අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

5. පඤ්චම පණ්ණාසකය

(21) 1. සප්පුරිස වර්‍ගය

3. සත්තකම්ම සූත්‍රය

’’මහණෙනි, තොපට අසත්පුරුෂයාද, අසත්පුරුෂයන්ගෙන් අතිශයින් අසත්පුරුෂයාද, සත්පුරුෂයාද, සත්පුරුෂයන්ගෙන් අතිශයින් සත්පුරුෂයාද, දේශනා කරන්නෙමි. එය අසව්. මනාකොට මෙනෙහි කරව්. කියන්නෙමි.’’ වදාළ සේක. ’’ස්වාමීනි, එසේය’’ යි ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිළිවදන් දුන්හ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක.

’’මහණෙනි, අසත්පුරුෂයා කවරේද?

’’සතුන් මරන්නේ වේද, නුදුන් දේ ගන්නේ වේද, කාමයන්හි වරදවා හැසිරෙන්නේ වේද, බොරු කියන්නේ වේද,

’’පිසුණු කියන්නේ වේද, පරුෂ වචන කියන්නේ වේද, ප්‍රලාප දොඩන්නේ වේද,

’’මහණෙනි, මේ අසත්පුරුෂයායයි කියනු ලැබේ.

’’මහණෙනි, අසත්පුරුෂයාටත් වඩා අතිශයින් අසත්පුරුෂයා කවරේද?

’’මහණෙනි, මේ ලොකයෙහි ඇතැම් පුදගලයෙක් තමන් සතුන් මැරීමෙන් වෙන්වූයේ වේද, අන්‍යයන් සතුන් මැරීමෙන් වෙන්වීමෙහි සමාදන් නොකරවයි. තමන් නුදුන් දෙය ගැනීමෙන් වෙන්වූයේ වේ. අනුන් නුදුන් දේ ගැනීමෙන් වෙන්වීමෙහි සමාදන් නොකරවයි. තමන් කාමමිත්‍ථ්‍යාචාරයෙන් වෙන්වූයේ වේ. අනුන් කාමයෙහි වරදවා හැසිරීමෙන් වෙන්වීමෙහි සමාදන් නොකරවයි. තමන් බොරු කීමෙන් වෙන්වූයේ වේ. අන්‍යයන් බොරුකීමෙන් වෙන්වීමෙහි සමාදන් නොකරවයි.

’’තමන්ද පිසුණු කියන්නේවේද, අනුන්ද පිසුණු කීමෙහි සමාදන් කරවයිද, තමන්ද ඵරුෂ වචන කියන්නේ වේද, අනුන්ද පරූෂ වචන කීමෙහි සමාදන් කරවයිද, තමන් ප්‍රලාප දොඩයිද, අනුන්ද ප්‍රලාප දෙඩීමෙහි සමාදන් කරවයිද?

’’මහණෙනි, මේ අසත්පුරුෂයාටත් වඩා අතිශයින් අසත්පුරුෂයායයි කියනු ලැබේ. ’’මහණෙනි, සත්පුරුෂයා කවරේද?

’’ ප්‍රාණඝාත නොකරන්නේ වේද, නුදුන් දේ ගැනීමෙන් වැළකුණේ වේද, කාමයන්හි වරදවා හැසිරීමෙන් දුරුවූයේ වේද, බොරුකීමෙන් වැළකුනේ වේද,

’’පිසුණු කීමෙන් වෙන්වූයේ වේද, ඵරුෂ වචනයෙන් වෙන්වූයේ වේද, ප්‍රලාප දෙඩීමෙන් වෙන්වූයේ වේද,

’’මහණෙනි, මේ සත්පුරුෂයායයි කියනු ලැබේ.

’’මහණෙනි, සත්පුරුෂයාටත් වඩා අතිශයින් සත්පුරුෂයා කවරේද?

’’මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් .තමන්ද සතුන් මැරීමෙන් වෙන් වූයේ අනුන්ද සතුන් මැරීමෙන් වෙන්වීමෙහි සමාදන් කරවයි. තමන් නුදුන් දෙය ගැනීමෙන් වෙන් වූයේ වේ. අනුන් නුදුන් දේ ගැනීමෙන් වෙන්වීමෙහි සමාදන් කරවයි. තමන් කාමමිත්‍යාචාරයෙන් වෙන් වූයේ වේ. අනුන් කාමයෙහි වරදවා හැසිරීමෙන් වෙන්වීමෙහි සමාදන් කරවයි. තමන් බොරු කීමෙන් වෙන් වූයේ වේ. අන්‍යයන් බොරු කීමෙන් වෙන්වීමෙහි සමාදන් කරවයි. තමාද පිසුණු කීමෙන් වෙන්වූයේ වේද, අනුන්ද පිසුණු කීමෙන් වෙන්වීමෙහි සමාදන් කරවයිද, තමන්ද ඵරුෂ වචනයෙන් වෙන්වූයේ වේ, අනුන්ද ඵරුෂ වචනයෙන් වෙන්වීමෙහි සමාදන් කරවයිද, තමන්ද ප්‍රලාප දෙඩීමෙන් වෙන්වූයේ වේද, අනුන්ද ප්‍රලාප දෙඩීමෙන් වෙන්වීමෙහි සමාදන් කරවයිද,

’’මහණෙනි, මේ සත්පුරුෂයාටත් වඩා අතිශයින් සත්පුරුෂයායයි කියනු ලැබේ.