අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

(7) 2. පත්ත කම්ම වර්‍ගය

10. අධම්මිකරාජ සූත්‍රය

’’මහණෙනි, යම් කාලයෙක්හි රජවරු අධාර්මික වෙත්ද, ඒ කාලයෙහි රාජකාර්‍ය්‍යයෙහි නියුක්ත පුරුෂයෝද අධාර්මික වෙත්. මහණෙනි, ඒ රාජකාර්‍ය්‍යයන්හි නියුක්ත පුරුෂයන් අධාර්මිකවූ කල්හි, බමුණු ගැහැවියෝද අධාර්මික වෙත්. බමුණු ගැහැවියන් අධාර්මිකවූ කල්හි, නියම්ගම් දනව් වාසීහුද, අධාර්මික වෙත්. නියම්ගම් දනව් වැසියන්, අධාර්මික වූ කල්හි චන්‍ද්‍ර සූර්‍ය්‍යයෝ විෂමව ගමන් කරත්. චන්‍ද්‍ර සූර්‍ය්‍යයන් විෂමව ගමන් කරන කල්හි නැකැත් හා තරු විෂමව යත්. නැකැත් හා තරු විෂමව යන කල්හි රෑ දාවල් විෂම වෙත්. රෑ දාවල් විෂම වන කල්හි, මාස අර්‍ධ මාසයෝ විෂම වෙත්. මාස අර්‍ධ මාස විෂමවූ කල්හි, ඎතු සංවත්සර විෂම වෙත්. ඎතු සංවත්සර විෂම වූ කල්හි වාතයෝ විෂමව හමත්. මාර්ගයේ නොහමත්. විෂම මාර්ගයන්හි, විෂම වාතයන් හමන කල්හි දෙවියෝ කිපෙත්. දෙවියන් කුපිතවූ කල්හි වළාකුළු මනාව ධාරා නොහෙළත්. වළාකුළු මනාව ධාරා නොහෙළන කළ විෂමව පැසෙන ශස්‍යයෝ වෙත්. මහණෙනි, විෂමව පැසෙන ශස්‍ය අනුභව කරණ මනුෂ්‍යයෝ අලුපායුෂ්ක වූවාහු, දුවර්‍ණ වූවාහු, දුර්‍වල වූවාහු, බොහෝ ලෙඩ ඇත්තාහු වෙත්.

’’මහණෙනි, යම් කාලයක රජවරු ධාර්මික වෙත්ද, ඒ කාලයෙහි රාජකාර්‍ය්‍යයෙහි නියුක්තයෝද ධාර්මික වෙත්. රාජකාර්‍ය්‍යයන්හි නියුක්තයන් ධාර්මික කල්හි බමුණු ගැහැවියන්ද ධාර්මික වෙත්. බමුණු ගැහැවියන් ධාර්මික කල්හි නියම්ගම් දනව් වැස්සෝ ඒ කාලයෙහි ධාර්මික වෙත්. නියම්ගම් දනව් වැසියන් ධාර්මික කල්හි චන්‍ද්‍ර සූර්‍ය්‍යයෝ සමව ගමන් කරත්. චන්‍ද්‍ර සූර්‍ය්‍යයන් සමව ගමන් කරණ කල, නැකැත් තාරකා සමව ගමන් කෙරත්. නැකැත් තාරකා සමව ගමන් කරණ කල. රෑ දාවල් සමව සිටිත්. රෑ දාවල් සමව සිටි කල්හි, මාස අර්‍ධ මාසයෝ සමව යෙත්. මාස අර්‍ධ මාස සමවූ කල්හි, ඎතු සංවත්සර සම වෙත්. ඎතු සංවත්සර සමවූ කල්හි, සමව නියම මාර්‍ගයෙහි වාතය හමයි. සමව නියම මාර්‍ගයෙහි වාතය හමණ කල, දෙවියෝ ප්‍රීති වෙත්. දෙවියෝ නොකිපි කල්හි වළාකුළු මනාකොට ධාරා හෙලයි. වළාකුළු මනාකොට ධාරා හෙලන කල, ශස්‍යයෝ සමව පැසෙත්. මහණෙනි, සමානව පැසුණු ශස්‍ය අනුභව කරණ මනුෂ්‍යයෝ දීර්‍ඝායුෂ ඇත්තාහුද, වර්‍ණවත්ද, ශක්තිමත් වූවාහුද, නීරෝග වූවාහුද වෙත්.

’’ගවයන් එතරවන කල්හි ප්‍රධාන ගවයා ඇදට යයිද, නෙතෘවරයා ඇදවූ කල්හි සියල්ලෝ ඇදට යත්.

’’එසේම මනුෂ්‍යයන් අතරෙහි යමෙක් ශ්‍රෙෂ්ඨයයි සම්මතද, හෙතෙම ඉදින් අධර්මයෙහි හැසිරෙයිද, සෙසු ජනයා ගැන කියනුම කවරේද?

’’ඉදින් රජ අධාර්මික වුවහොත් මුළු රටම අධාර්මික වේ. ’’ගවයන් එතරවන කල්හි ප්‍රධාන ගවයා ඎජුව යයිද, ප්‍රධානියා ඎජුවූ කල්හි ඒ සියල්ලෝ ඎජු වෙත්.

’’එසේම මනුෂ්‍යයන් අතරෙහි යමෙක් ශ්‍රෙෂඨයයි සම්මතද, හෙතෙම ධර්මයෙහි හැසිරෙයිද, අනික් ජනයා ගැන කියනුම කවරේද, ඉදින් රජතෙම ධාර්මිකද, සියලු රටම සැපසේ හොබී.’’

හත්වෙනි පත්ත කම්ම වර්‍ගය නිමි.