අංගුත්තර නිකාය

දුක නිපාතය

පළමුවෙනි පණ්ණාසකය

3. තුන්වෙනි පණ්ණාසකය

13. දාන වර්ගය

දාන සූත්‍රය:—“මහණෙනි, මේ දාන දෙකක් වෙත්. කවර දෙකක්ද යත්, සිවුපස දානයද ධර්ම දානයද (යන දෙකයි.) මහණෙනි, මේ දෙක වනාහි දානයෝ වෙත්. මහණෙනි, මේ දාන දෙක අතුරින් යම් මේ ධර්ම දානයක් වේද මෙය අග්‍රවෙයි.”

යාග සූත්‍රය:—“මහණෙනි, මේ යාගයෝ (පිදීම්) දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්, ආමිස යාගයද ධර්ම යාගයද (යන දෙකයි) මහණෙනි, මේ දෙක වනාහි යාගයෝ වෙත්. මහණෙනි, මේ පිදීම් දෙක අතුරින් යම් මේ ධර්මයෙන් පිදීමක් වේද, මෙය අග්‍රය”

චාග සූත්‍රය:—“මහණෙනි, මේ තෑගි දෙකක් වෙත්. කවර දෙකක්ද යත්, ආමිස තෑග්ගද ධර්ම තෑග්ගද (යන දෙකයි.) මහණෙනි, මේ දෙක වනාහි තෑගි වෙත්. මහණෙනි, මේ තෑගි දෙක අතුරෙන් යම් මේ ධර්මයෙන් කරණ තෑග්ගක් වේද, මෙය අග්‍රය”

පරිච්චාග සූත්‍රය:—“මහණෙනි, මේ පරිත්‍යගයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්, ආමිස පරිත්‍යාගයද ධර්ම පරිත්‍යාගයද (යන දෙකයි) මහණෙනි, මේ දෙක වනාහි පරිත්‍යාගයෝ වෙත්. මහණෙනි, මේ පරිත්‍යාග දෙක අතුරෙන් යම් මේ ධර්ම පරිත්‍යාගයක වේද, මෙය අග්‍රය.”

භෝග සූත්‍රය:—“මහණෙනි, මේ භෝගයෝ (වැළඳීම්) දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්, ආමිස භොගයද ධර්මභොගයද (යන දෙකයි) මහණෙනි, මේ දෙක වනාහි භෝගයෝ වෙත්. මහණෙනි, මේ වැළඳීම් දෙක අතුරෙන් යම් මේ ධර්ම භොගයක් වේද මෙය අග්‍රය.”

සම්භොග සූත්‍රය:—“මහණෙනි, මේ සම්භොගයෝ (මනා බුදීම්) දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්, ආමිස සම්භොගයද ධර්ම සම්භොගයද (යන දෙකයි) මහණෙනි මේ දෙක වනාහි සම්භොගයෝ වෙත්. මහණෙනි, මේ සම්භොග (සමගිව වැළඳීම්) දෙක අතුරෙන් යම් මේ ධර්ම සම්භොගයක් වේද, මෙය අග්‍රය.”

සංවිභාග සූත්‍රය:—“මහණෙනි, මේ සංවිභාගයෝ (බෙදාදීම්) දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්, ආමිස බෙදාදීමද ධර්ම බෙදාදීමද (යන දෙකයි.) මහණෙනි, මේ දෙක වනාහි බෙදාදීම් වෙත්. මහණෙනි, මේ බෙදාදීම් දෙක අතුරෙන් යම් මේ ධර්ම බෙදාදීමක් වේද, මෙය අග්‍රය.’

සංගහ සූත්‍රය:—“මහණෙනි, මේ සංග්‍රහයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්, ආමිස සංග්‍රහයද ධර්ම සංග්‍රහයද (යන දෙකයි) මහණෙනි, මේ දෙක වනාහි සංග්‍රහයෝ වෙත්. මහණෙනි, මේ සංග්‍රහ දෙක අතුරෙන් යම් මේ ධර්මයෙන් සංග්‍රහ කිරීමක් වේද, මෙය අග්‍රය.”

අනුග්ගහ සූත්‍රය:—“මහණෙනි, මේ අනුග්‍රහයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්, ආමිස අනුග්‍රහයද ධර්ම අනුග්‍රහයද (යන දෙකයි) මහණෙනි, මේ දෙක වනාහි අනුග්‍රහයෝ වෙත්. මහණෙනි, මේ දෙක අතුරෙන් යම් මේ ධර්ම අනුග්‍රහයක් වේද, මෙය අග්‍රය.”

අනුකම්පා සූත්‍රය:—“මහණෙනි, මේ අනුකම්පාවෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්, ආමිස අනුකම්පාවද ධර්ම අනුකම්පාවද (යන දෙකයි.) මහණෙනි මේ දෙක වනාහි අනුකම්පාවෝ වෙත්. මහණෙනි, මේ අනුකම්පා දෙක අතුරෙන් යම් මේ ධර්මයෙන් අනුකම්පා කිරීමක් වේද, මෙය අග්‍රය.”

(තුන්වැනි දාන වර්ගය නිමි.)