අංගුත්තර නිකාය

එක නිපාතය

8. ආනන්ද වර්ගය

80. සහස්ස ලොකධාතු විඤ්ඤාපන සූත්‍රය

එක් පසෙක හුන් ආයුෂ්මත් ආනන්දස්ථවිර තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙසේ සැලකෙළේය.

“ස්වාමීනි, ‘ආනන්දය, සිඛී භාග්‍යවතුන්වහන්සේගේ අසිභූ නම් ශ්‍රාවක තෙම බඹලොව සිට චක්‍රවාළ දහසක ශබ්දයෙන් හැඟෙව්වේය. (ඇසෙන සේ ධර්මදෙශනා කෙළේය.) යන මෙය භාග්‍යවතුන්වහන්සේගේ සමීපයෙන් අසනලදී. ස්වාමීනි, අර්හත් සම්‍යක්සම්බුද්ධවූ භාග්‍යවතුන්වහන්සේ වනාහි කෙතෙක් තැන් ශබ්දයෙන් හැඟවීමට සමර්ථ වන සේක්ද?”

“ආනන්දය, හෙතෙම ශ්‍රාවකයෙකි. තථාගතයන් වහන්සේලා ප්‍රමාණ කළ නොහැක්කාහු වෙතියි වදාළේය.”

“ආයුෂ්මත් ආනන්ද ස්ථවිරතෙම දෙවනුවත් (මෙහි මේ සූත්‍රයේ 2 ඡෙදය යෙදිය යුතුයි)

(මෙහි මේ සූත්‍රයේ 3 ඡෙදය යෙදිය යුතුයි)

තුන්වෙනුවත් ආයුෂ්මත් ආනන්ද ස්ථවිරතෙම (මෙහි මේ සූත්‍රයේ 2 ඡෙදය යෙදිය යුතුයි.)

“ආනන්දය, තොප විසින් චක්‍රවාළ දහසක් වන චුළනී ලොකධාතුව අසනලද්දේද?”-“යමක්, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දෙශනාකරන සේක්නම්, භාග්‍යවතුන්වහන්ස, මේ ඊට කාලය වන්නේය. සුගතයන්වහන්ස, ‘මේ ඊට කාලය වන්නේය භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අසා භික්ෂූහු දරන්නාහුයයි’ කීය

‘එසේ නම් ආනන්දය, අසව කියන්නෙමි. ආනන්දය, සඳ හිරු දෙදෙන යම්තාක් ප්‍රදේශයක ගමන්කරද්ද බබලමින් සියලු දිශා ආලොක කරද්ද එබඳු දහසක් චක්‍රවාළ ලොක වෙයිද ඒ දහසක් චක්‍රවාළයන්හි සඳු දහසක් වෙයි. හිරු දහසක් වෙයි. දහසක් මෙරු පර්වතවෙයි. දහසක් ජම්බුද්වීප වෙයි. දහසක් අපරගොයාන වෙයි දහසක් උතුරුකුරු දිවයින් වෙයි. දහසක් පූර්වවිදෙහ වෙයි. මහා සමුද්‍ර සාරදහසක් ඇත වරම් රජවරු සාරදහසක් වෙත්. චාතුර්මහා රාජික දෙව්ලෝ දහසකි. තව්තිසා දෙව්ලෝ දහසකි. යාම දෙව්ලෝ දහසකි. තුසිත දෙව්ලෝ දහසකි. නිර්මාණරතී දෙව්ලෝ දහසකි. පරනිර්මිත වසවර්ති දෙව්ලෝ දහසකි. ආනන්දය, මේ දහසක් සක්වලින් යුත් චූළනී ලොකධාතුවයයි කියනු ලැබේ.

