අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

1. පළමුවෙනි පණ්ණාසකය

1. භණ්ඩගාම වර්‍ගය

6. අප්පස්සුත සූත්‍රය

’’මහණෙනි, ලොකයෙහි මේ පුද්ගලයන් සතර දෙනෙක් ඇත්තාහ. විද්‍යමාන වෙත්. කවර සතර දෙනෙක්ද යත්?

’’ශ්‍රුතයෙන් නූපන් අල්පශ්‍රුතයාය, ශ්‍රුතයෙන් උපන් අල්පශ්‍රුතයාය, ශ්‍රුතයෙන් නූපන් බහුශ්‍රුතයාය, ශ්‍රුතයෙන් උපන් බහුශ්‍රුතයාය යන සතර දෙනයි.

’’මහණෙනි, ශ්‍රුතයෙන් නූපන් අල්පශ්‍රුතයා කවරේද? මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙකු විසින් සූත්‍ර, ගෙය්‍ය, වෛය්‍යාකරණ, ගාථා, උදාන, ඉතිවුත්තක, ජාතක, අබ්භූතධම්ම, වේදල්ල යන ධර්‍ම ස්වල්පයක් ඇසූයේ වේද, ස්වල්පයක් ඇසූ ඒ ධර්‍මයෙහි අර්ත්‍ථය නොදැන, ධර්‍මය නොදැන, ධර්‍මානුධර්‍මයෙහි නොයෙදුනේ වේද, මහණෙනි, මෙසේ වනාහි මේ පුද්ගලයා ශ්‍රුතයෙන් නූපන් අල්පශ්‍රුතයෙක් වේ.

’’මහණෙනි, ශ්‍රුතයෙන් උපන් අල්පශ්‍රුත පුද්ගලයා කෙසේ වේද? මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙකු විසින් සූත්‍ර, ගෙය්‍ය, වෛය්‍යාකරණ, ගාථා, උදාන, ඉතිවුත්තක, ජාතක, අබ්භූතධම්ම, වේදල්ල සංඛ්‍යාත ධර්‍මය ස්වල්පයක් අසන ලද්දේද, හෙතෙම ස්වල්පයක් අසන ලද ඒ ධර්‍මයාගේ අර්ත්‍ථය දැන, ධර්‍මය දැන, ධර්‍මානුධර්‍මයෙහි පිළිපන්නේ වේද, මහණෙනි, මෙසේ වනාහි පුද්ගලයා ශ්‍රුතයෙන් උපන් අල්පශ්‍රුතයාවේ.

’’මහණෙනි, කෙසේ වනාහි ශ්‍රුතයෙන් නූපන් බහුශ්‍රුතයා කවරේද? මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙකු විසින් සූත්‍ර, ගෙය්‍ය, වෛය්‍යාකරණ, ගාථා, උදාන, ඉතිවුත්තක, ජාතක, අබ්භූතධම්ම, වේදල්ල යන බොහෝ ධර්‍මයන් අසන ලද්දේ වේද, ඔහු බොහෝ අසන ලද ඒ ධර්‍මයාගේ අර්ත්‍ථය දැන, ධර්‍මය දැන, ධර්‍මානුධර්‍මයෙහි පිළිපන්නේ නොවේද, මහණෙනි, මෙසේ වනාහි පුද්ගලතෙම ශ්‍රුතයෙන් නූපන් බහුශ්‍රුතයා වේ.

’’මහණෙනි, කෙසේ නම් ශ්‍රුතයෙන් උපන් බහුශ්‍රුතයා වේද? මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙකු විසින් සූත්‍ර, ගෙය්‍ය, වෛය්‍යාකරණ, ගාථා, උදාන, ඉතිවුත්තක, ජාතක, අබ්භූතධර්‍ම, වේදල්ල යන ධර්මයන් බොහෝ කොට අසන ලද්දේ වේද, හෙතෙම බොහෝ අසන ලද ඒ ධර්මයාගේ අර්ත්‍ථය දැන, ධර්මය දැන, ධර්මානුධර්මයෙහි පිළිපන්නේ වේද, මහණෙනි, මොහු මෙසේ වනාහි ශ්‍රුතයෙන් උපන් බහුශ්‍රුතයායයි කියනු ලැබේ. මහණෙනි, මේ පුද්ගලයන් සතර දෙන ලෝකයෙහි ඇත්තාහ. විද්‍යමාන වෙත්.

’’ඉදින් සීලයන්හි පිහිටා සිත එකඟ නොකළ අල්පශ්‍රුතයෙක් වේද, ඔහු සීලයෙන්ද, ශ්‍රුතයෙන්ද යන දෙකින්ම ගැරහුම් ලබත්. ඉදින් සීලයන්හි පිහිටා සිත එකඟ කළ අල්පශ්‍රුතයෙක් වේද, ඔහුට සීලයෙන් ප්‍රශංසා කරත්. ඔහුට ශ්‍රුතය සම්පූර්‍ණ නොවේ. ඉදින් සීලයෙහි සංයම නොවූ බහුශ්‍රුතයෙක් වේද, ඔහුට සීලයෙන් ගරහත්. ඔහුට ශ්‍රුතය සම්පූර්‍ණ වේ. ඉදින් සීලයන්හි සංයමවූ බහුශ්‍රුතයෙක් වේද, ඔහුට සීලයෙන්ද, ශ්‍රුතයෙන්ද යන දෙකින් ප්‍රශංසා කරත්. බහුශ්‍රුතවූ, ධර්මධරවූ නුවණැත් තාවූ බුද්‍ධශ්‍රාවකයා ජම්බොනද ස්වර්‍ණයක් මෙන් කවරෙක් ඔහුට නින්‍දා කරන්නට සුදුසුද? ඔහුට දෙවියෝද ප්‍රශංසා කරත්. බ්‍රහ්මයා විසින්ද ප්‍රශංසා කරණ ලදී.’’