අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

(8) 3. අපණ්ණක වර්‍ගය

1. පඨම අපණ්ණක ධම්ම සූත්‍රය

’’මහණෙනි, කරුණු සතරකින් යුක්තවූ මහණ තෙම නිවණට විරුද්‍ධ නොවූ ප්‍රතිපදාවට පිළිපන්නේ වේ. ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂවීමට හේතු පටන් ගන්නා ලද්දේ වේ. කවර සතරකින්ද යත්.

’’මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම සිල්වත්වේද, බහුශ්‍රුතද, පටන්ගන්නාලද වීර්‍ය්‍යය ඇත්තේ වේද, ප්‍රඥාවන්තද,

’’මහණෙනි, මේ සතර කරුණින් යුක්තවූ භික්‍ෂුව අවිරුද්‍ධ ප්‍රතිපදාවට පිළිපන්නේ වේ. ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂයවීම පිණිස කාරණා පටන්ගන්නා ලද්දේ වේ.