අඞ්ගුත්තරනිකායො

චතුක්ක නිපාතය

2. දුතිය පණ්ණාසකය

(10) 5. අසුර වර්‍ගය

8. අත්තහිත පටිපන්න සූත්‍රය

’’මහණෙනි, මේ පුද්ගලයන් සතර දෙනෙක් ලෝකයෙහි ඇත්තාහ, විද්‍යමාන වෙත්. කවර සතර දෙනෙක්ද යත්?

’’තමාගේ යහපත පිණිස පිළිපන්, අනුන්ගේ යහපත පිණිස නොපිළිපන් පුද්ගලයාය. අනුන්ගේ යහපත පිණිස පිළිපන් තමන්ගේ යහපත පිණිස නොපිළිපන් පුද්ගලයාය. තමාගේ යහපත පිණිසත්, අනුන්ගේ යහපත පිණිසත් නොපිළිපන් පුද්ගලයාය. තමාගේ යහපත පිණිසත්, අනුන්ගේ යහපත පිණිසත් පිළිපන් පුද්ගලයාය යන සතර දෙනයි. මහණෙනි, මේ පුද්ගලයන් සතර දෙන ලෝකයෙහි ඇත්තාහ. විද්‍යමාන වෙත්.’’