අංගුත්තර නිකාය

දුක නිපාතය

පළමුවෙනි පණ්ණාසකය

3. තුන්වෙනි පණ්ණාසකය

12. ආයාචන වර්ගය

තුලා සූත්‍රය:—“මහණෙනි, මනාව ප්‍රාර්ථනා කරන්නාවූ සැදැහැවත් භික්ෂුවක් වේනම් හෙතෙම මෙසේ ප්‍රාර්ථනා කරයි. ශාරිපුත්‍ර මොග්ගල්ලාන ස්ථවිරයන් වහන්සේලා යම්බඳු වෙත් නම් එබඳු වෙමි’යි (කියායි.) මහණෙනි, යම් මේ ශාරිපුත්‍ර මොග්ගල්ලාන ස්ථවිර දෙනමක් වෙද්ද, මාගේ ශ්‍රාවක භික්ෂූන්ට මේ (දෙනම) තුලාව (තරාදිය) යි. මේ (දෙනම) ප්‍රමාණය (මැනීම) යි.”

උප්පලවණ්ණ සූත්‍රය:—“මහණෙනි, මනාව ප්‍රාර්ථනා කරන්නාවූ සැදැහැවත් මෙහෙණක් වේනම් ඕතොමෝ මෙසේ ප්‍රාර්ථනා කරයි. ‘ඛෙමා උප්පලවණ්ණා ස්ථවිරීන් වහන්සේලා යම්බඳු වෙත්ද (මමද) එබඳු වෙමි’යි (කියායි) මහණෙනි, යම් මේ ඛෙමා උප්පලවණ්ණා යන භික්ෂුණීන් දෙනමක් වෙද්ද, මාගේ ශ්‍රාවිකාවූ භික්ෂුණීන්ට මේ (දෙනම) තුලාවයි, මේ (දෙනම) ප්‍රමාණයයි.”

චිත්තාලවක සූත්‍රය:—“මහණෙනි, මනාව ප්‍රාර්ථනා කරන්නාවූ සැදැහැවත් උපාසක කෙනෙක් වේනම්, හෙතෙම මෙසේ ප්‍රාර්ථනා කරයි ‘චිත්තගහපති, හත්ථක ආලවක දෙදෙනා යම්සේද, මමත් එසේ වෙමි’යි (කියායි.) මහණෙනි, යම් මේ චිත්තගහපති හත්ථක ආලවක යන දෙදෙනෙක් වෙද්ද මාගේ ශ්‍රාවකවූ උපාසකයන්ට මේ (දෙදෙන) තුලාවයි, මේ (දෙදෙන) ප්‍රමාණයි.”

උත්තර නන්දමාතා සූත්‍රය:—“මහණෙනි, මනාව ප්‍රාර්ථනා කරන්නාවූ සැදැහැවත් උපාසිකාවක් වේනම් ඕතොමෝ මෙසේ ප්‍රාර්ථනා කරයි. ‘ඛුජ්ජුත්තරා, වෙළුකණ්ටකී (නම් නුවර වැසි) නන්දමාතා යන උපාසිකාවන් යම්සේද, මමත් එසේම වෙමි’යි (කියායි) මහණෙනි, යම් මේ ඛුජ්ජුත්තරා-වෙළුකණ්ටකී නන්දමාතා යන දෙදෙනෙක් වෙද්ද මාගේ ශ්‍රාවිකාවූ උපාසිකාවන්ට මේ (දෙදෙන) තුලාවයි, මේ (දෙදෙන) ප්‍රමාණයි.”

වණ්ණභාසන සූත්‍රය:—“මහණෙනි, කරුණු දෙකකින් යුක්තවූ අව්‍යක්තවූ අසත්පුරුෂවූ අඥානතෙම සාරා දමනලද ගුණ ඇති නසන ලද ගුණ ඇති ආත්මයක් රක්ෂා කෙරෙයි. ප්‍රාඥයන් විසින් වරද පැමිණවිය යුත්තෙක් උපවාද කටයුත්තෙක්ද වේ. බොහෝ අකුසල්ද රැස්කරයි කවර කරුණු දෙකකින්ද යත්,

