අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

1. පළමුවෙනි පණ්ණාසකය

2. චර වර්‍ගය

1. චරතො උප්පජ්ජති සූත්‍රය

’’මහණෙනි, ඉදින් සක්මන් කරණ භික්‍ෂුවට

’’කාම විතර්‍කයක් හෝ ව්‍යාපාද විතර්‍කයක් හෝ විහිංසා විතර්‍කයක් හෝ උපදීද, භික්‍ෂුවද එය ඉවසයිද, අත් නොහරියිද, දුරු නොකරයිද, පහවූවක් නොකරයිද, නොවැඩීමට නොපමුණුවයිද,

’’මහණෙනි, සක්මන් කරන්නේම, කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍යය නැත්තේද,

’’උපවාද භය නැත්තේද, නිතර තිරන්තරයෙන් මෙසේවූ භික්‍ෂුව, කුසීතවූ, හීන වීර්‍ය්‍යය ඇත්තේයයි කියනු ලැබේ.

’’මහණෙනි, සිටි භික්‍ෂුවටද, කාම විතර්‍කයක් හෝ ව්‍යාපාද විතර්‍කයක් හෝ විහිංසා විතර්‍කයක් හෝ උපදීද, භික්‍ෂුවද එය ඉවසයිද, අත් නොහරියිද, දුරු නොකරයිද, පහවූවක් නොකරයිද, නොවැඩීමට නොපමුණුවයිද,

’’මහණෙනි, සිටියේම, කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍යය නැත්තේද, උපවාද භය නැත්තේද, නිතර තිරන්තරයෙන් මෙසේවූ භික්‍ෂුව, කුසීතවූ, හීන වීර්‍ය්‍යය ඇත්තේයයි කියනු ලැබේ.

’’මහණෙනි, වැඩහුන් භික්‍ෂුවටද, කාම විතර්‍කයක් හෝ ව්‍යාපාද විතර්‍කයක් හෝ විහිංසා විතර්‍කයක් හෝ උපදීද, භික්‍ෂුවද එය ඉවසයිද, අත් නොහරියිද, දුරු නොකරයිද, පහවූවක් නොකරයිද, නොවැඩීමට නොපමුණුවයිද,

’’මහණෙනි, වැඩ සිටියේම, කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍යය නැත්තේද, උපවාද භය නැත්තේද, නිතර තිරන්තරයෙන් මෙසේවූ භික්‍ෂුව, කුසීතවූ, හීන වීර්‍ය්‍යය ඇත්තේයයි කියනු ලැබේ.

’’මහණෙනි, නිදි දුරු කරණ සයනය කරන්නාවූ භික්‍ෂුවටද, කාම විතර්‍කයක් හෝ ව්‍යාපාද විතර්‍කයක් හෝ විහිංසා විතර්‍කයක් හෝ උපදීද, භික්‍ෂුවද එය ඉවසයිද, අත් නොහරියිද, දුරු නොකරයිද, පහවූවක් නොකරයිද, නොවැඩීමට නොපමුණුවයිද,

’’මහණෙනි, සයනය කරන්නේම, කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍යය නැත්තේද, උපවාද භය නැත්තේද, නිතර තිරන්තරයෙන් මෙසේවූ භික්‍ෂුව, කුසීතවූ, හීන වීර්‍ය්‍යය ඇත්තේයයි කියනු ලැබේ.

’’මහණෙනි, සක්මන් කරණ භික්‍ෂුවට,

’’කාම විතර්‍කයක් හෝ ව්‍යාපාද විතර්‍කයක් හෝ විහිංසා විතර්‍කයක් හෝ උපදීද, භික්‍ෂුව එය නොඉවසයිද, අත් හරියිද, දුරු කරයිද, පහවූවක් කරයිද, වැඩීමට නොයවයිද,

’’මහණෙනි, සක්මන් කරන්නාවූ භික්‍ෂුව කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍යය ඇත්තේද,

’’උපවාද භය ඇත්තේද, නිතර නිරන්තරයෙන් මෙසේවූ භික්‍ෂුව පටන්ගන්නාලද වීර්‍ය්‍යය ඇත්තේ නිවන කරා යවන ලද ආත්මය ඇත්තේයයි කියනු ලැබේ.

