අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

3. තුන්වෙනි පණ්ණාසකය

(13) 3. භය වර්‍ගය

3. බ්‍රහ්මලොකුප්පත්ති සූත්‍රය

’’මහණෙනි, ලොකයෙහි මේ පුද්ගලයන් සතර දෙනෙක් ඇත්තාහ. කවර සතර දෙනෙක්ද යත්. මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් කාමයන්ගෙන් වෙන්ව, අකුශල ධර්‍මයන්ගෙන් වෙන්ව, විතර්‍ක විචාර ඇති, විවේකයෙන් උපන් ප්‍රීතිය හා සැප ඇති ප්‍රථම ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයිද,

’’හෙතෙම එය ආශ්වාද කරයි. එය බලාපොරොත්තු වෙයි. එයින්ම, ඉන්ම සතුටට පත්වෙයි. එහි සිටියේ, ඊට ඇලුනේ, එය බහුලකොට වාසය කරන්නේ, නොපිරිහුනේ, කාලක්‍රියාකරන්නේ, බ්‍රහ්ම කායික දෙවියන් අතරෙහි උපදී. මහණෙනි, බ්‍රහ්මකායික දෙවියන්ට ආයු ප්‍රමාණය කල්පයකි. පෘථග්ජනයා එහි ආයු ඇතිතාක් සිට, ඒ දෙවියන්ගේ ආයු ප්‍රමාණය යම්තාක්ද, ඒ සියල්ල ගෙවා නරකයටද යයි. තිරිසන් යොනියටද යයි. ප්‍රෙත ලොකයටද යයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක තෙම එහි ආයු ඇතිතාක් සිට, ඒ දෙවියන්ගේ ආයු ප්‍රමාණය යම්තාක්ද, ඒ සියල්ල ගෙවා, ඒ භවයෙහිම පිරිනිවෙයි. යම් මේ ගතියද, උත්පත්තියද ඇති කල්හි අශ්‍රුතවත් පෘථග්ජනයාගෙන් ශ්‍රුතවත් ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයාගේ මේ වෙනසයි.

’’මහණෙනි, නැවතද අනික් පුද්ගලයෙක් කියමි. මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් විතර්‍ක විචාරයන්ගේ සන්සිඳීමෙන් අධ්‍යාත්මයෙහි පැහැදීම ඇති, සිතේ එකවිට පහළවීම ඇති, විතර්‍කය නැති, විචාරය නැති, සමාධියෙන් උපන් ප්‍රීතිය හා සැප ඇති, ද්වීතීයධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි.

’’හෙතෙම එය ආශ්වාදය කරයි. ඊට කැමති වෙයි. ඉන් සතුටට පත්වෙයි. එහි සිටියේ, ඊට බැසගත්තේ, එය බහුලකොට ගත්තේ, නොපිරිහුනේ, කළුරිය කරන්නේ, ආභස්සර දෙවියන් හා සහවාසයට යයි. මහණෙනි, ආභස්සර දෙවියන්ට ආයු ප්‍රමාණය කල්ප දෙකකි. පෘතග්ජනයා එහි ඇතිතාක් සිට, ඒ දෙවියන්ගේ ආයු ප්‍රමාණය යම්තාක්ද, ඒ සියල්ල ගෙවා, ඒ භවයෙහිම පිරිනිවෙයි. යම් මේ ගතිය උත්පත්තිය ඇති කල්හි අශ්‍රුතවත් පෘතග්ජනයාගෙන් ශ්‍රුතවත් ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයාගේ වෙනසයි. නරකයටද යයි. තිරිසන් යෝනියටද යයි. ප්‍රේත ලෝකයටද යයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක තෙම එහි ආයු ඇතිතාක් සිට ඒ දෙවියන්ගේ ආයු ප්‍රමාණය යම්තාක්ද, ඒ සියල්ල ගෙවා ඒ භවයෙහිම පිරිනිවෙයි. ගතිය උත්පත්තිය ඇති කල්හි අශ්‍රුතවත් පෘතග්ජනයාගෙන් ශ්‍රුතවත් පෘතග්ජනයාගෙන් ශ්‍රුතවත් ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයාගේ මේ වෙනසයි. මේ වෙන් කිරීමයි.

