අංගුත්තර නිකාය

එක නිපාතය

1. බාල වර්ගය

2. කම්ම ලක්ඛණ සූත්‍රය

“මහණෙනි, බාලතෙම ක්‍රියාව ලක්ෂණ (හැඳින ගතයුතු කරුණ) කොට ඇත්තේය පණ්ඩිත තෙම ක්‍රියාව ලක්ෂණ කොට ඇත්තේය. ප්‍රඥාව චරිතයෙන් ශෝභමාන වන්නීයයි වදාළේය.”

“මහණෙනි, ධර්ම තුනකින් යුක්තවූ පුද්ගලයා බාල යයි දත යුතුයි. කවර ධර්ම තුනකින්ද? කාය දුශ්චරිතයෙන්ද, වාග් දුශ්චරිතයෙන්ද, මනෝදුශ්චරිතයෙන්ද වෙයි. මහණෙනි, මේ ධර්ම තුනෙන් යුක්තවූයේ බාලයයි දතයුතු.

“මහණෙනි, ධර්ම තුනකින් යුක්තවූයේ පණ්ඩිතයයි දත යුතුයි. කවර තුනකින්ද යත්? කාය සුචරිතයෙන්ද වාග් සුචරිතයෙන්ද, මනෝ සුචරිතයෙන්ද වෙයි. මහණෙනි, මේ ධර්ම තුනෙන් යුක්තවූයේ පණ්ඩිතයයි දත යුතුයි. මහණෙනි, එහෙයින් යම් ධර්ම තුනකින් යුක්තවූයේ බාලයා යයි දතයුත්තේද, ඒ ධර්ම තුන දුරුකොට යම් ධර්ම තුනකින් යුක්තවූයේ පණ්ඩිතයායයි දතයුත්තේද ඒ ධර්ම සමාදන්ව වාසය කරන්නෙමියි මෙසේ හික්මිය යුතුයි. මහණෙනි, තොප විසින් මෙසේ හික්මිය යුතුයයි” වදාළේය.