අංගුත්තර නිකාය

එක නිපාතය

5. චූල වර්ගය

41. තිණ්ණං සම්මුඛීභාව සූත්‍රය

“මහණෙනි කරුණු තුනක් සම්මුඛවීමෙන් ශ්‍රද්ධාවත් කුලපුත්‍රතෙම බොහෝ පින් රැස් කරයි.

කවර තුනක්ද යත්, මහණෙනි, ශ්‍රද්ධාව සම්මුඛවීමෙන් ශ්‍රද්ධාවත් කුලපුත්‍ර තෙම බොහෝ පින් රැස් කරයි. මහණෙනි, දියයුතු දානවස්තුවක් සම්මුඛ වීමෙන් ශ්‍රද්ධාවත් කුලපුත්‍රතෙම බොහෝ පින් රැස්කරයි. මහණෙනි දියයුතු පුද්ගලයන් සම්මුඛවීමෙන් ශ්‍රද්ධාවත් කුලපුත්‍රතෙම බොහෝ පින් රැස්කරයි”