අංගුත්තර නිකාය

එක නිපාතය

5. චූල වර්ගය

45. පණ්ඩිත පඤ්ඤත්ත සූත්‍රය

පණ්ඩිතයන් විසින් ප්‍රශංසා කරණලද්දාවූ සත්පුරුෂයන් විසින් ප්‍රශංසා කරණලද්දාවූ මේ ධර්ම තුනක් වෙත්. කවර තුනක්ද යත්.

“මහණෙනි, දානය පණ්ඩිතයන් විසින් සත්පුරුෂයන්, විසින් ප්‍රශංසාකරන ලද්දේය. මහණෙනි, ප්‍රව්‍රජ්‍යාව පණ්ඩිතයන් විසින් සත්පුරුෂයන් විසින් ප්‍රශංසාකරන ලද්දේය. මහණෙනි, මවුපිය උපස්ථානය පණ්ඩිතයන් විසින් සත්පුරුෂයන් විසින් ප්‍රශංසාකරණ ලද්දේය. මහණෙනි, මේ කරුණු තුන පණ්ඩිතයන් විසින් සත්පුරුෂයන් විසින් ප්‍රශංසාකරණ ලද්දේය.”

“දානයද අහිංසාවද ශීලසංවරයද, ඉන්ද්‍රිය දමනයද මවුපියන්ට උපස්ථාන කිරීමද සත්පුරුෂයන් විසින් ප්‍රශංසාකරණ ලද්දාහුය. ශාන්තවූ උතුම් හැසිරීම් ඇත්තාවූ සත්පුරුෂයන් හෝ මේ ධර්මයන් පණ්ඩිත තෙම සෙවනය කරන්නේය. ආර්‍ය්‍යවූ දැකීමෙන් යුක්තවූ හෙතෙම දෙව්ලොව භජනය කරන්නේය.”