අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

4. හතරවෙනි පණ්ණාසකය

(18) 3. සඤ්චෙතනිය වර්‍ගය

10. මහාපදේස සූත්‍රය

’’එක් කාලයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භොග නගරයෙහි, ආනන්‍ද චෛත්‍යයෙහි වාසය කරණ සේක. එහිදී .වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, ’මහණෙනි,’ යි භික්‍ෂූන් ආමන්ත්‍රණය කළ සේක. ’පින්වතුන් වහන්සැ’ යි ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ප්‍රතිවචන දුන්හ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක.

’’මහණෙනි, මේ සතර මහා ප්‍රදේශයන් දේශනා කරන්නෙමි. එය අසව්. මනාකොට මෙනෙහි කරව්. කියන් නෙමියි වදාළ සේක. ඒ භික්‍ෂූහු, ’එසේය, ස්වාමීනි’ යි කියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ප්‍රතිවචන දුන්හ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක.

’’මහණෙනි, සතර මහා ප්‍රදේශයෝ කවරහුද?

’’මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ කෙනෙක්, ’ඇවැත්නි, මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉදිරිපිටදී අසන ලදී. ඉදිරිපිටදී පිළිගන්නා ලදී. මේ ධර්‍මය, මේ විනය, මේ ශාස්තෘ ශාසනයයි,’ මෙසේ කියන්නේය.

’’මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂුවගේ කීමට නොසතුටු නොවිය යුතුයි. ආක්‍රොශ නොකටයුතුය. නොසතුටු නොවී, ආක්‍රොශ නොකොට, ඒ පදයන්, ව්‍යඤ්ජනයන් මනාකොට උගෙන, සූත්‍රයන් හා සමකළ යුත්තාහ. විනය හා සැසඳිය යුත්තාහ.

’’ඉදින් ඔවුන් සූත්‍රයන් හා සමාන කරන්නේ, විනය හා සසඳන්නේ, සූත්‍රයට සමාන නොවෙත්ද, විනය හා නොසැසඳෙත්ද, ඒකාන්තයෙන් මෙය භාග්‍යවත්, අර්හත්, සම්‍යක් සම්බුද්‍ධයන් වහන්සේගේ වචන නොවන්නේමය. මේ භික්‍ෂුව නපුරුකොට වරදවා ගත් එකකැයි නිෂ්ටාවට යා යුතුය. මහණෙනි, මෙය මෙසේ අත්හරිව්.

’’මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ කෙනෙක්, ’ඇවැත්නි, මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉදිරිපිටදී අසන ලදී. ඉදිරිපිටදී පිළිගන්නා ලදී. මේ ධර්‍මය, මේ විනය, මේ ශාස්තෘ ශාසනයයි,’ මෙසේ කියන්නේය.

’’ඉදින් ඔවුන් සූත්‍රයන් හා සම කරන්නේ, විනය හා සසඳන්නේ, සූත්‍ර හා සමද, විනය හා සැසඳෙත්ද, ඒකාන්තයෙන් මෙය ඒ භාග්‍යවත් අර්හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධයන් වහන්සේගේ වචනය මේ භික්‍ෂුවද යහපත්සේ උගත්තේයයි නිෂ්ටාවට යා යුත්තාහ.

’’මහණෙනි, මේ පළමුවෙනි මහා ප්‍රදේශය දරව්.

’’මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ කෙණෙක් අසවල් ආවාසයෙහි තෙරුන් සහිත, ප්‍රමුඛයන් සහිත, සංඝයා වසයි. මා විසින් ඒ සංඝයාගේ සම්මුඛයෙන් අසන ලදී. සම්මුඛයෙන් පිළිගන්නා ලදී. මේ ධර්‍මයය, මේ විනයය, මේ ශාස්තෲ ශාසනයයි’ කියන්නේය.

’’මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂුවගේ කීමට නොසතුටු නොවිය යුතුයි. ආක්‍රොශ නොකටයුතුය. නොසතුටු නොවී, ආක්‍රොශ නොකොට, ඒ පදයන්, ව්‍යඤ්ජනයන් මනාකොට උගෙන, සූත්‍රයන් හා සමකළ යුත්තාහ. විනය හා සැසඳිය යුත්තාහ.

