අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

(7) 2. පත්ත කම්ම වර්‍ගය

7. අහිරාජ සූත්‍රය

එක් කාලයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවත් නුවර අසල, අනේපිඬු සිටානන් විසින් කරවනලද ජේතවනාරාමයෙහි වාසය කරණ සේක. එකල්හි සැවැත් නුවර එක්තරා භික්‍ෂුවක් සර්‍පයකු විසින් දෂ්ට කරණ ලද්දේ කළුරිය කළේ විය. ඉක්බිති බොහෝ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද, එහි පැමිණියාහුය. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ, එකත්පසෙක හුන්නාහුය. එකත්පසෙක හුන් ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට, ’’ ස්වාමීනි, සැවැත්නුවර එක්තරා භික්‍ෂුවක් සර්‍පයකු විසින් දෂ්ට කරණ ලදුව කළුරිය කරණ ලද්දේය’’ යි කීවාහුය.

’’මහණෙනි, ඒකාන්තයෙන් ඒ භික්‍ෂුව සතර සර්‍පරාජ කුලයන් වෙත මෛත්‍රී සිත නොපැතිරවිය. මහණෙනි, ඉදින් ඒ භික්‍ෂුව සතර සර්‍පරාජ කුලයන් වෙත මෛත්‍රී සිත පැතිරවූයේ නම්, මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂුව සර්‍පයකු විසින් දෂ්ට කරණ ලදුව කළුරිය නොකරන්නේය.

’’සතර සර්‍පරාජ කුලයෝ කවරහුද? විරූපාක්‍ෂ නම් සර්‍පරාජ කුලය, එරාපථ නම් සර්‍පරාජ කුලය, ඡබ්‍යා පුත්ත නම් සර්‍පරාජ කුලය, කණ්හා ගොතම නම් සර්‍පරාජ කුලය, යන සතරයි.’’

’’මහණෙනි, ඒකාන්තයෙන් ඒ භික්‍ෂුව සතර සර්‍පරාජ කුලයන් වෙත මෛත්‍රී සිත නොපැතිරවිය. මහණෙනි, ඉදින් ඒ භික්‍ෂුව සතර සර්‍පරාජ කුලයන් වෙත මෛත්‍රී සිත පැතිරවූයේ නම්, මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂුව සර්‍පයකු විසින් දෂ්ට කරණ ලදුව කළුරිය නොකරන්නේය.

’’මහණෙනි, මේ සතර අහිරාජ කුලයන් තමාගේ ගොපනය පිණිස, තමාගේ ආරක්‍ෂාව පිණිස, තමාගේ රැකවරණ පිණිස, මෛත්‍රී සිතින් පතුරුවන්නට අනු දනිමි.’’

’’මාගේ මෛත්‍රිය විරූපාක්‍ෂ නාග කුලයන් වෙත වේවා. මාගේ මෛත්‍රිය එරාපථ නාග කුලය වෙත වේවා. මාගේ මෛත්‍රිය ඡබ්‍යා පුත්ත නාග කුලය වෙත වේවා. මාගේ මෛත්‍රිය කණ්හා ගොතමක නාග කුලය වෙත වේවා.’’

’’මාගේ මෛත්‍රිය පා නැත්තන් වෙත වේවා. මාගේ මෛත්‍රිය දෙපා ඇත්තන් වෙත වේවා. මාගේ මෛත්‍රිය සතර පා ඇත්තන් වෙත වේවා. මාගේ මෛත්‍රිය බොහෝ පා ඇත්තන් වෙත වේවා. පා නැත්තෙක් මා, නොපෙලාවා, දෙපා ඇත්තෙක් මා, නොපෙලාවා, සතර පා ඇත්තෙක් මා නොපෙලාවා, බොහෝ පා අත්තෙක් මා නොපෙලාවා,

’’සියලු සත්ත්‍වයෝ, සියල් ප්‍රාණීහු, සියලු භූතයෝ, සියල්ලෝ යහපත දකිත්වා. කිසි දුකක් නොපැමිණේවා.

’’බුදුරජ තෙම අප්‍රමාණ ගුණ ඇත්තේය. ධර්‍මය අප්‍රමාණ ගුණ ඇත්තේය. සංඝයා අප්‍රමාණ ගුණ ඇත්තේය. ප්‍රමාණවත් බඩගානා සර්‍පයෝද, ගෝනුස්සා්ද, පත්තෑයෝද, මකුළුවෝද, හිකනල්ලුද, හූනෝද, මීයෝද මා විසින් ආරක්‍ෂා කරණ ලද්දාහ. මා විසින් ගොපනය කරණ ලද්දාහුය. භූතයෝ දුරු වෙත්වා. ඒ මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට නමස්කාර කරමි. සත් බුදුවරයන්ට නමස්කාර කරමි.’’