අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

1. පළමුවෙනි පණ්ණාසකය

2. චර වර්‍ගය

7. පළමුවෙනි අගතිගමන සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ අගතියට යාම් සතරකි. කවර සතර දෙනෙක්ද යත්,

’’ඡන්‍දයෙන් අගතියට යයි. ද්වේෂයෙන් අගතියට යයි. මොහයෙන් අගතියට යයි. භයෙන් අගතියට යයි. මහණෙනි, මේ සතර අගතියට යෑම් සතරය.

’’ඡන්‍දයෙන්, ද්වේෂයෙන්, භයෙන්, මොහයෙන් යමෙක් ධර්‍මය ඉක්මවයිද, ඔහුගේ යසස කථවර පක්‍ෂයෙහි චන්‍ද්‍රයා මෙන් පිරිහෙයි..’’