අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

5. පඤ්චම පණ්ණාසකය

(26) 6. අභිඤ්ඤා වර්‍ගය

6. පඨම ආජඤ්ඤොපම සූත්‍රය

’’මහණෙනි, කරුණු සතරකින් යුක්තවූ රජුගේ යහපත් අජානෙය අශ්ව තෙම රජුට සුදුසු වේ. රාජ වස්තුව වේ. රජුගේ අවයවය යන සංඛ්‍යාවට යේ.

’’කවර සතරකින්ද යත්, මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි රජුගේ යහපත් අජානෙය අශ්වයෙක් වර්‍ණයෙන් යුක්තවේද, ශක්තියෙන් යුක්තවේද, වේගයෙන් යුක්ත වේද. උසට සුදුසු මහතින්, මහතට සුදුසු උසින් යුක්තවූයේ වේද, මහණෙනි, මේ සතර කරුණින් යුක්තවු, රජහුගේ යහපත් අජානෙය අශ්වයා රජුට සුදුසු වේ. රාජ භොගය වේ. රජුගේ කොටසකැයි යන සංඛ්‍යාවට යයි.

’’මහණෙනි, එසේම කරුණු සතරකින් යුක්ත මහණතෙම පූජාවට යෝග්‍යවේ. පඬුරු යවා පූජාවට යෝග්‍ය වේ. දන්දීමට යෝග්‍ය වේ. දෙඅත් නළල මත තබා වැඳීමට යෝග්‍ය වේ. ලෝකයාගේ උතුම් පින් කෙතය.

’’කවර සතරකින්ද යත්, මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම වර්‍ණයෙන් යුක්තවේද, ශක්තියෙන් යුක්තවේද, වේගයෙන් යුක්තවේද, උසට සුදුසු මහතින්, මහතට සුදුසු උසින් යුක්තවේද,

’’මහණෙනි, කෙසේ මහණ තෙම වර්‍ණයෙන් යුක්ත වේද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම සිල්වත් වේද, ප්‍රාතිමොක්‍ෂ සංවරයෙන් සංවරවූයේ වේද, ආචාරයෙන් හා ගෝචරයෙන් යුක්තවූයේ වේද, සුලු වරදෙහිද භය දක්නා සුළු වේද, ශික්‍ෂාපද දැඩිකොට ගෙන හික්මේද, මහණෙනි, භික්‍ෂුව මෙසේ සීල සම්පන්නයෙක් වේ. ශික්‍ෂාපදයන් මනාකොට ගෙන හික්මෙයි. මහණෙනි, මෙසේ මහණතෙම වර්‍ණයෙන් යුක්තවූයේ වේ.

’’මහණෙනි, කෙසේ මහණතෙම ශක්තියෙන් යුක්තවේද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම පටන්ගන්නා ලද වීර්‍ය්‍ය ඇත්තේ වේද, අකුශල ධර්‍මයන්ගේ ප්‍රහාණය පිණිස, කුශල ධර්‍මයන්ගේ ඉපදවීම පිණිස, කුශල ධර්‍මයන්හි ශක්තියෙන් යුක්තවූයේ වේද, දැඩි වීර්‍ය්‍ය ඇත්තේ වේද, බැහැර නොකරණ ලද වැඩ ඇත්තේ වේද, මහණෙනි, මෙසේ මහණ තෙම ශක්තියෙන් යුක්ත වේ.

’’මහණෙනි, කෙසේ මහණ තෙම බලයෙන් යුක්තවේද, මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මේ දුකයයි තත්වූ පරිද්දෙන් දනීද, මේ දුකට හේතුවයයි තත්වූ පරිද්දෙන් දනීද, මේ දුක් නැතිකිරීමයයි තත්වූ පරිද්දෙන් දනීද, මේ දුක් නැතිකිරීමට යන ප්‍රතිපදාවයයි තත්වූ පරිද්දෙන් දනීද, මහණෙනි, මෙසේ මහණ තෙම බලයෙන් යුක්ත වේ. මහණෙනි,

’’කෙසේ මහණ තෙම උසට සුදුසු මහතින්, මහතට සුදුසු උසින් යුක්තවූයේ වේද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම සිවුරු, පිඬු, සෙනසුන්, ගිලන්පස, බෙහෙත් පිරිකර ලබන්නේ වේද, මහණෙනි, මෙසේ වනාහි මහණ තෙම ආරොහපරිනාහයෙන් යුක්ත වේ.

’’මහණෙනි, එසේම කරුණු සතරකින් යුක්ත මහණතෙම පූජාවට යෝග්‍යවේ. පඬුරු යවා පූජාවට යෝග්‍ය වේ. දන්දීමට යෝග්‍ය වේ. දෙඅත් නළල මත තබා වැඳීමට යෝග්‍ය වේ. ලෝකයාගේ උතුම් පින් කෙතය.