අංගුත්තර නිකාය

එක නිපාතය

14. යොධාජීව වර්ගය

139. වුද්ධිත්තය සූත්‍රය

“මහණෙනි, මේ අභිවෘද්ධි තුනෙකි. කවර තුනෙක්ද? ශ්‍රද්ධා අභිවෘද්ධියද, ශීල අභිවෘද්ධියද, ප්‍රඥා අභිවෘද්ධියද වෙයි. මහණෙනි, මේ අභිවෘද්ධි තුනයි.