’’ඉදින් ඔවුන් සූත්‍රයන් හා සමාන කරන්නේ, විනය හා සසඳන්නේ, සූත්‍රයට සමාන නොවෙත්ද, විනය හා නොසැසඳෙත්ද, ඒකාන්තයෙන් මෙය භාග්‍යවත්, අර්හත්, සම්‍යක් සම්බුද්‍ධයන් වහන්සේගේ වචන නොවන්නේමය. මේ භික්‍ෂුව නපුරුකොට වරදවා ගත් එකකැයි නිෂ්ටාවට යා යුතුය. මහණෙනි, මෙය මෙසේ අත්හරිව්.

’’මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ කෙනෙක්, ’ඇවැත්නි, මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉදිරිපිටදී අසන ලදී. ඉදිරිපිටදී පිළිගන්නා ලදී. මේ ධර්‍මය, මේ විනය, මේ ශාස්තෘ ශාසනයයි,’ මෙසේ කියන්නේය.

’’මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂුවගේ කීමට නොසතුටු නොවිය යුතුයි. ආක්‍රොශ නොකටයුතුය. නොසතුටු නොවී, ආක්‍රොශ නොකොට, ඒ පදයන්, ව්‍යඤ්ජනයන් මනාකොට උගෙන, සූත්‍රයන් හා සමකළ යුත්තාහ. විනය හා සැසඳිය යුත්තාහ.

’’ඉදින් ඔවුන් සූත්‍රයන් හා සම කරන්නේ, විනය හා සසඳන්නේ, සූත්‍ර හා සමද, විනය හා සැසඳෙත්ද, ඒකාන්තයෙන් මෙය ඒ භාග්‍යවත්, අර්හත්, සම්‍යක් සම්බුද්‍ධයන් වහන්සේගේ වචනය මේ භික්‍ෂුවද යහපත් සේ උගත්තේයයි නිෂ්ටාවට යා යුත්තාහ.

’’මහණෙනි, මේ දෙවෙනි මහා ප්‍රදේශය දරව්.

’’මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ කෙණෙක් අසවල් ආවාසයෙහි බහුශ්‍රුතවූ, ආගම දත්, ධර්‍මධර, විනයධර, මාතිකාධර බොහෝ ස්ථවිර භික්‍ෂූහු වාසය කරත්. මා විසින් ඒ තෙරුන්ගේ සම්මුඛයෙන් අසන ලදී. සම්මුඛයෙන් පිළිගන්නා ලදී. මේ ධර්‍ම, මේ විනය, මේ ශාස්තෘ ශාසනයයි කියන්නේය.

’’මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂුවගේ වචනයට නොසතුටු නොවිය යුතුය. ආක්‍රොශ නොකට යුතුය. නොසතුටු නොවී, ආක්‍රොශ නොකොට, ඒ පදයන්, ඒ ව්‍යඤ්ජනයන්, මනාකොට උගෙන, සූත්‍රයන් හා සමකළ යුත්තාහ. විනය හා සැසඳිය යුත්තාහ.

’’ඉදින් ඔවුන් සූත්‍රයන් හා සමාන කරන්නේ, විනය හා සසඳන්නේ, සූත්‍රයට සමාන නොවෙත්ද, විනය හා නොසැසඳෙත්ද, ඒකාන්තයෙන් මෙය භාග්‍යවත්, අර්හත්, සම්‍යක් සම්බුද්‍ධයන් වහන්සේගේ වචන නොවන්නේමය. මේ භික්‍ෂුව නපුරුකොට වරදවා ගත් එකකැයි නිෂ්ටාවට යා යුතුය. මහණෙනි, මෙය මෙසේ අත්හරිව්.

’’මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ කෙණෙක් අසවල් ආවාසයෙහි බහුශ්‍රුතවූ, ආගම දත්, ධර්‍මධර, විනයධර, මාතිකාධර බොහෝ ස්ථවිර භික්‍ෂූහු වාසය කරත්. මා විසින් ඒ තෙරුන්ගේ සම්මුඛයෙන් අසන ලදී. සම්මුඛයෙන් පිළිගන්නා ලදී. මේ ධර්‍ම, මේ විනය, මේ ශාස්තෘ ශාසනයයි කියන්නේය.