“ආනන්දය, යම්තාක් සහශ්‍රී චූලනී ලොකධාතුව වෙයිද එතාක් දහසින් ගුණවූ ලොකයක් වෙයිද ආනන්දය, මෙය (චක්‍රවාළ දශලක්ෂයක්වූ) ද්විසහශ්‍රී මධ්‍යම ලොකධාතුවයයි කියනු ලැබේ. ආනන්දය, යම්තාක් ද්විසහශ්‍රී මධ්‍යම ලොකධාතුව වෙයිද ඒතාක් දහසින් ගුණකළ කෙළ ලක්ෂයක් චක්‍රවාල වෙයිද, ආනන්දය, ත්‍රිසහශ්‍රී මහාසහශ්‍රී ලොකධාතුව යයි කියනු ලැබේ.

“ආනන්දය, තථාගත තෙමේ කැමතිවන්නේ නම් ත්‍රිසහශ්‍රී මහා සහශ්‍රී ලොකධාතුවද ශබ්දයෙන් අඟවන්නේය. අනාගත ලොකධාතූන්ගෙන් හෝ යම් පමණ කැමතිවන්නේ නම් ශබ්දයෙන් අඟවන්නේය.

“ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන්වහන්සේ කෙසේ නම් කැමතිවන්නේ නම්, ත්‍රිසහශ්‍රී මහා සහශ්‍රී ලොකධාතුව හෝ යම්තාක් කැමති නම් ඒතාක් හෝ ශබ්දයෙන් අඟවන්නේද?”

“ආනන්දය, තථාගත තෙමේ ත්‍රීසහශ්‍රී මහා සහශ්‍රී ලොකධාතුව ශරීරාලොකයෙන් පතුරුවන්නේය. යම් විටක ඒ සත්වයෝ ඒ ආලොකය දැනගන්නාහු නම්, එකල්හි තථාගත තෙම කථාකරන්නේය. ශබ්දය අස්වන්නේය. ආනන්දය, මෙසේ තථාගත තෙම ත්‍රීසහශ්‍රී මහා සහශ්‍රී ලොක ධාතුව ශබ්දයෙන් හඟවන්නේය. යම්තාක් කැමතිනම් ඒතාක් හඟවන්නේය.

“මෙසේ වදාළ කල්හි ආයුෂ්මත් ආනන්ද ස්ථවිර තෙම භාග්‍යවතුන්වහන්සේට “යම්බඳුවූ මාගේ ශාස්තෘන්වහන්සේ මෙසේ මහත් ඍද්ධි ඇතිසේක. මෙසේ මහත් ආනුභාව ඇති සේක. මට ඒකාන්තයෙන් ලාභයකි. ඒකාන්තයෙන් මා විසින් මනාකොට ලබන ලද්දකියි” කීය.

මෙසේ කී කල්හි ආයුෂ්මත් උදායි ස්ථවිර තෙම ආයුෂ්මත් ආනන්දස්ථවිරයන්ට “ඇවැත් ආනන්දය, ඉදින් ඔබගේ ශාස්තෘන්වහන්සේ මහත් ඍද්ධි ඇතිසේක් නම් මහත් ආනුභාව ඇති සේක් නම් එයින් ඔබට ඇති ප්‍රයෝජනය කිමදැයි” කීය.

“මෙසේ කී කල්හි භාග්‍යවතුන්වහන්සේ ආයුෂ්මත් උදායි ස්ථවිරයන්ට, “උදායි, එසේ නොකියව උදායි, එසේ නොකියව උදායි, ඉදින් ආනන්ද අවීතරාගීව (රාගය පහ නොකෙළෙක්ව) කාලක්‍රියා කරන්නේ වීනම් ඒ සිත පැහැදීමෙන් සත්වරක් දෙව්ලොව දිව්‍ය රාජ්‍ය කරන්නේය. සත්වරක් මේ දඹදිව මහා රාජ්‍යය කරන්නේය. උදායි, එහෙත් ආනන්ද තෙමේ මේ ආත්මයෙහිම පිරිනිවන්පාන්නේයයි” වදාළේය.

(අටවැනිවූ ආනන්ද වර්ගය නිමි.)