අඞ්ගුත්තරනිකායො

එකාදසක නිපාතය

1. නිස්සය වර්‍ගය

1. ආනන්‍ද කුසලසීල සූත්‍රය

නමො තස්ස භගවතො අරහතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස

ඉක්බිති ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිර තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනකද, එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වැඳ, එකත්පස්ව හුන්නේය. එකත්පස්ව හුන්නාවූම ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරතෙම, භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය සැළකෙළේය. ’’ස්වාමීනි, නිරවද්‍යවූ සීලයෝ කුමක් ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තාහුද, කිනම් අනුසස් ඇත්තාහුදැ’’ යි (විචාළේය.)

’’ආනන්‍දය, නිරවද්‍යවූ ශීලයෝ නොවිපිළිසරවීම ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තාහුය’’ යි (වදාළ සේක.)

’’ස්වාමීනි, නොවිපිළිසරවීම කුමක් ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තේද, කිනම් අනුසස්කොට ඇත්තේද?’’

’’ආනන්‍දය, නොවිපිළිසරවීම වනාහි, සතුටුවීම ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තේය. සතුටුවීම අනුසස්කොට ඇත්තේය.’’

’’ස්වාමීනි, සතුටුවීම වනාහි කුමක් ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තේද, කිනම් අනුසස් ඇත්තේද?’’ ’’ආනන්‍දය, සතුටුවීම වනාහි, ප්‍රීතිය ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තේය. ප්‍රීතිය අනුසස්කොට ඇත්තේය.’’ ’’ස්වාමීනි, ප්‍රීතිය වනාහි කුමක් ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තීද, කිනම් අනුසස් ඇත්තීද?’’ ’’ආනන්‍දය, ප්‍රීතිය වනාහි, සැහැල්ලුබව ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තීය. සැහැල්ලුබව අනුසස්කොට ඇත්තීය.’’

’’ස්වාමීනි, සැහැල්ලුබව වනාහි කුමක් ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තීද, කිනම් අනුසස් ඇත්තීද?’’ ’’ආනන්‍දය, සැහැල්ලුබව වනාහි, සැපය ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තීය. සැපය අනුසස්කොට ඇත්තීය.’’

’’ස්වාමීනි, සැපය වනාහි කුමක් ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තේද, කිනම් අනුසස් ඇත්තේද?’’ ’’ආනන්‍දය, සැපය වනාහි, සමාධිය ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තේය. සමාධිය අනුසස්කොට ඇත්තේය.’’

’’ස්වාමීනි, සමාධිය වනාහි කුමක් ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තේද, කිනම් අනුසස් ඇත්තේද?’’

’’ආනන්‍දය, සමාධිය වනාහි, තත්වූ පරිදි නුවණින් දැකීම ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තේය. තත්වූ පරිදි නුවණින් දැකීම අනුසස්කොට ඇත්තේය.’’

’’ස්වාමීනි, තත්වූ පරිදි නුවණින් දැකීම වනාහි කුමක් ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තේද, කිනම් අනුසස් ඇත්තේද?’’ ’’ආනන්‍දය, තත්වූ පරිදි නුවණින් දැකීම වනාහි, කලකිරීම ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තේය. කලකිරීම අනුසස්කොට ඇත්තේය.’’

’’ස්වාමීනි, කලකිරීම වනාහි කුමක් ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තීද, කිනම් අනුසස් ඇත්තීද?’’ ’’ආනන්‍දය, කලකිරීම වනාහි, නොඇල්ම ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තීය. නොඇල්ම අනුසස්කොට ඇත්තීය.’’

’’ස්වාමීනි, නොඇල්ම වනාහි කුමක් ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තේද, කිනම් අනුසස් ඇත්තේද?’’ ’’ආනන්‍දය, නොඇල්ම වනාහි, විමුක්ති ඥාන දර්‍ශනය හෙවත් කෙලෙසුන්ගෙන් මිදීම, නුවණින් සැළකීම ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තේය. විමුක්ති ඥාන දර්‍ශනය අනුසස්කොට ඇත්තේය.’’

’’ආනන්‍දය, මෙසේ වනාහි නිරවද්‍යවූ ශීලයෝ නොවිපිළිසරවීම ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තාහුය. නොවිපිළිසරවීම අනුසස්කොට ඇත්තාහුය. නොවිපිළිසරවීම සතුට ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තේය. සතුට අනුසස්කොට ඇත්තේය. සතුට, ප්‍රීතිය ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තේය. ප්‍රීතිය අනුසස්කොට ඇත්තේය. ප්‍රීතිය, සැහැල්ලුබව ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තීය. සැහැල්ලුබව අනුසස්කොට ඇත්තීය. සැහැල්ලුබව, සැපය ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තීය. සැපය අනුසස්කොට ඇත්තීය. සැපය, සමාධිය ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තේය. සමාධිය අනුසස්කොට ඇත්තේය. සමාධිය, තත්වූ පරිදි නුවණින් දැකීම ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තේය. තත්වූ පරිදි නුවණින් දැකීම අනුසස්කොට ඇත්තේය. තත්වූ පරිදි නුවණින් දැකීම, කලකිරීම ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තේය. කලකිරීම අනුසස්කොට ඇත්තේය. කලකිරීම, නොඇල්ම ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තීය. නොඇල්ම අනුසස්කොට ඇත්තීය. නොඇල්ම, කෙලෙසුන්ගෙන් මිදීම, නුවණින් සැළකීම ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තේය. කෙලෙසුන්ගෙන් මිදීම, නුවණින් සැළකීම අනුසස්කොට ඇත්තේය. ආනන්‍දය, මෙසේ වනාහි නිරවද්‍යවූ සීලයෝ පිළිවෙළින් රහත් බවට පමුණුවත්ය’’ යි වදාළ සේක.’’