2. නොමදැන නොම පිවිස (විනිශ්චයෙන් තීරණයට නොපැමිණ) අගුණ කියයුත්තාගේ ගුණ කීමද, නොම දැන නොමපිවිස ගුණ කියයුත්තාගේ අගුණ කීමද (යන කරුණු) දෙකයි

3. “මහණෙනි, මේ කරුණු දෙකින් යුත් අව්‍යක්තවූ අසත්පුරුෂවූ බාලතෙම උදුරා දමන ලද ගුණ ඇති නසන ලද ගුණ ඇති ආත්මයක් පොෂණය කෙරෙයි, ප්‍රාඥයන්ට සදොස් කෙනෙක්ද වේ, උපවාද සහිතවූවෙක්ද වේ. (හෙතෙම) බොහෝ අකුසල්ද රැස්කෙරෙයි”

අවණ්ණභාසන සූත්‍රය:—1. “මහණෙනි, දෙකරුණකින් යුක්තවූ ව්‍යක්තවූ සත්පුරුෂවූ ප්‍රාඥතෙම නොම සාරාදමන ලද ගුණ ඇති නොම නසන ලද ගුණ ඇති ආත්මයක් රක්ෂා කරයි. නුවණැතියන්හට උපවාද රහිතවූයේ නිරවද්‍යවූයේද වේ. බොහෝ කුසල්ද රැස් කරයි. කවර දෙකරුණකින්ද යත්,

2. ‘දැන විනිශ්චයෙන් තීරණයට බැස අගුණ කීමට සුදුස්සාගේ අගුණ කීමද, එසේ දැන තීරණයට එළඹ ගුණකීමට සුදුස්සාගේ ගුණ කීමද (යන දෙකෙනි.)

3. “මහණෙනි, මේ කරුණු දෙකින් යුක්තවූ ව්‍යක්තවූ සත්පුරුෂවූ ප්‍රාඥතෙම නොම සාරා දමන ලද ගුණ ඇති නොම නසන ලද ගුණ ඇති ආත්මයක් පොෂණය කෙරෙයි, ප්‍රාඥයන්ට උපවාද රහිතවූයේ නිරවද්‍ය වූයේදවේ. (හෙතෙම) බොහෝ කුසල්ද රැස් කෙරේ.”

පසාදූපදංසන සූත්‍රය:—(මේ සූත්‍රයේ 1, 3 ඡෙද මේ වර්ගයේ 5 වෙනි සූත්‍රයේ 1, 3 ඡෙද මෙන් වෙත්)

2. “නොමදැන විනිශ්චයට නොපැමිණ නොපැහැදියයුතු කාරණයෙහි ප්‍රසාදය ඉපදවීමද නොමදැන විනිශ්චයට නොඑළඹ පැහැදිය යුතු කාරණයෙහි අප්‍රසාදය ඉපදවීමද (යන දෙකෙනි)

අප්පසාදූපදංසන සූත්‍රය:—(මේ සූත්‍රයේ 1, 3 ඡෙද මේ වර්ගයේ 6 වෙනි සූත්‍රයේ 1, 3 ඡෙද මෙන් වෙත්.)

2. “දැන තීරණයට එළඹ නොපැහැදියයුතු කරුණෙහි අප්‍රසාදය ඉපදවීමද, දැන තීරණයට පැමිණ පැහැදිය යුතු කරුණෙහි ප්‍රසාදය ඉපදවීමද (යන දෙකෙනි.)

මාතාපිතූ මිච්ඡාපටිපදා සූත්‍ර:—“මහණෙනි, දෙදෙනකුන් කෙරෙහි වරදවා පිළිපදනාවූ අව්‍යක්තවූ අසත්පුරුෂවූ බාලතෙම සාරා (උදුරා) දමන ලද ගුණ ඇති නසන ලද ගුණ ඇති ආත්මයක් රක්ෂා කෙරෙයි. නුවණැත්තන්හට උපවාද සහිතවූයේ වරද සහිතවූයේද වේ. බොහෝ අකුසල්ද රැස් කෙරෙයි. කවර දෙදෙනෙකුන් කෙරෙහිද යත්,

2. “මව කෙරෙහිද පියා කෙරෙහිද (යන දෙදෙන කෙරෙහිය.)

