අංගුත්තර නිකාය

එක නිපාතය

10. ලෝණඵල වර්ගය

97. දුතිය අස්සාජානීය සූත්‍රය

“(මේ ඡෙද මේ වර්ගයේ 44 සූත්‍රයේ 1–6 ඡෙද මෙන් වෙත්,)

“මහණෙනි, කෙසේනම් මහණ තෙමේ ජවයෙන් යුක්ත වේද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙමේ ඔරම්භාගීය සංයොජන පස ක්ෂයකිරීමෙන් ඒ ලොකයෙන් නොඑන ස්වභාවය ඇත්තාවූ එහි පිරිනිවෙන්නාවූ ඔපපාතික පුද්ගලයෙක් වෙයිද මහණෙනි, මෙසේ වනාහි මහණ තෙමේ ජවයෙන් යුක්තවූයේ වෙයි.

“(මේ ඡෙදය මේ වර්ගයේ 44 වෙනි සූත්‍රයේ 8 ඡෙදය මෙනි.)