අංගුත්තර නිකාය

එක නිපාතය

14. යොධාජීව වර්ගය

137. කෙසකම්බලූපම සූත්‍රය

“මහණෙනි, නූල්වලින් වියනලද යම් වස්ත්‍ර වෙද්ද ඒ පොරෝනයන් අතුරෙන් හිසකෙස්වලින් වියනලද කම්බලය ඉතා පහත්යයි කියනු ලැබේද, මහණෙනි, කෙශකම්බලය ශීත කාලයෙහි සීතලය, උෂ්ණ කාලයෙහි උෂ්ණය, දුර්වර්ණය, දුර්ගන්ධය, මහණෙනි, එසේම බොහෝවූ ශ්‍රමණ වාදයන් අතුරෙන් මක්ඛලී වාදය ඉතා පහත්යයි කියනු ලැබේ.

“මහණෙනි, මක්ඛලී හිස් පුරුෂතෙමේ මෙබඳු වාද ඇත්තේ මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තේ වෙයි. කර්මයක් නැත, ක්‍රියාවක් නැත වීර්‍ය්‍යයක් නැත කියායි.

“මහණෙනි, අතීත කාලයෙහි යම් ඒ අර්හත්වූ සම්‍යක් සම්බුදුවරයෝ වූවාහුද, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලාද කර්මවාදීහු, ක්‍රියාවාදීහු, විරියවාදීහු වූවාහුය.

(මේ ඡෙදය මේ සූත්‍රයේ 2 ඡෙදය මෙනි.)

“මහණෙනි, අනාගත කාලයෙහි අර්හත්වූ යම් සම්‍යක් සම්බුදුවරයෝ වන්නාහුද මක්ඛලී හිස් පුරුෂතෙමේ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලාද කර්මයක් නැත, ක්‍රියාවක් නැත, වීර්‍ය්‍යයක් නැතැයි ප්‍රතික්ෂෙප කරයි.

“මහණෙනි මේ කාලයෙහි අර්හත් සම්බුද්ධවූ මමද කර්මවාදී වෙමි. ක්‍රියාවාදී වෙමි. වීර්‍ය්‍යවාදී වෙමි. මහණෙනි, මක්ඛලී හිස් පුරුෂතෙම කර්මයක් නැත ක්‍රියාවක් නැත වීර්‍ය්‍යයක් නැතැයි මාද ප්‍රතික්ෂෙප කරයි.

“මහණෙනි, යම්සේ ගංගා දොරටුවෙහි කෙමිනක් දමන්නේ නම් බොහෝ මත්ස්‍යයන්ගේ අහිත පිණිස දුක් පිණිස හානිය පිණිස විනාශය පිණිස පවත්නේද, මහණෙනි, එපරිද්දෙන්ම මක්ඛලී හිස් පුරුෂතෙම බොහෝ සත්වයන්ගේ අහිත පිණිස, දුක් පිණිස, හානිය පිණිස, විනාශය පිණිස ලොකයෙහි උපන් මිනිස් කෙමිනකැයි හඟිමි.”