’’මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂුවගේ වචනයට නොසතුටු නොවිය යුතුය. ආක්‍රොශ නොකට යුතුය. නොසතුටු නොවී, ආක්‍රොශ නොකොට, ඒ පදයන්, ඒ ව්‍යඤ්ජනයන්, මනාකොට උගෙන, සූත්‍රයන් හා සමකළ යුත්තාහ. විනය හා සැසඳිය යුත්තාහ.

’’ඉදින් ඔවුන් සූත්‍රයන් හා සම කරන්නේ, විනය හා සසඳන්නේ, සූත්‍ර හා සමද, විනය හා සැසඳෙත්ද, ඒකාන්තයෙන් මෙය ඒ භාග්‍යවත්, අර්හත්, සම්‍යක් සම්බුද්‍ධයන් වහන්සේගේ වචනය මේ භික්‍ෂුවද යහපත් සේ උගත්තේයයි නිෂ්ටාවට යා යුත්තාහ.

’’මහණෙනි, මේ තුන්වෙනි මහා ප්‍රදේශයයි.

’’මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ කෙණෙක් අසවල් ආවාසයෙහි බහුශ්‍රුතවූ, ආගම දත්, ධර්‍මධර, විනයධර, මාතිකාධර බොහෝ ස්ථවිර භික්‍ෂූහු වාසය කරත්. මා විසින් ඒ තෙරුන්ගේ සම්මුඛයෙන් අසන ලදී. සම්මුඛයෙන් පිළිගන්නා ලදී. මේ ධර්‍ම, මේ විනය, මේ ශාස්තෘ ශාසනයයි කියන්නේය.

’’මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂුවගේ වචනයට නොසතුටු නොවිය යුතුය. ආක්‍රොශ නොකට යුතුය. නොසතුටු නොවී, ආක්‍රොශ නොකොට, ඒ පදයන්, ඒ ව්‍යඤ්ජනයන්, මනාකොට උගෙණ, සූත්‍රයන් හා සමකළ යුත්තාහ. විනය හා සැසඳිය යුත්තාහ.

’’ඉදින් ඔවුන් සූත්‍රයන් හා සමාන කරන්නේ, විනය හා සසඳන්නේ, සූත්‍රයට සමාන නොවෙත්ද, විනය හා නොසැසඳෙත්ද, ඒකාන්තයෙන් මෙය භාග්‍යවත්, අර්හත්, සම්‍යක් සම්බුද්‍ධයන් වහන්සේගේ වචන නොවන්නේමය. මේ භික්‍ෂුව නපුරුකොට වරදවා ගත් එකකැයි නිෂ්ටාවට යා යුතුය. මහණෙනි, මෙය මෙසේ අත්හරිව්.

’’මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ කෙණෙක් අසවල් ආවාසයෙහි බහුශ්‍රුතවූ, ආගම දත්, ධර්‍මධර, විනයධර, මාතිකාධර බොහෝ ස්ථවිර භික්‍ෂූහු වාසය කරත්. මා විසින් ඒ තෙරුන්ගේ සම්මුඛයෙන් අසන ලදී. සම්මුඛයෙන් පිළිගන්නා ලදී. මේ ධර්‍ම, මේ විනය, මේ ශාස්තෘ ශාසනයයි කියන්නේය.

’’මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂුවගේ වචනයට නොසතුටු නොවිය යුතුය. ආක්‍රොශ නොකට යුතුය. නොසතුටු නොවී, ආක්‍රොශ නොකොට, ඒ පදයන්, ඒ බ්‍යඤ්ජනයන්, මනාකොට උගෙණ, සූත්‍රයන් හා සමකළ යුත්තාහ. විනය හා සැසඳිය යුත්තාහ.

’’ඉදින් ඔවුන් සූත්‍ර හා සම කරන්නේ, විනය හා සසඳන්නේ, සූත්‍ර හා සම වෙත්ද, විනය හා සැසඳෙත්ද, ඒකාන්තයෙන් මෙය ඒ භාග්‍යවත්, අර්හත්, සම්මා සම්බුද්‍ධයන් වහන්සේගේ වචනය ඒ තෙරුන්ද මනාකොට ගන්නා ලද්දේයයි නිෂ්ටාවට යා යුතුය. මහණෙනි, මේ සතරවෙනි මහා ප්‍රදේශය දරව්. මහණෙනි, මේ සතර මහා ප්‍රදේශයෝයි.’’

දහඅටවෙනි සඤ්චෙතනිය වර්‍ගය නිමි.