අංගුත්තර නිකාය

එක නිපාතය

10. ලෝණඵල වර්ගය

98. තතිය අස්සාජානීය සූත්‍රය

(මේ ඡෙද මේ වර්ගයේ 14 සූත්‍රයේ 1–6 ඡෙද මෙන් වෙත්.)

“මහණෙනි, කෙසේනම් මහණ තෙම ජවයෙන් යුක්ත වූයේ වෙයිද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම ආශ්‍රවයන් ක්ෂය කිරීමෙන් ආශ්‍රව රහිතවූ අර්හත්ඵල සමාධියත්, අර්හත්ඵල ප්‍රඥාවත් මේ ආත්මයෙහි තෙමේම විශෙෂ ඥානයෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට දැන ඊට පැමිණ වාසය කරයි. මහණෙනි, මෙසේ වනාහි මහණ තෙම ජවයෙන් යුක්ත වූයේ වෙයි.

“මහණෙනි, මේ අංගතුනෙන් යුත් මහණ තෙමේ ආගන්තුකයන් උදෙසා පිළියෙල කළ ප්‍රත්‍යය පිළිගැනීමට සුදුසුවූයේ වෙයි. දුර සිට ගෙනෙන ලද ප්‍රත්‍ය පිළිගැනීමට සුදුසුවූයේ වෙයි. ඇදිලිබැඳ නමස්කාර කිරීමට සුදුසුවූයේ වෙයි. ලෝකයාගේ අනුත්තර පුන්‍යක්ෂෙත්‍රය වේයයි” වදාළේය.