අංගුත්තර නිකාය

එක නිපාතය

5. චූල වර්ගය

44. කථා පවත්තිට්ඨාන සූත්‍රය

“මහණෙනි, කරුණු තුනකින් කථාතොමෝ නිවන්කරා පමුණුවන්නී වේ, කවර තුනකින්ද යත්.

(මේ ඡෙදය 44 වෙනි සූත්‍රයේ 2 ඡෙදය මෙනි.)