අඞ්ගුත්තරනිකායො

පඤ්චක නිපාතය

4. සතරවැනි පණ්ණාසකය

(20) 5. බ්‍රාහ්මණ වර්‍ගය (සොණ වර්‍ගය)

6. මහාසුපින සූත්‍රය

’’මහණෙනි, අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධවූ තථාගතයන්ට සම්බෝධියෙන් පූර්‍වයෙහිම අභිසම්බුද්‍ධ නොවූ බොධිසත්‍ව වූවහුටම මහා ස්වප්න පසක් පහළවූහ.

’’කවර පසක්ද යත්? මහණෙනි, අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධවූ තථාගතයන්ට සම්බෝධියෙන් පූර්‍වයෙහිම සම්බෝධියට නොපැමිණියාවූ බොධිසත්‍ව වූවහුටම මේ මහා පෘථිවිතොමෝ මහත්වූ සයනය වූයේය. හිමවත් පර්‍වත රාජයා කොට්ටය විය. පෙරදිග මුහුදෙහි වම් අත පිහිටියේ විය. අවර දිග මුහුදෙහි දකුණු අත පිහිටියේ විය. දකුණු දිග මුහුදෙහි දෙපා පිහිටියාහුය. මහණෙනි, අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධවූ තථාගතයන්ට සම්බෝධියෙන් පූර්‍වයෙහිම බුදුබවට නොපැමිණියාවූ බොධිසත්‍ව වූවහුටම මේ පළමුවන මහා ස්වප්නය පහළවූයේය.

’’මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. මහණෙනි, අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධවූ තථාගතයන්ට සම්බෝධියෙන් පූර්‍වයෙහිම සම්බෝධියට නොපැමිණියාවූ බොධිසත්‍ව වූවහුටම තිර්‍ය්‍යා නම් තෘණ ජාතිය හෙවත් (කුශතණ ගසක්) නාභියෙන් පැන නැග අහසට හැපී සිටියේය. මහණෙනි, අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධවූ තථාගතයන්ට සම්බෝධියෙන් පූර්‍වයෙහිම සම්බෝධියට නොපැමිණියාවූ බොධිසත්‍ව වූවහුටම මේ දෙවන මහා ස්වප්නය පහළවූයේය.

’’මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. මහණෙනි, අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධවූ තථාගතයන්ට සම්බෝධියෙන් පූර්‍වයෙහිම සම්බෝධියට නොපැමිණියාවූ බොධිසත්‍ව වූවහුටම සුදුවූ, කළු හිස ඇත්තාවූ ප්‍රාණීහු පාවලින් උඩට නැගී දන මඩල දක්වා වසා ගත්තාහුය. මහණෙනි, අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධවූ තථාගතයන්ට සම්බෝධියෙන් පූර්‍වයෙහිම සම්බෝධියට නොපැමිණියාවූ බොධිසත්‍ව වූවහුටම මේ තුන්වන මහා ස්වප්නය පහළවිය.

’’මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. මහණෙනි, අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධවූ තථාගතයන්ට සම්බෝධියෙන් පූර්‍වයෙහිම සම්බෝධියට නොපැමිණියාවූ බොධිසත්‍ව වූවහුටම නොයෙක් වර්‍ණඇති ලිහිණි සතර දෙනෙක් සතර දිගින් අවුත් පාමුල වැටී සියල්ල සුදු බවට පැමිණියාහුය. මහණෙනි, අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධවූ තථාගතයන්ට සම්බෝධියෙන් පූර්‍වයෙහිම සම්බෝධියට නොපැමිණියාවූ බොධිසත්‍ව වූවහුටම මේ සතරවන මහා ස්වප්නය පහළවූයේය.

’’මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. මහණෙනි, අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධවූ තථාගතයන්ට සම්බෝධියෙන් පූර්‍වයෙහිම සම්බෝධියට නොපැමිණියාවූ බොධිසත්‍ව වූවහුටම මහත්වූ අශුචි පර්‍වතයක්හුගේ මතුමත්තෙහි අශුචියෙන් නොතැවරෙමින් සක්මන් කරයි. මහණෙනි, අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධවූ තථාගතයන්ට සම්බෝධියෙන් පූර්‍වයෙහිම සම්බෝධියට නොපැමිණියාවූ බොධිසත්‍ව වූවහුටම මේ පස්වන මහා ස්වප්නය පහළවූයේය.

