අංගුත්තර නිකාය

එක නිපාතය

14. යොධාජීව වර්ගය

135. දුද්දදමිත්ත සූත්‍රය

“මහණෙනි, මේ අංග තුනකින් සමන්විතවූ මිත්‍රතෙම සෙවනය කළ යුතුය. කවර තුනකින්ද යත්? දීමට දුෂ්කර දෙය දෙන්නේද, කිරීමට දුෂ්කර දේ කරන්නේද, ඉවසීමට දුෂ්කර දේ ඉවසන්නේද, මහණෙනි, මේ අංග තුනෙන් යුත් මිත්‍රතෙම සෙවනය කළ යුත්තේය.”