අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

4. හතරවෙනි පණ්ණාසකය

(18) 3. සඤ්චෙතනිය වර්‍ගය

9. දිට්ඨධම්ම පරිනිබ්බාන සූත්‍රය

ඉක්බිති ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ, ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද, එහි පැමිණි සේක. පැමිණ ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ සමග සතුටුවිය. සතුටුවියයුතුවූ, සිහි කටයුතුවූ කථාව කොට නිමවා එකත්පසක සිටි සේක. එකත්පසක සිටි ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ, ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේට, ’ඇවැත්නි, ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්ස, යම් කරුණකින් මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් සත්ත්‍වයෝ මේ ආත්මයෙහිම පිරිනිවන් නොපාත්ද, ඊට හේතු කවරේද, ඊට ප්‍රත්‍යය කවරේදැ’ යි ඇසුයේය.

’’ඇවැත්නි, ආනන්‍දය, මේ ලෝකයෙහි සත්ත්‍වයෝ මේ සංඥාවෝ පිරිහීම් භජනය කරත්යයි තත්වූ පරිද්දෙන් නොදනිද්ද, මේ ධර්‍මයෝ පැවැත්ම භජනය කරත්යයි තත්වූ පරිද්දෙන් නොදනිද්ද, මොවුහු විශෙෂයට පැමිණේයයි තත්වූ පරිද්දෙන් නොදනිද්ද, මොවුහු නිවන භජනය කෙරෙත්යයි තත්වූ පරිද්දෙන් නොදනිත්ද, ඇවැත්නි, ආනන්‍දය, යම් කරුණකින් මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් සත්ත්‍වයෝ මේ ආත්මයෙහිම පිරිනිවන් නොපාත්ද, මේ ඊට හේතුය. මේ ඊට ප්‍රත්‍යය.

’’ඇවැත්නි, ශාරීපුත්‍රය, යම් කරුණකින් මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් සත්ත්‍වයෝ මේ ආත්මයෙහිම පිරිනිවන් පාත්ද, ඊට හේතු කවරේද, ඊට ප්‍රත්‍යය කවරේද?

’’ඇවැත්නි, ආනන්‍දය, මේ ලෝකයෙහි සත්ත්‍වයෝ මේ සංඥාවෝ පිරිහීමට යන්නේයයි තත්වූ පරිද්දෙන් දනීද, මොවුහු පැවැත්ම භජනය කරත්යයි තත්වූ පරිද්දෙන් දනිද්ද, මොවුහු විශෙෂයට පමුණුවන්නේයයි තත්වූ පරිද්දෙන් දනිද්ද, මොවුහු නිවන භජනය කෙරෙත්යයි තත්වූ පරිද්දෙන් දනිද්ද, ඇවැත්නි, ආනන්‍දය, යම් කරුණකින් මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් සත්ත්‍වයෝ මෙලොවම පිරිනිවෙත්ද මේ ඊට හේතුය. මේ ඊට ප්‍රත්‍යය.’’