අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

5. පඤ්චම පණ්ණාසකය

(26) 6. අභිඤ්ඤා වර්‍ගය

9. අරඤ්ඤක චිත්තක සූත්‍රය

’’මහණෙනි, කරුණු සතරකින් යුක්තවූ මහණ තෙම වනයෙහි වානප්‍රස්ත ප්‍රාන්ත සෙනසුන් ආශ්‍රය කරන්ට නුසුදුසුය.

’’කවර සතරකින්ද යත්. කාම විතර්‍කයෙන්ද, ව්‍යාපාද විතර්‍කයෙන්ද, විහිංසා විතර්‍කයෙන්ද, ජඩවූ, කෙළතොළුවූ මෝඩයෙක් වේද,

’’මහණෙනි, කරුණු සතරකින් යුක්තවූ මහණ තෙම වනයෙහි වානප්‍රස්ත ප්‍රාන්ත සෙනසුන් ආශ්‍රය කරන්ට නුසුදුසුය.

’’මහණෙනි, කරුණු සතරකින් යුක්ත මහණ තෙම වනයෙහි වානප්‍රස්ත ප්‍රාන්ත සෙනසුන් සෙවනය කරන්ට සුදුසු වේ.

’’කවර සතරකින්ද යත්. නෛශ්ක්‍රම්‍ය කල්පනාවෙන්ද, අවිහිංසා කල්පනාවෙන්ද, අව්‍යාපාද කල්පනාවෙන්ද, නො ජඩ, කෙළතොළු නොවූයේද,

’’මහණෙනි, කරුණු සතරකින් යුක්ත මහණ තෙම වනයෙහි වානප්‍රස්ත ප්‍රාන්ත සෙනසුන් සෙවනය කරන්ට සුදුසු වේ.