අඞ්ගුත්තරනිකායො

පඤ්චක නිපාතය

3. තුන්වන පණ්ණාසකය

(13) 3. ගිලාන වර්‍ගය

9. පරිකුප්ප සූත්‍රය

’’මහණෙනි, අපායට යන්නාවූ, නිරයට පැමිණෙන්නාවූ, කිපෙන ස්වභාව ඇත්තාවූ, පිළියම් නොකට හැක්කාවූ මේ පස් දෙනෙක් වෙත්.

’’කවර පස් දෙනෙක්ද යත්? මව දිවියෙන් තොර කරණ ලද්දේ වේද, පියා දිවියෙන් තොර කරණ ලද්දේ වේද, රහතන් වහන්සේ දිවියෙන් තොර කරණ ලද්දේ වේද, දුෂ්ටවූ සිතින් තථාගකයන් වහන්සේගේ ලේ උපදවන ලද්දේ වේද, සංඝ තෙම භේද කරණ ලද්දේ වේද යන පස් දෙනායි.

’’මහණෙනි, අපායට යන්නාවූ, නිරයට පැමිණෙන්නාවූ, කිපෙන ස්වභාව ඇත්තාවූ, පිළියම් නොකට හැක්කාවූ මේ පස් දෙනෙක් වෙත්.