අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

(8) 3. අපණ්ණක වර්‍ගය

4. පඨම චතුරඞ්ග සූත්‍රය

’’මහණෙනි, අග්‍රයෝ සතර දෙනෙක් වෙත්. කවර සතර දෙනෙක්ද යත්, අග්‍ර සීලය, අග්‍ර සමාධිය, අග්‍ර ප්‍රඥාව, අග්‍ර මිදීම යන සතර දෙනය. මහණෙනි, මේ සතර අග්‍රයෝයි.