අංගුත්තර නිකාය

එක නිපාතය

14. යොධාජීව වර්ගය

141. අස්සදස්සාදස්ස සූත්‍රය

“මහණෙනි, දැමුණු අශ්වයන් තිදෙනෙකුත් දැමුණු අශ්වයන් බඳු පුරුෂයන් තිදෙනෙකුත් දෙශනා කරමි. එය අසව්.

“මනාකොට මෙනෙහි කරව්, කියන්නෙමි.” “එසේය, ස්වාමීනියි” කියා ඒ භික්ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිළිතුරු දුන්හ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ දෙශනා කළසේක

“මහණෙනි, දැමුණු අශ්වයන් තිදෙන නම් කවරහුද? මහණෙනි, මේ ලොකයෙහි ඇතැම් දැමුණු අශ්වයෙක් ජවයෙන් යුක්තවූයේ වෙයි, වර්ණයෙන් යුක්ත නොවූයේ වෙයි. උස මහතින් යුක්ත නොවූයේවෙයි. මහණෙනි, ඇතැම් දැමුණු අශ්වයෙක් ජවයෙන් යුක්ත වූයේ වෙයි. වර්ණයෙන් යුක්ත වූයේ වෙයි, උසමහතින් යුක්තවූයේ නොවෙයි.

මහණෙනි, ඇතැම් දැමුණු අශ්වයෙක් ජවයෙන් යුක්තවූයේද වෙයි වර්ණයෙන් යුක්තවූයේද වෙයි, උසමහතින් යුක්තවූයේද වෙයි. මහණෙනි, මේ තිදෙන දැමුණු අශ්වයෝ තිදෙන වෙති.

“මහණෙනි, දැමුණු අශ්වයා බඳු පුරුෂයන් තිදෙන නම් කවරහුද? මහණෙනි, මෙහි ඇතැම් දැමුණු අශ්වයාට බඳු පුරුෂයෙක් ජවයෙන් යුක්තවූයේ වෙයි. වර්ණයෙන් යුක්ත නොවූයේ වෙයි. උස මහතින් යුක්ත නොවූයේ වෙයි. මහණෙනි මෙහි ඇතැම් දැමුණු අශ්වයාට බඳු පුරුෂයෙක් ජවයෙන් යුක්තවූයේ වෙයි, වර්ණයෙන් යුක්ත වූයේද වෙයි, උස මහතින් යුක්ත නොවූයේ වෙයි. මහණෙනි, මෙහි ඇතැම් දැමුණු අශ්වයාටබඳු පුරුෂයෙක් ජවයෙන් යුක්ත වූයේද වෙයි, වර්ණයෙන් යුක්තවූයේද වෙයි, උස මහතින් යුක්ත වූයේද වෙයි.

“මහණෙනි, කෙසේ නම් දැමුණු අශ්වයාට බඳු පුරුෂ තෙම ජවයෙන් යුක්තවූයේ වෙයිද, වර්ණයෙන් යුක්ත නොවූයේ වෙයිද, උසමහතින් යුක්ත නොවූයේ වෙයිද?

“මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම පඤ්ච ඔරංභාගිය සංයොජනයන් ක්ෂය කිරීමෙන් එහිම පිරිනිවන් පාන්නාවූ ඒ බඹ ලොවින් ආපසු නොඑන ස්වභාවය ඇත්තාවූ ඔපපාතික අනාගාමී පුද්ගලයෙක් වේද, මෙය ඔහුගේ ජවයයි කියමි. අභිධර්මයෙහි හෝ අභිවිනයෙහි ප්‍රශ්නයක් අසනලද්දේ පැකිලෙයිද නොවිසඳයිද, මෙය ඔහුගේ වර්ණයෙන් යුක්ත නොවීමයයි කියමි. චීවර පිණ්ඩපාත සෙනාසන ගිලානප්පච්චය භෙසජ්ජ පරික්ඛාරයන් නොලබන්නෙක් වේද, මෙය ඔහුගේ උසමහතින් යුක්ත නොවීමයයි කියමි.

මහණෙනි, මෙසේ වනාහි දැමුණු අශ්වයකුට බඳු පුරුෂ තෙමේ ජවයෙන් යුක්තවූයේ වෙයි, වර්ණයෙන් යුක්ත නොවූයේද, උසමහතින් යුක්ත නොවූයේද වෙයි.

“මහණෙනි, කෙසේනම් දැමුණු අශ්වයෙකුට බඳු පුරුෂ තෙම ජවයෙන් යුක්තවූයේ වෙයිද, වර්ණයෙන් යුක්තවූයේ වෙයිද, උසමහතින් යුක්ත නොවූයේ වෙයිද?

“මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම පඤ්චඔරංභාගිය සංයෝජනයන් ක්ෂය කිරීමෙන් එහිම පිරිනිවන්පාන්නාවූ, ඒ ලෝකයෙන් නැවත ආපසු නොඑන්නාවූ ඔපපාතික අනාගාමී පුද්ගලයෙක් වෙයිද, මෙය ඔහුගේ ජවයෙන් යුක්තවීමයයි කියමි.

අභිධර්මයෙහි අභිවිනයෙහි ප්‍රශ්නයක් අසනලද්දේ විසඳයිද, නොපැකිලෙයිද, මෙය ඔහුගේ වර්ණයයි කියමි. චීවර, පිණ්ඩපාත, සෙනාසන, ගිලානප්පච්චය, භෙසජ්ජපරික්ඛාරයන් නොලබන්නෙක් වේද, මෙය ඔහුගේ උසමහතින් යුක්ත නොවීමයයි කියමි, මහණෙනි, මෙසේ වනාහි දැමුණු අශ්වයෙකුට බඳු පුරුෂ තෙම ජවයෙන් යුක්තවූයේද වෙයි, වර්ණයෙන් යුක්තවූයේද වෙයි, උසමහතින් යුක්ත නොවූයේ වෙයි.

“මහණෙනි, කෙසේනම් දැමුණු අශ්වයෙකුටබඳු පුරුෂ තෙම ජවයෙන් යුක්තවූයේත්වෙයිද, වර්ණයෙන් යුක්තවූයේත් වෙයිද, උසමහතින් යුක්තවූයේත් වෙයිද?

“මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම පඤ්චඔරංභාගීය සංයෝජනයන් ක්ෂය කිරීමෙන් එහිම පිරිනිවෙන්නාවූ ඒ ලෝකයෙන් නැවත නොඑන්නාවූ ඔපපාතික අනාගාමී පුද්ගලයෙක් වේද, මෙය ඔහුගේ ජවයෙන් යුක්තවීමයයි කියමි. අභිධර්මයෙහි අභිවිනයෙහි ප්‍රශ්නයක් අසනලද්දේ විසඳයිද, නොපැකිලෙයිද, මෙය ඔහුගේ වර්ණයෙන් යුක්තවීමයයි, කියමි. චීවර, පිණ්ඩපාත, සෙනාසන, ගිලානප්පච්චය භෙසජ්ජ පරික්ඛාරයන් ලබන්නේ වෙයිද මෙය ඔහුගේ උසමහතින් යුක්තවීමයයි කියමි. මහණෙනි, මෙසේ වනාහි දැමුණු අශ්වයෙකුට බඳු පුරුෂතෙමේ ජවයෙන් යුක්ත වූයේද, වර්ණයෙන් යුක්තවූයේද උස මහතින් යුක්තවූයේද වෙයි.

“මහණෙනි, මේ වනාහි දැමුණු අශ්වයාටබඳු පුරුෂයන් තිදෙන වෙති.