අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

(8) 3. අපණ්ණක වර්‍ගය

5. දුතිය චතුරඞ්ග සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ අග්‍රයෝ සතර දෙනෙක් වෙත්. කවර සතර දෙනෙක්ද යත්, අග්‍ර රූපය, අග්‍ර වෙදනාව, අග්‍ර සංඥාව, අග්‍ර ආත්මභාවය යන සතර දෙනය. මහණෙනි, මේ සතර අග්‍රයෝයි.