අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

3. තුන්වෙනි පණ්ණාසකය

(12) 2. කෙසී වර්‍ගය

2. අජ්ජව සූත්‍රය

’’මහණෙනි, අඞ්ග සතරකින් යුත් රජහුගේ යහපත් ආජානෙය අශ්වයා රජුට සුදුසුවේ. රාජභොගය රජුට අග්‍රය යන සංඛ්‍යාවට යයි. කවර සතරකින්ද යත්, ඎජු බැවින්ද, පාදවේගයෙන්ද, ඉවසීමෙන්ද, පිරිසිදු ස්වභාවයෙන්ද, මහණෙනි, මේ සතර අඞ්ගයෙන් යුත් රජහුගේ යහපත් ආජානෙය අශ්වයා රජුට සුදුසු වේ. රාජභොගවේ. රජුට අග්‍රය යන සංඛ්‍යාවට යේ. මහණෙනි, එසේම අඞ්ග සතරකින් යුත් මහණ තෙම දුර සිට අවුත් පිදීමට යෝග්‍යවේ. ඈතට ගෙන යන දේ ගෙනවුත් පිදීමට යෝග්‍ය වේ. දක්‍ෂිණාවට සුදුසු වේ. අංජලීකරණය හෙවත් දෑත් හිස තබා වැඳීමට යෝග්‍යවේ.

’’ලෝකයාගේ නිරුත්තර පුන්‍යක්‍ෂෙත්‍රයය, කවර සතරකින්ද යත්. උජුභාවයෙන්, ඤාණජවයෙන්, ඉවසීමෙන්, සිල්වත්කමින් යන සතරිනි. මහණෙනි, මේ අඞ්ග සතරින් යුක්ත මහණ තෙම දුර සිට අවුත් පිදීමට යෝග්‍යවේ. ඈතට ගෙන යන දේ ගෙනවුත් පිදීමට යෝග්‍ය වේ. දක්‍ෂිණාවට සුදුසු වේ. අංජලීකරණය හෙවත් දෑත් හිස තබා වැඳීමට යෝග්‍යවේ. ලෝකයාගේ නිරුත්තර පුන්‍යක්‍ෂෙත්‍රය.