අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

(8) 3. අපණ්ණක වර්‍ගය

2. දුතිය අපණ්ණක ධම්ම සූත්‍රය

’’මහණෙනි, කරුණු සතරකින් යුක්තවූ මහණතෙම නිවණට අවිරුද්‍ධ නොවූ ප්‍රතිපදාවට පිළිපන්නේ වේ. ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂයවීම පිණිස කාරණා පටන්ගන්නා ලද්දේ වේ. කවර සතරකින්ද යත්?

’’නෛෂ්ක්‍රම්‍ය විතර්‍කයෙන්, අව්‍යාපාද විතර්‍කයෙන්, අවිහිංසා විතර්‍කයෙන්, සම්‍යක් දෘෂ්ටියෙන් යුක්තවූයේ වේ.

’’මේ සතර ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තවූ මහණතෙම අවිරුද්‍ධ ප්‍රතිපදාවට පිළිපන්නේ වේ. ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂ්‍යවීම පිණිස කාරණා පටන්ගන්නා ලද්දේ වේ.’’