අංගුත්තර නිකාය

එක නිපාතය

5. චූල වර්ගය

46. ශීලවන්ත සෙවන සූත්‍රය

“මහණෙනි, සිල්වත්වූ පෘථග්ජනයෝ යම් ගමක් හෝ නියම්ගමක් හෝ ඇසුරුකොට වාසය කරන්නාහු වෙත්ද? එහි මනුෂ්‍යයෝ කරුණු තුනකින් බොහෝ පින් රැස්කරත්. කවර තුනකින්ද යත්. කයින් වචනයෙන් සිතින් යන තුනෙනි. මහණෙනි, සිල්වත් පෘථග්ජනයෝ යම් ගමක් හෝ නියම් ගමක් හෝ ඇසුරුකොට වාසය කරන්නාහු වෙත්ද? එහි මනුෂ්‍යයෝ මේ කරුණු තුනකින් බොහෝ පින් රැස්කරත්”