරිසිදු ගිතෙල්ද, අග්‍රයයි යේද, ගෘහපතිය, එසේම මේ කාමභෝගී පුද්ගලයන් දස දෙනා අතුරින් යම් මේ කාමභෝගී පුද්ගලයෙක් ධර්මයෙන්, සැහැසිකමින් භෝගයන් සොයයිද, ධර්මයෙන්, නොසැහැසිකමින් වස්තුව සොයා, තමන් සුවපත් කරයි. බෙදා දෙයි. පින් කරයි. නොඇලුනේ, මුසපත් නුවූයේ, බැස නොගත්තේ, දොෂ දක්නේ, නික්මීමේ නුවණ ඇතිව ඒ වස්තූන් පරිභෝග කරයි. මේතෙමේ මේ කාමභෝගී පුද්ගලයන් දශදෙනා අතුරින් අග්‍රද, ශ්‍රේෂ්ඨද, ප්‍රමුඛද, උත්තමද, ප්‍රවරද වන්නේය.’’