අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

(7) 2. පත්ත කම්ම වර්‍ගය

9. පධාන චතුක්ක සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ ප්‍රධාන වීර්‍ය්‍ය සතර දෙනෙක් වෙත්. කවර සතර දෙනෙක්ද යත්. සංවරය පිණිස පවත්නා ප්‍රධාන වීර්‍ය්‍ය, කෙලෙස් ප්‍රහාණය පිණිස පවත්නා (ප්‍රධාන) වීර්‍ය්‍ය, කුශල ධර්‍මයන් වැඩීම පිණිස පවත්නා (ප්‍රධාන) වීර්‍ය්‍යය, කුශල ධර්‍මයන් ආරක්‍ෂා කිරීම පිණිස පවත්නා (ප්‍රධාන) වීර්‍ය්‍ය, යන සතරයි.

’’මහණෙනි, සංවර ප්‍රධානය කවරේද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම නූපන් ලාමක අකුශල ධර්‍මයන් නොඉපදීම පිණිස කැමැත්ත උපදවයිද, වෑයම් කරයිද, වීර්‍ය්‍යය පටන් ගනීද, සිත පිහිටුවයිද, ප්‍රධන් වීර්‍ය්‍ය කරයිද, මහණෙනි, මේ සංවර ප්‍රධානයයි කියනු ලැබේ.

’’මහණෙනි, ප්‍රහාණ ප්‍රධානය කවරේද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම උපන් ලාමක අකුශල ධර්‍මයන් පහකිරීම පිණිස කැමැත්ත ඇති කරයිද, වෑයම් කරයිද, වීර්‍ය්‍යය කරයිද, සිත යොදවයිද, ප්‍රධන් වීර්‍ය්‍ය කරයිද,

මේ ප්‍රහාණ ප්‍රධානයයි කියනු ලැබේ.

’’මහණෙනි, භාවනා ප්‍රධානය කවරේද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම නූපන් කුශල ධර්‍මයන් ඉපදීම පිණිස කැමැත්ත උපදවයිද, වෑයම් කරයිද, වීර්‍ය්‍යය පටන් ගනීද, සිත යොදවයිද, ප්‍රධන් වීර්‍ය්‍ය කරයිද, මේ භාවනා ප්‍රධානයයි කියනු ලැබේ.

’’මහණෙනි, අනුරක්‍ෂණ ප්‍රධානය කවරේද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම උපන් කුශල ධර්‍මයන්ගේ පැවැත්ම පිණිස, මුළාවීම නොවීම පිණිස, වැඩිවීම පිණිස, විපුලත්‍වයට යාම පිණිස, සම්පූර්‍ණවීම පිණිස කැමැත්ත උපදවයිද, වෑයම් කරයිද, වීර්‍ය්‍යය පටන් ගනීද, සිත යොදවයිද, ප්‍රධන් වීර්‍ය්‍ය කරයිද, මහණෙනි, මේ අනුරක්‍ෂණ ප්‍රධානයයි කියනු ලැබේ. මහණෙනි, මේ සතර ප්‍රධානයෝයි.

’’යම් හෙයකින් මෙහි භික්‍ෂු තෙමේ කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍යය ඇත්තේ වේද, දුක්ඛයන්ගේ ක්‍ෂය බවට පැමිණෙයිද, ඒ වීර්‍ය්‍යයෝ සංවරයද, ප්‍රහාණයද, භාවනාවද, අනුරක්‍ෂණයදැයි ප්‍රධාන සතර, සූර්‍ය්‍ය වංශයෙහිවූ බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදහ.’’