අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

5. පඤ්චම පණ්ණාසකය

(25) 5. ආපත්ති භය වර්‍ගය

6. පඤ්ඤාවුද්‍ධිධම්ම සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ ධර්‍ම සතරක් ප්‍රඥාභිවෘද්‍ධිය පිණිස පවතී.

’’කවර සතරක්ද යත්, සත්පුරුෂ ආශ්‍රය, සද්‍ධර්‍ම ශ්‍රවණය, නුවණින් මෙණෙහි කිරීම, ධර්‍මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තිය.

’’යන මේ සතර ධර්මයෝ ප්‍රඥාවගේ අභිවෘද්‍ධිය පිණිස පවතී.’’