’’මහණෙනි, සිටිවනම සිටි භික්‍ෂුවට, කාම විතර්‍කයක් හෝ ව්‍යාපාද විතර්‍කයක් හෝ විහිංසා විතර්‍කයක් හෝ උපදීද, භික්‍ෂුව එය නොඉවසයිද, අත් හරියිද, දුරු කරයිද, පහවූවක් කරයිද, වැඩීමට නොයවයිද,

’’මහණෙනි, සිටියේම කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍යය ඇත්තේද, උපවාද භය ඇත්තේද, නිතර නිරන්තරයෙන් මෙසේවූ භික්‍ෂුව පටන්ගන්නාලද වීර්‍ය්‍යය ඇත්තේ නිවන කරා යවන ලද ආත්මය ඇත්තේයයි කියනු ලැබේ.

’’මහණෙනි, හිඳගත් භික්‍ෂුවට, කාම විතර්‍කයක් හෝ ව්‍යාපාද විතර්‍කයක් හෝ විහිංසා විතර්‍කයක් හෝ උපදීද, භික්‍ෂුව එය නොඉවසයිද, අත් හරියිද, දුරු කරයිද, පහවූවක් කරයිද, වැඩීමට නොයවයිද,

’’මහණෙනි, හිඳගත්තේම කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍යය ඇත්තේද, උපවාද භය ඇත්තේද, නිතර නිරන්තරයෙන් මෙසේවූ භික්‍ෂුව පටන්ගන්නාලද වීර්‍ය්‍යය ඇත්තේ නිවන කරා යවන ලද ආත්මය ඇත්තේයයි කියනු ලැබේ.

’’මහණෙනි, සයනය කරමින් නිදි දුරු කරණ භික්‍ෂුවට, කාම විතර්‍කයක් හෝ ව්‍යාපාද විතර්‍කයක් හෝ විහිංසා විතර්‍කයක් හෝ උපදීද, භික්‍ෂුව එය නොඉවසයිද, අත් හරියිද, දුරු කරයිද, පහවූවක් කරයිද, වැඩීමට නොයවයිද,

’’මහණෙනි, සයනය කරන්නේම කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍යය ඇත්තේද, උපවාද භය ඇත්තේද, නිතර නිරන්තරයෙන් මෙසේවූ භික්‍ෂුව පටන්ගන්නාලද වීර්‍ය්‍යය ඇත්තේ නිවන කරා යවන ලද ආත්මය ඇත්තේයයි කියනු ලැබේ.

’’සක්මන් කරමින් හෝ, ඉදින් සිටිමින් හෝ, හිඳිමින් හෝ නොහොත් සයනය කරමින් හෝ යමෙක් ලාමකවූ, ක්ලේශ නිශ්‍රිතවූ, විතර්‍කයක් සිතයිද, මුළාව උපදවන අරමුණු කෙරෙහි මුළාවූ, නපුරු මාර්‍ගයට පිළිපන් එබඳු භික්‍ෂුව උතුම් සම්බෝධිය ස්පර්‍ශ කරන්නට සුදුසු නොවේ.

යමෙක් තෙම සක්මන් කරමින් හෝ සිටිමින් හෝ හිඳිමින් හෝ නොහොත් සයනය කරමින් හෝ විතර්‍කය සංසිඳුවා, විතර්‍කයන් ව්‍යපසමණය කිරීමෙහි යෙදුනු ඒ එබඳුවූ භික්‍ෂුව උතුම් සම්බෝධිය ස්පර්‍ශ කිරීමට සුදුසු වෙයි.’’