’’මහණෙනි, නැවත අනික් පුද්ගලයෙක් කියමි. මෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් ප්‍රීතිය නැතිවීමෙන් උපෙක්‍ෂා ඇත්තේ වසයි. සිහි ඇත්තේ, සම්‍යක් ප්‍රඥාවෙන් යුක්තවූයේ, කයින් සැපක් විඳියි. ආර්‍ය්‍යයෝ උපෙක්‍ෂා ඇත්තේ, සිහි ඇත්තේ, සුඛවිහාරීයයි. ඒ යමක් කියත්ද, ඒ තෘතීය ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි.

’’හෙතෙම එය ආශ්වාද කරයි. එය බලාපොරොත්තුවෙයි. එයින් සතුටට පැමිණෙයි. එහි සිටියේ, ඊට නැමුනේ, එය බහුලකොට වසන්නේ, නොපිරිහුනේ, කළුරිය කරන්නේ, සුභකිණ්හක දෙවියන් හා සහවාසයට යයි. මහණෙනි, සුභකිණ්හක දෙවියන්ට කල්ප සතරක් ආයුෂය. පෘතග්ජනයා එහි යම්තාක් සිට, ඒ දෙවියන්ගේ ආයු ප්‍රමාණය යම් ප්‍රමාණයක්ද, ඒ සියල්ල ගෙවා, නරකයට යයි. තිරිසන් යෝනියට යයි. ප්‍රේත ලෝකයට යයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා එහි ආයු ඇතිතාක් සිට ඒ භවයෙහිම පිරිනිවන් පායි. මහණෙනි, ගතිය උත්පත්තිය ඇති කල්හි අශ්‍රුතවත් පෘතග්ජනයාගෙන් ශ්‍රුතවත් ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයාගේ මේ වෙනස යයි. මේ වෙන් කිරීමයි.

’’මහණෙනි, නැවත අනික් පුද්ගලයෙක් කියමි. මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් සැපයාගේද, ප්‍රහාණයෙන්, දුඃඛයාගේද ප්‍රහාණයෙන්, සොම්නස් දොම්නස් දෙක අස්තඞ්ගමයට පෙරටුව දුක් නැති, සැප නැති, උපෙක්ඛා ස්මෘති දෙදෙනාගේ පිරිසිදු වීම් ඇති, සතරවෙනි ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි.

’’හෙතෙම එය ආශ්වාද කරයි. ඊට කැමැති වෙයි. ඉන් සතුටට පැමිණෙයි. එහි සිටියේ, ඊට නැමුනේ, එය බහුල වශයෙන් කරන්නේ, නොපිරිහුනේ, කළුරිය කරන්නේ, වෙහප්ඵල දෙවියන් හා සහවාසයට උපදී.

’’මහණෙනි, වෙහප්ඵල දෙවියන්ගේ ආයු ප්‍රමාණය කල්ප පන්සියයකි. එහි පෘතග්ජනයා ආයු ඇතිතාක් සිට, ඒ දෙවියන්ගේ ආයු ප්‍රමාණය යම් පමණක්ද, ඒ සියල්ල ගෙවා, නරකයටද යයි. තිරිසන් යෝනියෙහිද උපදී. ප්‍රේත ලෝකයටද යයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා වනාහි එහි ආයු ඇතිතාක් සිට ඒ දෙවියන්ගේ ආයු ප්‍රමාණය යම් තාක්ද, එය ගෙවා ඒ භවයෙහිම පිරිනිවෙයි. මහණෙනි, ගතිය ඇති කල්හි, උත්පත්තිය ඇති කල්හි. අශ්‍රුතවත් පෘතග්ජනයාගෙන් ශ්‍රුතවත් ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයාගේ මේ වෙනසයි. මේ වෙන් කිරීමයි. මහණෙනි, මේ පුද්ගලයන් සතරදෙන ලෝකයෙහි ඇත විද්‍යමාන වෙත්.’’