අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

1. පළමුවෙනි පණ්ණාසකය

2. චර වර්‍ගය

8. දෙවෙනි අගතිගමන සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ අගතියට නොයෑම් සතරක් වෙත්. කවර සතර දෙනෙක්ද යත්,

’’ඡන්‍දයෙන් අගතියට නොයයිද. ද්වේෂයෙන් අගතියට නොයයිද. මොහයෙන් අගතියට නොයයිද. භයෙන් අගතියට නොයයිද. මහණෙනි, මේ සතර අගතියට නොයෑම් සතරය.

’’ඡන්‍දයෙන්, ද්වේෂයෙන්, භයෙන්, මොහයෙන් යමෙක් ධර්‍මය නොයික්මවයිද, ඔහුගේ යසස පුර පක්‍ෂයෙහි චන්‍ද්‍රයා සේ පිරෙයි.’’