’’මහණෙනි, අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධවූ තථාගතයන්ට සම්බෝධියෙන් පූර්‍වයෙහිම සම්බෝධියට නොපැමිණියාවූ බොධිසත්‍ව වූවහුටම මේ මහා පෘථිවිතොමෝ මහත්වූ සයනය වූයේය. හිමවත් පර්‍වත රාජයා කොට්ටය විය. පෙරදිග මුහුදෙහි වම් අත පිහිටියේ විය. අවර දිග මුහුදෙහි දකුණු අත පිහිටියේ විය. දකුණු දිග මුහුදෙහි දෙපා පිහිටියාහුය. යන යමකුත් වීද, මහණෙනි, අර්හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධවූ තථාගතයන් විසින් නිරුත්තරවූ සම්‍යක් සම්බෝධිය අවබෝධ කරණ ලදී. ඒ අභිසම්බොධිය සඳහා මේ පළමුවන මහා ස්වප්නය පහළවූයේය.

’’මහණෙනි, අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධවූ තථාගතයන්ට සම්බෝධියෙන් පූර්‍වයෙහිම සම්බෝධියට නොපැමිණියාවූ බොධිසත්‍ව වූවහුටම තිර්‍ය්‍යා නම් තෘණ ජාතිය හෙවත් (කුශතණ ගසක්) නාභියෙන් පැන නැග අහසට හැපී සිටියේය. යන යමකුත් වීද, මහණෙනි, අර්හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධවූ තථාගතයන් විසින් ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාංගික මාර්‍ගයතෙම බුදුබවට පැමිණ යම්තාක් දෙවි මිනිසුන් හා මනාව ප්‍රකාශ කරණ ලද්දේද. ඔහුගේ අවබෝධය පිණිස මේ දෙවන මහා ස්වප්නය පහළවූයේය.

’’මහණෙනි, අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධවූ තථාගතයන්ට සම්බෝධියෙන් පූර්‍වයෙහිම සම්බෝධියට නොපැමිණියාවූ බොධිසත්‍ව වූවහුටම සුදුවූ, කළු හිස ඇත්තාවූ ප්‍රාණීහු පාවලින් උඩට නැගී දන මඩල දක්වා වසා ගත්තාහුය. යන යමකුත් වීද, මහණෙනි, සුදුවත් හැන්දාවූ බොහෝ ගෘහස්තයෝ තථාගතයන් දිවිහිමියෙන් සරණ ගියාහුය. එය අවබෝධ කිරීම පිණිස මේ තුන්වන මහා ස්වප්නය පහළවූයේය.

මහණෙනි, අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධවූ තථාගතයන්ට සම්බෝධියෙන් පූර්‍වයෙහිම සම්බෝධියට නොපැමිණියාවූ බොධිසත්‍ව වූවහුටම නොයෙක් වර්‍ණඇති ලිහිණි සතර දෙනෙක් සතර දිගින් අවුත් පාමුල වැටී සියල්ල සුදු බවට පැමිණියාහුය. යන යමකුත් වීද, මහණෙනි, මේ ක්‍ෂත්‍රියයෝය, බ්‍රාහ්මණයෝය. වෛශ්‍ය යෝය, ශුද්‍රයෝයයි වර්‍ණ සතරක් වෙත්. ඔවුහු තථාගතයන් විසින් වදාරණලද ධර්‍ම විනයෙහි ගිහිගෙන් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදිව නිරුත්තරවූ ක්ලේශ විමුක්තිය ප්‍රත්‍යක්‍ෂකරත්. ඔහුගේ අවබෝධ කිරීම පිණිස මේ සතරවන මහා ස්වප්නය පහළවූයේය.

’’මහණෙනි, අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධවූ තථාගතයන්ට සම්බෝධියෙන් පූර්‍වයෙහිම සම්බෝධියට නොපැමිණියාවූ බොධිසත්‍ව වූවහුටම මහත්වූ අශුචි පර්‍වතයක්හුගේ මතුමත්තෙහි අශුචියෙන් නොතැවරෙමින් සක්මන් කරයි. යන යමකුත් වීද, මහණෙනි, තථාගතතෙම චීවරය, පිණ්ඩපාතය, ශයනාසනය, ගිලන්පසය, බෙහෙත් පිරිකරය යන මොවුන්ගේ ලැබීම ඇත්තේ වෙයි. එහිද තථාගතතෙම ගැට නොගැසුනේ, මුසපත් නොවූයේ, නොවැද ගත්තේ, ආදීනව දක්නා ස්වභාව ඇත්තේ, නික්මෙන නුවණ ඇත්තේ වළඳයි. ඔහුගේ අවබෝධය පිණිස මේ පස්වන මහා ස්වප්නය පහළවූයේය.

’’මහණෙනි, අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්‍ධවූ තථාගතයන්ට සම්බෝධියෙන් පූර්‍වයෙහිම අභිසම්බුද්‍ධ නොවූ බොධිසත්‍ව වූවහුටම මහා ස්වප්න පසක් පහළවූහ.