අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

(10) 5. අසුර වර්‍ගය

6. රාගවිනය පටිපන්න සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ පුද්ගලයන් සතර දෙනෙක් ලෝකයෙහි ඇත්තාහ, විද්‍යමාන වෙත්. කවර සතර දෙනෙක්ද යත්?

’’තමාගේ යහපත පිණිස පිළිපන්, අනුන්ගේ යහපත පිණිස පිළිනොපන් පුද්ගලයාය, අනුන්ට හිත පිණිස පිළිපන්, තමාගේ යහපත පිණිස පිළිනොපන් පුද්ගලයාය, තම යහපත පිණිස හෝ අනුන්ගේ යහපත පිණිස පිළිනොපන් පුද්ගලයාය, තමාගේ යහපත පිණිසත්, අනුන්ගේ යහපත පිණිසත් පිළිපන් පුද්ගලයාය යන සතරදෙනයි.

’’මහණෙනි, කෙසේ පුද්ගල තෙම තමාගේ යහපත පිණිස පිළිපන්නේද, අනුන්ගේ යහපත පිණිස නොපිළිපන්නේද? මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් තමන් රාග විනය පිණිස පිළිපන්නේද, අන්‍යයන් රාග විනය පිණිස සමාදන් නොකරවයිද, තමන් ද්වේශ විනය පිණිස පිළිපන්නේ වේද, අනුන් ද්වේෂ විනය පිණිස සමාදන් නොකරවයිද, තමන් මෝහ විනය පිණිස පිළිපන්නේද, අනුන් මෝහ විනය පිණිස සමාදන් නොකරවයිද, මහණෙනි, මෙබඳු පුද්ගල තෙම තමන්ගේ යහපත පිණිස පිළිපන්නේය. අනුන්ගේ යහපත පිණිස පිළිනොපන්නේය.’’

’’මහණෙනි, පුද්ගල තෙම කෙසේ අනුන්ගේ හිත පිණිස පිළිපන්නේද, තමන්ගේ යහපත පිණිස නොපිළිපන්නේද? මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් තමන් රාග විනය පිණිස නොපිළිපන්නේද, අන්‍යයන් රාග විනයෙහි සමාදන් කරවයි. තමන් ද්වේෂ විනය පිණිස නොපිළිපදී, අන්‍යයන් ද්වේෂ විනය පිණිස සමාදන් කරවයි. තමන් මොහ විනය පිණිස නොපිළිපදියි, මොහ විනය පිණිස සමාදන් කරවයි. මහණෙනි, මෙසේ පුද්ගල තෙම අන්‍යයන්ගේ හිත පිණිස පිළිපන්නේ වේ. තමන්ගේ යහපත පිණිස නොපිළිපන්නේ වේ.

’’මහණෙනි, පුද්ගල තෙම කෙසේ තමාගේ යහපත පිණිසත්, අනුන්ගේ යහපත පිණිසත් නොපිළිපන්නේ වේද? මහණෙනි, මේ ලොකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් තමන් රාග විනය පිණිස පිළිනොපන්නේ වේ. අන්‍යයන් රාග විනය පිණිස සමාදන් නොකරවයි. තමන් ද්වේෂ විනය පිණිස පිළිනොපදී. අන්‍යයාද ද්වේෂ විනය පිණිස සමාදන් නොකරවයි. තමන් මොහ විනය පිණිස නොපිළිපදී. අන්‍යයන්ද මොහ විනය පිණිස සමාදන් නොකරවයි. මහණෙනි, මෙසේ වනාහි පුද්ගල තෙමේ තමාගේ යහපත පිණිසත්, අනුන්ගේ යහපත පිණිසත් නොපිළිපන්නේ වේ.

’’මහණෙනි, තමාගේ යහපත පිණිසද, අනුන්ගේ යහපත පිණිසද, පිළිපන් පුද්ගලයා කවරේද? මහණෙනි, මේ ලොකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් තමන්ද රාග විනය පිණිස පිළිපන්නේද, අන්‍යයන්ද රාග විනයෙහි සමාදන් කරවයිද, තමන් ද්වේෂ විනය පිණිස පිළිපන්නේද, අනුන්ද ද්වේෂ විනයෙහි සමාදන් කරවයිද, තමන් මොහ විනය පිණිස පිළිපන්නේද, අන්‍යයන්ද මොහ විනය පිණිස සමාදන් කරවයිද, මහණෙනි, මෙසේ වනාහි පුද්ගල තෙම තමන්ට හිතවත් පිණිසත්, අන්‍යයන්ට හිතවත් පිණිසත්, පිළිපන්නේ වේ. මහණෙනි, මේ පුද්ගලයන් සතරදෙන ලෝකයෙහි ඇත්තාහ. විද්‍යමාන වෙත්.’’