3. “මහණෙනි, මේ දෙදෙන කෙරෙහි වනාහි වරදවා පිළිපදනාවූ අව්‍යක්තවූ අසත්පුරුෂවූ බාලතෙම සාරා දමන ලද ගුණ ඇති නසන ලද ගුණ ඇති ආත්මයක් පරිහරණය (පොෂණය) කෙරෙයි. ප්‍රාඥයන්හට උපවාද සහිතවූයේ වරද සහිත වූයේද වේ. හෙතෙම බොහෝ අකුසල්ද රැස් කෙරෙයි.”

මාතාපිතූ සම්මාපටිපදා සූත්‍රය:—“මහණෙනි, දෙදෙනකුන් කෙරෙහි මනාසේ පිළිපදනාවූ ව්‍යක්තවූ සත්පුරුෂවූ ප්‍රාඥතෙම සාරා නොදමන ලද ගුණ ඇති නොම නසන ලද ගුණ ඇති ආත්මයක් රක්ෂා කෙරෙයි. නුවණැත්තන්හට උපවාද රහිත වූයේ නිර්දොෂවූයේද වේ. බොහෝ කුසල්ද රැස් කෙරෙයි. කවර දෙදෙනකුන් කෙරෙහිද යත්,

2. ‘මව කෙරෙහිද පියා කෙරෙහිද (යන දෙදෙන කෙරෙහිය.)

3. “මහණෙනි මේ දෙදෙන කෙරෙහි වනාහි මනාසේ පිළිපදනාවූ ව්‍යක්තවූ සත්පුරුෂවූ ප්‍රාඥතෙම නොම සාරා දමන ලද ගුණ ඇති නොම නසන ලද ගුණ ඇති ආත්මයක් පරිහරණය (පොෂණය) කෙරෙයි, නුවණැත්තන්හට උපවාද රහිතවූයේ නිර්දොෂවූයේද වේ. (හෙතෙම) බොහෝ කුසල්ද රැස් කෙරෙයි.

තථාගත සාවක මිච්ඡාපටිපදා සූත්‍රය:—(මේ සූත්‍රයේ 1, 3 ඡෙද මේ වර්ගයේ 9 සූත්‍රයේ 1, 3 ඡෙද මෙන් වෙත්.)

2. “තථාගතයන් වහන්සේ කෙරෙහිද, තථාගත ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ කෙරෙහිද (යන දෙදෙන කෙරෙහිය.)

තථාගත සාවක සම්මාපටිපදා සූත්‍රය:—(මේ සූත්‍රයේ 1, 3 ඡෙද මේ වර්ගයේ 10 සූත්‍රයේ 1, 3 ඡෙද මෙන් වෙත්.)

2. “තථාගතයන් වහන්සේ කෙරෙහිද තථාගත ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ කෙරෙහිද (යන දෙදෙන කෙරෙහිය)

වොදාන සූත්‍රය:—“මහණෙනි, මේ ධර්මයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්, ස්වකීය චිත්තයාගේ පිරිසිදු බවද ලොකයෙහි කිසිවක් දැඩි (උපාදාන වශයෙන්) නොගැණීමද (යන දෙදෙනයි) මහණෙනි, මේ වනාහි ධර්ම දෙකකි”

කොධූපනාහ සූත්‍රය:—“මහණෙනි, මේ ධර්මයෝ (ස්වභාවයෝ) දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්. ක්‍රොධයද බද්ධවෛරයද (යන දෙදෙනයි.) මහණෙනි, මේ වනාහි ධර්ම දෙකකි.”

කොධූපනාහ විනය සූත්‍රය:—“මහණෙනි, මේ ධර්මයෝ (ස්වභාවයෝ) දෙදෙනෙක් වෙත් කවර දෙදෙනෙක්ද යත්, ක්‍රොධය මැඩපැවැත්වීමද බද්ධවෛරය මැඩලීමද (යන දෙදෙනයි) මහණෙනි, මේ වනාහි ධර්ම දෙකකි.”

(දෙවැනි ආයාචන වර්ගය නිමි.)