අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

1. පළමුවෙනි පණ්ණාසකය

1. භණ්ඩගාම වර්‍ගය

7. සංඝ සොභක සූත්‍රය

’’මහණෙනි, ව්‍යක්තවූ, විනීතවූ, විශාරදවූ, බහුශ්‍රුතවූ, ධර්මධරවූ, ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තියෙහි පිළිපන් මේ පුද්ගලයෝ සතර දෙනෙක් සමූහය හොබවත්. කවර සතර දෙනෙක්ද යත්?

’’මහණෙනි, ව්‍යක්තවූ, විනීතවූ, විශාරදවූ, බහුශ්‍රුතවූ, ධර්මධරවූ, ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපන්නවූ මහණතෙමේ භික්‍ෂු සංඝයා හොබවයි.

’’මහණෙනි, ව්‍යක්තවූ, විනීතවූ, විශාරදවූ, බහුශ්‍රුතවූ, ධර්මධරවූ, ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපන්නවූ භික්‍ෂුණිය භික්‍ෂුණී සංඝයා හොබවයි.

’’මහණෙනි, ව්‍යක්තවූ, විනීතවූ, විශාරදවූ, බහුශ්‍රුතවූ, ධර්මධරවූ, ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපන්නවූ උපාසක තෙමේ උපාසක සමූහය හොබවයි.

’’මහණෙනි, ව්‍යක්තවූ, විනීතවූ, විශාරදවූ, බහුශ්‍රුතවූ, ධර්මධරවූ, ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපන්නවූ උපාසිකා තොමෝ උපාසිකා සමූහය හොබවයි.

’’මහණෙනි, ව්‍යක්තවූ, විනීතවූ, විශාරදවූ, බහුශ්‍රුතවූ, ධර්මධරවූ, ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපන්නවූ මේ සතරදෙන සංඝයා හොබවත්යයි වදාළසේක.

’’යමෙක් ව්‍යක්තවූයේද, විශාරදවූයේද, බහුශ්‍රුතවූයේද, ධර්මධර වූයේද, ධර්මයට අනුව හැසිරෙන්නේද, එබඳුවූ හෙතෙම සංඝසෝභන පුද්ගලයායයි කියනු ලැබේ. සීලසම්පන්න භික්‍ෂුවද, බහුශ්‍රුත භික්‍ෂුණියද, ශ්‍රද්‍ධාවන්ත යම් උපාසකයෙක් ඇද්ද, මොවුහු සමූහය හොබවත්. මොවුහු සංඝ සෝභනයෝයි.’’