අංගුත්තර නිකාය

එක නිපාතය

5. චූල වර්ගය

47. සංඛත ලක්ෂණ සූත්‍රය

“මහණෙනි, ප්‍රත්‍යයෙන් සකස්කළ ධර්මයාගේ ප්‍රත්‍යයෙන් සකස්කළ ලක්ෂණයෝ තුන් දෙනෙක් වෙත්, කවර තුන්දෙනෙක්ද යත්. ඉපදීම පෙනේද, විනාශය පෙනේද පවත්නහුගේ අන් ආකාරයක් පෙනේද, මහණෙනි, මේ තුන සංඛතයාගේ ලක්ෂණ තුන වෙත්.

“මහණෙනි, ප්‍රත්‍යයෙන් සකස්නොකළ අසංඛතයාගේ නොහොත් නිර්වාණයාගේ මේ ලක්ෂණ තුනක් වෙත්. කවර තුනක්ද යත්. ඉපදීම නොපෙනේද, විනාශය නොපෙනේද, පවත්නහුගේ අන් ආකාරයක් නොපෙනේද, මහණෙනි, මේ තුන අසංඛත සංඛ්‍යාත නිර්වාණයාගේ ප්‍රත්‍යයෙන් සකස් නොකළ ලක්ෂණයෝයි.”