අංගුත්තර නිකාය

එක නිපාතය

8. ආනන්ද වර්ගය

72. ආජීවක සාවක සූත්‍රය

එක් සමයෙක්හි ආයුෂ්මත් ආනන්ද ස්ථවිර තෙම කොසඹෑ නුවර ඝොසිතාරාමයෙහි වාසය කරයි. එකල්හි ආජීවකයන්ගේ ශ්‍රාවකයෙක්වූ එක්තරා ගෘහපතියෙක් ආයුෂ්මත් ආනන්ද ස්ථවිර තෙමේ යම්තැනෙක්හිද එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ ආයුෂ්මත් ආනන්ද ස්ථවිරයන් වැඳ එක්පසෙක හිඳ ගත්තේය.

එක්පසෙක හිඳ ගත් ඒ ආජීවකයන්ගේ ශ්‍රාවක ගෘහපතිතෙම ආයුෂ්මත් ආනන්ද ස්ථවිරයන්ගෙන් මෙය ඇසීය. “ස්වාමීනි, ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, කවරකුන්ගේ ධර්මය මනාකොට දෙශනා කරන ලද්දේද? ලොකයෙහි කවරහු මනාව පිළිපන්නාහුද? කවරහු ලොකයෙහි යහපත් මාර්ගයෙහි ගියාහුද?” යනුයි.

“ගෘහපතිය, එසේ නම් මේ කාරණය ඔබගෙන්ම අසමි. ඔබට යම් විදියකින් වැටහේ නම් එය එසේ ප්‍රකාශ කරව. ගෘහපතිය, ඒ කුමකැයි හඟින්නෙහිද? යම්කෙනෙක් රාගය පහකිරීම පිණිස දහම් දෙසත්ද, ද්වෙෂය පහකිරීම පිණිස දහම් දෙසත්ද මොහය පහකිරීම පිණිස දහම් දෙසත්ද ඔවුන්ගේ ධර්මය මනාකොට දෙශනා කරන ලද්දක් වේද නොවේද? මෙහි ඔබගේ අදහස කුමක්ද?”

‘ස්වාමීනි, යම්කෙනෙක් රාගය පහකිරීම පිණිස දහම් දෙසත් නම් ද්වෙෂය පහකිරීම පිණිස දහම් දෙසත් නම් මොහය පහකිරීම පිණිස දහම් දෙසත් නම් ඔවුන්ගේ ධර්මය මනාකොට දෙශනා කරන ලද්දක් වෙයි. යනු මෙහි මගේ අදහසයි.”

“ගෘහපතිය, ඒ කුමකැයි සිතන්නෙහිද? යම් කෙනෙක් රාගය පහකිරීම පිණිස පිළිපන්නාහුද, ද්වෙෂය පහකරනු පිණිස පිළිපන්නාහුද, මොහය පහකරනු පිණිස පිළිපන්නාහුද ලොකයෙහි ඔව්හු මනාකොට පිළිපන්නාහු වෙත්ද නොවෙත්ද? මෙහි ඔබගේ අදහස කුමක් වෙයිද?”

“ස්වාමීනි, යම් කෙනෙක් ලොකයෙහි රාගය පහ කිරීම පිණිස පිළිපන්නාහු වෙත්ද, ද්වෙෂය පහකිරීම පිණිස පිළිපන්නාහු වෙත්ද, මොහය පහකිරීම පිණිස පිළිපන්නාහු වෙත්ද ඔව්හු ලොකයෙහි මනාව පිළිපන්නාහු වෙත් යනු මගේ අදහස වෙයි.”

“ගෘහපතිය, ඒ කුමකැයි සිතන්නෙහිද? යමෙකුන්ගේ රාගය පහවූයේ වෙයිද සිඳින ලද මුල් ඇත්තේ වෙයිද සිඳින ලද තල්ගසක් මෙන් කරන ලද්දේ වෙයිද නැවත නූපදින ස්වභාවය ඇත්තේ වෙයිද යමෙකුන්ගේ ද්වෙෂය පහවූයේ වෙයිද සිඳින ලද මුල් ඇත්තේ වෙයිද සිඳින ලද තල්ගසක් මෙන් කරන ලද්දේ වෙයිද නැවත නූපදින ස්වභාවය ඇත්තේ වෙයිද, යමෙකුගේ මොහය පහවූයේ වෙයිද සිඳින ලද මුල් ඇත්තේ වෙයිද සිඳින ලද තල් ගසක් මෙන් කරන ලද්දේ වෙයිද නැවත නූපදින ස්වභාවය ඇත්තේ වෙයිද ඔව්හු ලොකයෙහි යහපත් මාර්ගයෙහි ගියාහු වෙත්ද නොවෙත්ද, මෙහි ඔබගේ අදහස කුමක්ද?”

“ස්වාමීනි, යමෙකුන්ගේ රාගය පහවූයේ වෙයිද සිඳින ලද මුල් ඇත්තේ වෙයිද, සිඳින ලද තල් ගසක් මෙන් කරන ලද්දේ වෙයිද නැවත නූපදින ස්වභාවය ඇත්තේ වෙයිද යමෙකුන්ගේ ද්වෙෂය පහවූයේ වෙයිද සිඳින ලද මුල් ඇත්තේ වෙයිද සිඳින ලද තල්ගසක් මෙන් කරන ලද්දේ වෙයිද නැවත නූපදින ස්වභාවය ඇත්තේ වෙයිද යමෙකුගේ මොහය පහවූයේ වෙයිද සිඳින ලද මුල් ඇත්තේ වෙයිද, සිඳින ලද තල්ගසක් මෙන් කරන ලද්දේ වෙයිද නැවත නූපදින ස්වභාවය ඇත්තේ වෙයිද, ඔව්හු ලොකයෙහි යහපත් මාර්ගයෙහි ගියාහු වෙත් යනු මාගේ අදහස වෙයි.”

