අංගුත්තර නිකාය

එක නිපාතය

1. බාල වර්ගය

3. බාල ලක්ඛණ සූත්‍රය

“මහණෙනි, බාලයාගේ බාල ලක්ෂණ බාලයා යයි දැනගැනීමට කරුණු බාල චරිත තුනක් වෙත්. කවර තුනක්ද යත්? මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි බාලතෙම නපුරු සිතක්ම සිතන්නේ වෙයි, නපුරු වචනයක්ම කියන්නේ වෙයි, නපුරු ක්‍රියාවක්ම කරන්නේ වෙයි.

“මහණෙනි, මේ බාලතෙම ඉදින් නපුරු සිතක් නොසිතන්නේත් වේනම් නපුරු වචන නොකියන්නේත් වේනම්, නපුරු ක්‍රියා නොකරන්නේත් වේනම් පණ්ඩිතයෝ ඔහු මේ පින්වත් තෙම බාලයෙක අසත්පුරුෂයෙකැයි කිනම් කරුණකින් දැනගන්නාහුද.

“මහණෙනි, යම් හෙයකින් වනාහි බාලතෙම නපුරු සිතක්ම සිතන්නේ වෙයිද, නපුරු වචනයක්ම කියන්නේ වෙයිද, නපුරු ක්‍රියාවක්ම කරන්නේ වෙයිද එහෙයින් පණ්ඩිතයෝ ඔහු මේ පින්වත් තෙමේ බාලයෙක පණ්ඩිතයෙකැයි දැනගන්නාහුය. මහණෙනි, මොහු වනාහි බාලයාගේ බාල ලක්ෂණ බාල කරුණු බාල චරිතයෝ වෙත්යයි” වදාළේය.

“මහණෙනි, පණ්ඩිතයාගේ පණ්ඩිත ලක්ෂණ, පණ්ඩිත කරුණු පණ්ඩිත චරිත තුනක් වෙති. කවර තුනක්ද? මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි පණ්ඩිත තෙම යහපත් සිතක්ම සිතන්නේ වෙයි, යහපත් වචනයක්ම කියන්නේ වෙයි, යහපත් ක්‍රියාවක්ම කරන්නේ වෙයි. මහණෙනි ඉදින් පණ්ඩිත තෙමේ යහපත් සිතක්ම සිතන්නේත් යහපත් වචනයක්ම කියන්නේත්, යහපත් ක්‍රියාවක්ම කරන්නේත් නොවේ නම් පණ්ඩිතයෝ ඔහු මේ පින්වත් තෙමේ පණ්ඩිතයෙක, සත්පුරුෂයෙකැයි කුමකින් දැනගන්නාහුද.

“මහණෙනි, යම් හෙයකින් පණ්ඩිත තෙමේ යහපත් සිතක්ම සිතන්නේ වේද, යහපත් වචනයක්ම කියන්නේ වේද, යහපත් ක්‍රියාවක්ම කරන්නේ වේද එහෙයින් ඤානවන්තයෝ මේ පින්වත් තෙමේ පණ්ඩිතයෙක සත්පුරුෂයෙකැයි දැනගනිත්. මහණෙනි, මොහු පණ්ඩිතයාගේ පණ්ඩිත ලක්ෂණ පණ්ඩිත කරුණු පණ්ඩිත චරිත වෙත්.

(මේ ඡෙදය මේ වර්ගයේ 1 සූත්‍රයේ 4 ඡෙදය මෙනි.)