අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

4. හතරවෙනි පණ්ණාසකය

(19) 4. යොධාජීව වර්‍ගය (බ්‍රාහ්මණ වර්‍ගය)

9. සච්ඡිකරණීය ධම්ම සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කටයුතු ධර්ම සතරක් වෙත්. කවර සතරක්ද යත්. මහණෙනි, නාමකයින් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කටයුතු ධර්මයෝ ඇත්තාහ. මහණෙනි, පූර්‍වෙනිවාසානුස්මෘතියෙන් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කටයුතු ධර්මයෝ ඇත්තාහ. මහණෙනි, දිව ඇසින් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කටයුතු ධර්මයෝ ඇත්තාහ. මහණෙනි, ධ්‍යාන ප්‍රඥාවෙන්, විදර්‍ශනා ප්‍රඥාවෙන් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කටයුතු ධර්මයෝ ඇත්තාහ.

’’මහණෙනි, කවර ධර්ම කෙනෙක් නාම කයින් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කටයුතුද? මහණෙනි, අෂ්ටවිමොක්‍ෂයෝ කයින් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කටයුතුය. මහණෙනි, කවර ධර්ම කෙනෙක් ස්මෘතියෙන් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කටයුතුද? මහණෙනි, පූර්‍වෙනිවාසය සිහියෙන් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කටයුතුය. මහණෙනි, කවර ධර්ම කෙනෙක් ඇසින් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කටයුතුද? මහණෙනි, සත්ත්‍වයන්ගේ චුතිය හා උත්පත්තිය නුවණැසින් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කටයුතුය. මහණෙනි, කවර ධර්ම කෙනෙක් ප්‍රඥාවෙන් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කටයුතුද? මහණෙනි, ආශ්‍රවක්‍ෂය ප්‍රඥාවෙන් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කටයුතුය. මහණෙනි, මේ සතර ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කටයුතු ධර්මයෝයි.’’