“ගෘහපතිය, මෙසේ ඔබ විසින්ම ‘ස්වාමීනි, යම් කෙනෙක් රාගය පහකිරීම පිණිස දහම් දෙසත්ද, ද්වෙෂය පහකිරීම පිණිස දහම් දෙසත්ද, මොහය පහකිරීම පිණිස දහම් දෙසත්ද ඔවුන්ගේ ධර්මය යහපත් කොට දෙශනා කරන ලද්දකැයි’ ප්‍රකාශ කරන ලදී.”

‘ස්වාමීනි, යම් කෙනෙක් රාගය පහකිරීම පිණිස පිළිපන්නාහු වෙත්ද, ද්වෙෂය පහකිරීම පිණිස පිළිපන්නාහු වෙත්ද, මොහය පහකිරීම පිණිස පිළිපන්නාහු වෙත්ද ඔව්හු ලොකයෙහි මනාව පිළිපන්නාහු වෙත්යයි’ ඔබ විසින්ම ප්‍රකාශ කරන ලදී.”

‘ස්වාමීනි, යමෙකුන්ගේ රාගය පහවූයේද සිඳිනලද මුල් ඇත්තේද සිඳින ලද තල් ගසක් මෙන් කරන ලද්දේද නැවත නූපදින ස්වභාවය ඇත්තේද, ද්වෙෂය පහවූයේද සිඳින ලද මුල් ඇත්තේද සිඳිනලද තල් ගසක් මෙන් කරන ලද්දේද නැවත නූපදින ස්වභාවය ඇත්තේද, මොහය පහවූයේද සිඳින ලද මුල් ඇත්තේද සිඳින ලද තල්ගසක් මෙන් කරන ලද්දේද නැවත නූපදින ස්වභාවය ඇත්තේද ඔව්හු ලොකයෙහි යහපත් මාර්ගයෙහි ගියාහු වෙත්යයි’ ඔබ විසින්ම ප්‍රකාශ කරනලදී.”

“ස්වාමීනි, ආශ්චර්‍ය්‍යය, අද්භූතය. තමන්ගේ ලබ්ධිය උසස් කොට දැක්වීමක්ද නොවන්නේය. අනුන්ගේ ලබ්ධිය පහත්කොට දැක්වීමක්ද නොවන්නේය. කාරණයෙන්ම ධර්ම දෙශනාව විය, මා විසින් අසන ලද ප්‍රත්‍යයාගේ අර්ථයද ප්‍රකාශ කරන ලදී. අපි මෙබන්දෝ වෙමුයයි තමන් ගැනද නොදක්වන ලදී.

“ස්වාමීනි, නුඹවහන්සේලා රාගය පහකිරීම පිණිස දහම් දෙසන්නාහු නම් ද්වෙෂය පහකිරීම පිණිස දහම් දෙසන්නාහු නම්, මොහය පහකිරීම පිණිස දහම් දෙසන්නාහු නම්, ස්වාමීනි, ඔබවහන්සේලාගේ ධර්මය මනාව දෙසන ලද්දකි.

“ස්වාමීනි, නුඹවහන්සේලා රාගය පහකිරීම පිණිස පිළිපන්නාහු නම්, ද්වෙෂය පහකිරීම පිණිස පිළිපන්නහු නම් මොහය පහකරනු පිණිස පිළිපන්නහු නම් ඔබවහන්සේලා ලොකයෙහි මනාව පිළිපන්නෝ වෙත්.

“ස්වාමීනි, ඔබවහන්සේලාගේ රාගය පහවූයේ නම් මුල් සිඳින ලද්දේ නම් සිඳින ලද තල්ගසක් මෙන් කරන ලද්දේ නම් විනාශ කරන ලද්දේ නම් නැවත නූපදින ස්වභාවය ඇත්තේ නම් ඔබවහන්සේලාගේ ද්වෙෂය පහවූයේ නම් මුල් සිඳින ලද්දේ නම් සිඳින ලද තල්ගසක් මෙන් කරන ලද්දේ නම් විනාශ කරන ලද්දේ නම් නැවත නූපදින ස්වභාවය ඇත්තේ නම් මොහය පහවූයේ නම් මුල් සිඳින ලද්දේ නම් සිඳින ලද තල්ගසක් මෙන් කරන ලද්දේ නම් විනාශ කරන ලද්දේ නම් නැවත නූපදින ස්වභාවය ඇත්තේ නම් ඔබවහන්සේලා ලොකයෙහි යහපත් මාර්ගයෙහි ගියාහු වෙත්.”

“ස්වාමීනි, ඉතා යහපති, ස්වාමීනි, ඉතා යහපති, ස්වාමීනි, යම්සේ යටිකුරු කරන ලද්දක් හෝ උඩුකුරු කෙළේද වැසුවක් හෝ විවෘත කෙළේද මංමුළාවූවෙකුට මාර්ගය හෝ කියන්නේද ඇස් ඇත්තෝ රූප දකිත්වායි තෙල් පහනක් හෝ දරන්නේද එසේ ආර්‍ය්‍යවූ ආනන්ද ස්ථවිරයන් විසින් නොයෙක් අයුරින් ධර්මය දෙශනා කරන ලදී. ස්වාමීනි, ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, ඒ මම ඒ භාග්‍යවතුන්වහන්සේද ධර්මයද සංඝයාද සරණ යමි. ආර්‍ය්‍යවූ ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ මා අද පටන් දිවිහිමියෙන් සරණගිය උපාසකයකු කොට දරන සේක්වා.”